Ett mer digitalt Europa – enklare för dig som EU-medborgare

EU har beslutat att skapa en gemensam digital ingång för att göra det enklare för privatpersoner och företag att få information och utföra ärenden digitalt över gränserna inom Europa. Genomförandet pågår just nu i hela Europa. Nu tar Sverige nästa steg genom en plan för hur det tekniska systemet bakom ingången ska införas så att privatpersoner och företag bara ska behöva lämna uppgifter en gång.

En gemensam plan för att införa den tekniska lösningen

Planen som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, tagit fram fokuserar på att skapa gemensamma lösningar som offentliga aktörer kan använda, tydliggör hur ansvaret ska fördelas och hur den tekniska utvecklingen av lösningen ska se ut.

I genomförandeplanen presenteras fördelarna med att offentliga aktörer med gemensamma krafter inför den tekniska lösningen. En central del i planen är en utökad satsning på den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som innebär att exempelvis myndigheter, kommuner och regioner använder gemensamma digitala lösningar. En annan del i rapporten handlar om samlade bevistjänster och gemensamma digitala tjänster. Ett exempel på samlade bevistjänster skulle vara om alla gymnasieskolor och yrkeshögskolor ansluter till en redan befintlig tjänst som den nationella betygsdatabasen (BEDA) där alla gymnasiebetyg skulle lagras centralt. En sådan samordning skulle minska kostnaderna för kommuner och yrkeshögskolor att tillhandahålla kopior på gymnasiebetyg.

- Att utvecklingen samordnas ger både lägre kostnader och underlättar för de offentliga aktörer som deltar i införandet, inte minst för kommunerna som skulle få betydligt färre digitala tjänster som behöver anpassas och utvecklas, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare på Digg.

Kartläggning av information

Den kartläggning som Digg genomfört visar att drygt 440 offentliga aktörer kan komma att omfattas av den så kallade SDG-förordningen vilket innebär att de ska leverera information till den gemensamma digitala ingången.

Digg planerar att arbeta mer tillsammans med övriga EU-länder för att säkerställa att införandet synkas och ser likadant ut för alla länderna.

Det tekniska systemet för den digitala ingången väcker flera juridiska problemställningar som behöver hanteras i svensk rätt, både förvaltningsgemensamma och myndighetsspecifika frågor. Därför behöver utredning av rättsliga frågor och rättsutveckling ske parallellt med införandet.

Nästa steg

Arbetet med de förslag och aktiviteter som finns i planen kommer pågå till och med december 2023 som är det datum som EU-kommissionen beslutat ska gälla för när införandet ska vara klart. Även efter det finns behov av gemensamma insatser och förvaltning av tekniska system.

Digg har fått ett ansvar för att samordna genomförandet nationellt med fokus på gemensamma frågor och lösningar. I Diggs regleringsbrev för 2022 framgår också att regeringen gett Digg ett mandat att fördela medel till olika prioriterade aktiviteter och projekt för att genomföra de förvaltningsgemensamma delarna i införandet av det tekniska systemet.

Fakta om uppdraget

I maj 2021 fick Digg ett uppdrag från regeringen om att ta fram en plan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för att kunna utbyta information mellan EU-länderna.

Genom att kunna utbyta information behöver privatpersoner och företag bara lämna sina uppgifter till en offentlig aktör en gång eftersom informationen sedan synkas till de andra aktörerna.

Uppdraget har sin grund i den så kallade SDG-förordningen (Single Digital Gateway) med syfte att skapa en gemensam digital ingång för hela Europa.

Arbetet med den tekniska planen har bland annat skett genom att samla in underlag från ett stort antal statliga myndigheter som fått svara på några av uppdragets frågor, analysera olika förutsättningar och ge förslag på lösningar för de svenska delarna i det tekniska systemet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: