Digg förelägger om vite i två tillsynsärenden

Nu förelägger Digg om vite i två tillsynsärenden då tillgänglighetsbristerna på de aktuella webbplatserna inte rättats trots flera påpekanden. Dessa är de första vitesförelägganden som Digg beslutat om sedan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft 1 januari 2019.

Digg kan förelägga om vite i tillsynsärenden för att påverka aktörer att rätta de tillgänglighetsbrister som påpekats vid ingående övervakning, men som inte rättats.

Vad är ingående övervakning?

En ingående övervakning innebär att Digg manuellt granskar tillgängligheten på utvalda sidor på en webbplats, app eller e-tjänst. Innan granskningen kontaktar Digg aktören om att granskning kommer att ske och efteråt skickar Digg påpekande om rättelse om vi upptäckt tillgänglighetsbrister.

– Efter att vi granskat för vi en dialog med aktören om tillgänglighetsbristerna och försöker se till att brister åtgärdas. Brister som inte åtgärdas behöver aktören ange i en åtgärdsplan med tydlig information om hur, när och med vilka resurser bristerna ska åtgärdas, säger Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg.

Om en aktör inte åtgärdar tillgänglighetsbrister inom rimlig tid kan Digg förelägga om att vidta åtgärder. Vid behov kan Digg förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Två aktörer föreläggs med vite

De aktörer som blivit förelagda om vite är Pajalabostäder och Ockelbo kommun.

Tillsynen av Pajalabostäders webbplats pajalabostader.se inleddes i september 2020 och för Ockelbo kommuns webbplats ockelbo.se inleddes tillsyn i april 2021.

I dessa två tillsynsärenden har de påpekade tillgänglighetsbristerna inte rättats och aktörerna har inte kommit in med åtgärdsplan för att rätta påpekade tillgänglighetsbrister. Därför förelägger Digg om vite.

– För Pajalabostäder har vi förelagt om ett vitesbelopp på 1,1 miljoner kronor och för Ockelbo kommun är det 700 000 kronor. De båda aktörerna har 8 respektive 5 månader på sig att rätta de tillgänglighetsbrister som vi förelagt om. Om de inte rättar bristerna inom den angivna tiden kan vi ansöka om att fastställa vitet hos förvaltningsrätt. Om förvaltningsrätten fastställer vitet meddelar de aktörerna att de ska betala. Digg skickar aldrig ut krav på betalning, avslutar Ilias Bennani.

Varför granskar Digg digital offentlig service?

Digg ska enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagens krav på tillgänglighet, tillgänglighetsredogörelse och rätten att begära tillgängliga versioner av innehåll som aktören åberopat undantag för.

Lagen säger också att den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av lagens krav får anmäla detta till oss.

Kontakt

alt-text
Ilias Bennani

Specialist digital tillgänglighet

010-484 74 48

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: