Nu startar årets förenklade övervakning av digital offentlig service

I april påbörjar Digg årets förenklade övervakning av hur offentliga aktörer lever upp till kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Fokus för granskningen kommer bland annat att ligga på webbplatser som tillhör vårdgivare.

Digg ska inom sitt uppdrag verka för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) efterlevs, bland annat genom att vara tillsynsmyndighet. Syftet är att ingen ska hindras från att uppfatta och hantera digital offentlig service till följd av funktionsnedsättning.

Fokus på bland annat vårdgivare

De webbplatser som kommer att granskas tillhör offentliga aktörer, och andra aktörer som omfattas av DOS-lagens krav. I årets förenklade övervakning kommer Digg att fokusera på statliga myndigheter samt aktörer som driver vårdcentraler och tillhandahåller regional kollektivtrafik. Även en del av de webbplatser som granskades under 2023 kommer att ingå i årets övervakning.

Även privata aktörer kan omfattas

I DOS-lagen jämställs en privat aktör med en offentlig om aktören yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad. Det kan exempelvis vara företag som bedriver vårdcentraler som har avtal med en region, friskolor som finansieras med skolpeng och privata utbildningssamordnare som får offentlig finansiering för att bedriva vuxenutbildning.

Automatisk granskning av webbplatser

Den förenklade övervakningen som nu ska genomföras innebär att Digg använder ett verktyg för automatisk granskning. Verktyget väljer slumpmässigt ut ett antal sidor på webbplatsen och analyserar dessa utifrån ett antal tillgänglighetskriterier som är möjliga att kontrollera automatiskt. Därefter genereras en rapport med resultat och anmärkningar som skickas till aktören via e-post.

Tidigarelagd övervakning

Varje år utför Digg både förenklad och ingående övervakning av digitala offentliga tjänster. I år kommer den förenklade övervakningen att genomföras under våren istället för som tidigare på hösten. Detta då resultat av hela Diggs tillsynsarbete för perioden 2022–2024 ska rapporteras in till EU i slutet av året.

Om du får en rapport, eller har frågor

På digg.se hittar du mer information om vad du behöver göra om du får en rapport. Här kan du även läsa mer om vårt tillsynsarbete, om DOS-lagen samt ta del av vanliga frågor och svar.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: