Många förbättrar tillgängligheten när Digg granskar

Digg har för första gången gjort tillsyn av tillgängligheten av offentliga aktörers digitala service. Resultaten visar att ingen av de granskade webbplatserna hade bra tillgänglighet, men att många förbättrat tillgängligheten på webbplatsen efter granskning.

Under 2020 och 2021 har Digg övervakat 301 webbplatser, varav 19 med ingående övervakning och 282 med förenklad övervakning. Under perioden har även 2 appar granskats ingående. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) utgör grunden för övervakning.

Webbplatser som Digg granskat

De webbplatser som vi granskat ingående under 2020-2021 finns samlat på sidan Resultat från ingående övervakning.

Av de 19 webbplatser Digg granskat ingående bedömdes krisinformation.se, forsakringskassan.se och studera.nu ha bäst tillgänglighet vid den första granskningen. Vi omgranskar samma webbplats efter en tid för att se om det skett någon förbättring av tillgängligheten.

Efter omgranskning är det studera.nu, folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se som bedömdes ha bäst tillgänglighet. Vi har hittills omgranskat 13 av 19 webbplatser och bedömer att 12 av dem har förbättrat tillgängligheten.

Topp tre webbplatser efter ingående övervakning

Siffran inom parentes anger resultat. Ju lägre siffra, desto bättre tillgänglighet.

 • krisinformation.se (41)
 • forsakringskassan.se (42)
 • studera.nu (45)

Topp tre webbplatser efter omgranskning

 • studera.nu (7)
 • folkhalsomyndigheten.se (8)
 • krisinformation.se (9)

Vi har ännu inte omgranskat forsakringskassan.se, arbetsformedlingen.se, csn.se, skanetrafiken.se, sl.se och transportstyrelsen.se.

Förbättrad tillgänglighet efter omgranskning

Några av de förbättringar vi kan se på webbplatser är att HTML-koden validerar på fler sidor. Det ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder. Dessutom är huvudrubriker, underrubriker, text, punktlistor och tabeller oftare uppmärkta korrekt i HTML-koden, vilket gör att skärmläsare kan läsa upp innehållet begripligt. Även färgkontraster på text och fokusmarkering är förbättrade, vilket gör det lättare att se innehåll och navigera på sidan.

Tillgänglighetsredogörelse finns, men har brister
Förutom att granska tillgängligheten på webbplatser, kontrollerar vi även tillgänglighetsredogörelsen på respektive webbplats. Av de 19 ingående granskningar som vi genomfört har alla webbplatser utom en haft en tillgänglighetsredogörelse.

Tyvärr saknas nödvändig information eller funktionalitet i de flesta av de granskade tillgänglighetsredogörelserna. Det innebär att personer med funktionsnedsättning i många fall inte kan använda redogörelsen på det sätt som är avsett; att på förhand ta reda på om det finns tillgänglighetsbrister som kan påverka möjligheten att ta del av webbplatsens innehåll och tjänster.

Förenklad övervakning av 282 webbplatser

Digg bedömer att 87 webbplatser som granskats förenklat varit svåra att använda och att 195 webbplatser har varit mycket svåra eller omöjliga att använda ur tillgänglighetssynpunkt. Vi bedömer inte tillgänglighetsredogörelsen vid en förenklad övervakning.

Anmälningar – underlag för kommande övervakning

Under den första övervakningsperioden har Digg tagit emot över 160 anmälningar där ungefär en tredjedel blivit godkända, det vill säga att anmälan gäller bristande webbtillgänglighet. Av de godkända anmälningarna väljer vi ut ett antal till framtida övervakning.

Hur Digg granskar webbplatser

Ingående övervakning

 • Digg granskar manuellt en utvald webbplats eller app med hjälp av vår manual för tillsyn.
 • Vi kontaktar ansvarig offentlig aktör och påpekar tillgänglighetsbrister.
 • Aktören får tid att rätta tillgänglighetsbrister.
 • Vi har möjlighet att omgranska för att kontrollera att brister rättats (och att tillgängligheten förbättrats)

Omgranskning

Digg gör en omgranskning av en webbplats för att kontrollera att de brister som webbplatsen hade i den första ingående övervakningen har rättats.

Förenklad övervakning

 • Digg sätter igång en automatisk granskning av en utvald webbplats med hjälp av ett granskningsverktyg.
 • Vi skickar den granskningsrapport som genereras av verktyget till ansvarig offentlig aktör.

Den förenklade övervakningen är en automatiserad granskning där inte alla granskningskriterier är möjliga att kontrollera. Detta på grund av att många kriterier kräver en manuell granskning för att kunna avgöra om kriteriet är uppfyllt. De granskningsrapporter som vi skickat ut är därför en indikation på vad som behöver förbättras, men kan inte ses som en komplett granskning.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: