Du har väl inte missat Diggs senaste analyser av digitaliseringen?

Digg gör årligen olika analyser av digitaliseringens utmaningar och möjligheter i Sverige. Här tipsar vi om några av dem som handlar om digital kompetens, myndigheternas digitalisering och hur utvecklingen av digitaliseringen ser ut i Sverige jämfört med i andra länder. Genom att ta del av dessa rapporter får du både fördjupad kunskap om digitaliseringen och blir uppdaterad om aktuella frågor.

Perspektiv på digitalisering – digital kompetens

I denna rapport analyseras svenskarnas digitala kompetens inom privat- och samhällsliv, arbetslivet, samt utbildningsväsendets förmåga att förse elever, studenter och arbetsmarknaden med digital kompetens. En del av det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har varit att alla i Sverige ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens, och ha förmågan att delta i den digitala utvecklingen.

Rapporten visar bland annat att Sveriges befolkning har relativt hög digital kompetens, men att det finns förbättringspotential inom flera områden. Inom arbetslivet förmedlas exempelvis kompetensbrist som ett av de största hindren för det digitala omställningsarbetet. Läs rapporten för att lära dig mer om de utvecklingsbehov som finns.

Perspektiv på digitalisering - digital kompetens

Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2022

Här presenteras analysen och utvärderingen av statliga myndigheters digitalisering. Rapporten har temat digitalt deltagande i offentlig förvaltning och lägesbilden för myndigheternas digitalisering presenteras i Diggs fyra olika index. Indexen har fokus på olika perspektiv som bedöms vara centrala för statliga myndigheters digitalisering.

En av slutsatserna är att fler myndigheter bör arbeta för att öka transparens och insyn i större utsträckning, i syfte att utveckla och förnya förvaltningen genom ökat digitalt deltagande från omvärlden. Läs rapporten för att ta del av fler viktiga slutsatser och perspektiv.

Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2022

Digitalisering för förvaltningsgemensam nytta

I denna rapport presenteras resultatet av pilotprojektet datadriven utveckling för gemensam nytta. Syftet är att Digg tillsammans med deltagarmyndigheter vill främja och ställa krav på en förvaltningsgemensam digital utveckling.

Här analyseras digitaliseringsgraden i utvalda tillsynsprocesser hos fem olika myndigheter för att lyfta fram och konkretisera möjligheter till förvaltningsgemensam digitalisering på tillsynsområdet. I rapporten lyfts ett antal områden fram där digitaliseringen av tillsynsområdet kan göras förvaltningsgemensamt. Här finns även exempel på hur man kan uppskatta kostnader och identifiera utvecklingsmöjligheter i hela eller enskilda delar av en tillsynsprocess, och värdera detta i tid och pengar.

Digitalisering för förvaltningsgemensam nytta

Nationell färdplan för det digitala decenniet

Denna rapport är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen. EU-medlemsländerna har beslutat om ett policyprogram för det digitala decenniet 2030 som bland annat innehåller en uppsättning gemensamma mål. Målen är sorterade under områdena: digitala färdigheter, digitala infrastrukturer, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Digg presenterar här ett förslag till nationell strategisk redovisning för den digitala utvecklingen fram till 2030. Läs rapporten för att bland annat ta del av en nulägesanalys, samt vilka strategier Digg rekommenderar för att kunna närma sig de digitala målen.

Nationell färdplan för det digitala decenniet

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: