Sveriges arbete med SDG-förordningen fortsätter

Den 12 december 2023 är slutdatumet i SDG-förordningen, då samtliga krav i förordningen börjar gälla. Det innebär bland annat att EU:s medlemsländer ska göra det möjligt för privatpersoner och företag att utföra olika ärenden digitalt över landsgränser. Sverige har kommit en bra bit på vägen, men både tekniskt och juridiskt arbete fortsätter under nästa år.

En gemensam digital ingång till Europa eller Single digital gateway (SDG) som det heter på engelska bygger på en EU-förordning och en del i arbetet med att förenkla för privatpersoner och företag att leva och verka över landsgränserna inom den Europeiska unionen. Det kan till exempel handla om att enkelt få tillgång till och dela betyg för att kunna söka en utbildning i ett annat EU-land. Eller att på ett smidigt sätt kunna ansöka om rätt tillstånd hos myndigheter, för att utöka sitt företag med verksamhet i ett annat land. I Sverige har Digg fått uppgiften att samordna och stödja de aktörer som berörs av SDG-förordningen, så kallade behöriga myndigheter.

– Digg och berörda aktörer i Sverige har kommit en bra bit på vägen med införandet av SDG-förordningen. Men mycket arbete återstår och det finns också juridiska frågetecken som behöver redas ut innan tekniska lösningar kan tas i bruk fullt ut, säger Anna Nilsson, nationell samordnare på Digg.

I de första etapperna av införandet av SDG-förordningen under 2020–2022 har behöriga myndigheter bland annat bidragit med information om både rättigheter, skyldigheter och regler samt förfaranden via den gemensamma EU-webbplatsen Your Europe. Under 2023 har arbetet fortsatt med förberedelser för att kunna utbyta bevis i form av data och digitala dokument mellan EU:s medlemsstater.

Gränsöverskridande digital infrastruktur

En förutsättning för att bevisutbytet mellan olika länder ska fungera är att det i varje EU-land skapas tekniska lösningar som möjliggör utbytet. I Sverige har Digg utvecklat en gemensam teknisk lösning för gränsöverskridande bevisutbyte.

– Digg räknar med att kunna meddela planerat datum för produktionsstart kring mitten av 2024, men redan nu är systemet öppet för betatest för behöriga myndigheter som vill komma vidare i sitt arbete med SDG, säger Anna Nilsson.

Arbetet med att skapa ett tekniskt system för gränsöverskridande bevisutbyte ställer höga krav på samverkan med andra europeiska länder och är ett gigantiskt samarbetsprojekt. Varje EU-land kommer på sikt att vara uppkopplat mot den gemensamma nod som komissionen utvecklat i samverkan med övriga EU-länder.

Lär dig mer


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: