Uppdrag att stödja regeringens arbete med fortsatt digitalisering av välfärden genom att identifiera rättsliga hinder

Digg har i uppdrag att stödja regeringens arbete med att förbättra möjligheterna att digitalisera välfärden genom att identifiera rättsliga hinder för digitalisering samt utarbeta förslag till anpassning av befintlig reglering eller förslag till ny reglering där sådan saknas. I den här redovisningen beskriver Digg resultatet av den inventering av behov som myndigheten genomfört under våren 2023 och hur Digg planerar att arbeta vidare med uppdraget.

Digg avser att fokusera på de rättsliga förutsättningarna för en digital betygshantering i skolväsendet. Med betygshantering menar Digg processen från det att läraren för in ett betyg i betygskatalogen till det att betygsdokumentation används som bevis för genomgången utbildning. Betygshanteringsprocessen är i dag till stor del pappersbaserad vilket hindrar övergången till digitala arbetssätt, förstärker den administrativa bördan och tar resurser från skolans kärnuppdrag. Den digitala tillgången till betyg är begränsad vilket bland annat försvårar för medborgare, belastar den kommunala förvaltningen och hindrar övergången till digitala arbetssätt i processer där betygsuppgifter används som underlag för att fatta beslut.


Digg planerar att ta sig an frågan i två steg. Som en första del avser vi ta fram lösningar på de rättsliga förutsättningar som hämmar övergången till digital betygshantering och analysera konsekvenserna av sådana lösningar. Här står bland annat Skolverkets föreskrifter i centrum som ställer krav på fysisk underskrift av betygshandlingar. Men en översyn av bestämmelser i skollagen och skolförordningarna behöver också göras för att säkerställa att det inte finns ytterligare bidragande hinder där. Det kan till exempel handla om att säkerställa att betygshandlingar och intyg är definierade på ett sådant sätt att det inte hämmar övergången till digitala arbetssätt. Som en andra del avser Digg att utreda vilka rättsliga förutsättningar som krävs för att på sikt skapa en mer komplett digital tjänst för betygsuppgifter dit huvudmän och skolor rapporterar in betyg och där elever och andra behöriga myndigheter och aktörer kan hämta betygsuppgifter.


I arbetet med att prioritera behov har Digg analyserat relevant lagstiftning och samrått med sakkunniga inom socialtjänst, skolväsende och hälso- och sjukvård. Digg kan konstatera att utredningar och andra initiativ pågår för att, direkt eller indirekt, lösa flera av de identifierade juridiska hinder som framkommit i inventeringen. När det gäller de rättsliga förutsättningarna för en digital betygshantering i skolväsendet har Digg inte fått indikationer på att frågan är omhändertagen i något aktivt pågående arbete. Sakkunniga som Digg samrått med uttrycker att det finns ett stort behov av förändring och att det skulle kunna leda till betydande vinster för samhället.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: