Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2022

I denna rapport presenteras en uppföljning av statliga myndigheters digitalisering. Rapporten bygger på en omfattande enkätstudie från 2022 och är årligen återkommande.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har i uppgift att bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Digg ska också följa och analysera utvecklingen inom området. Vår analys och utvärdering av hur digitaliseringen utvecklas inom offentlig förvaltning bygger bland annat på en webbaserad enkätundersökning som årligen skickas till statliga förvaltningsmyndigheter. Resultatet av undersökningen presenteras med utgångspunkt i fyra index som har fokus på olika perspektiv som vi bedömer som centrala för statliga myndigheters digitalisering. Dessa är Diggs instruktionsenliga uppgifter och ansvarsområden, digital mognad, samverkan och användning av digitala tekniker. Vi redovisar även i år myndigheternas resultat i det vi kallat Diggs OECD-index, i de fyra dimensionerna Datadriven förvaltning, Förvaltningen som en plattform, Öppenhet som standard och Användardrivet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: