Ändringsrutiner för Diggs tjänster och avtal för e-legitimering

Myndigheten för digital förvaltnings interna föreskrifter om ändringsrutiner för tjänster och avtal för e-legitimering. Version 2024-03-15.

Introduktion

1 § Dessa föreskrifter innehåller rutiner för ändringar i:

  • Svensk E-legitimation och Sweden Connect, inklusive Tillitsramverk och Tekniskt ramverk,
  • valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering som Myndigheten för digital förvaltning förvaltar (Valfrihetssystemen),
  • avtal om förbetald e-legitimering,
  • tilläggsavtal för e-legitimering – eIDAS.

Med regler avses i föreskrifterna regelverken för Svensk e-legitimation och Sweden Connect, inklusive Tillitsramverk och Tekniskt ramverk, Valfrihetssystemen, avtal om förbetald e-legitimering, samt tilläggsavtal för e-legitimering – eIDAS.

Information

2 § Myndigheten för digital förvaltning ska fortlöpande hålla berörda parter underrättade om hur reglerna utvecklas liksom om föreslagna och planerade ändringar av och tillägg till reglerna.

Underrättelse lämnas genom meddelande på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats digg.se.

Beslut

3 § Myndigheten för digital förvaltning beslutar om ändring av eller tillägg till reglerna. I sådant beslut anges från vilken dag ändrade eller tillkommande regeldokument avses gälla och vilket versionsnummer regeldokumentet getts.

Ändrade och tillkommande regeldokument ska gälla först från och med 180 dagar efter det att Myndigheten för digital förvaltning har publicerat de ändrade eller tillkommande regeldokumenten på myndighetens webbplats digg.se, om inte myndigheten i sitt beslut angett att kortare tid ska tillämpas på grund av att ändringen eller tillägget uppenbart är av ringa betydelse eller på grund av allvarliga säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl.

4 § Myndigheten för digital förvaltning beslutar även om annan förändring av tjänster och avtal för e-legitimering än ändring av reglerna. I sådant beslut anges från vilket dag ändringen avses gälla.

Ändringen ska gälla först från och med 180 dagar efter det att Myndigheten för digital förvaltning har underrättat berörda parter om den genom meddelande på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats digg.se, om inte myndigheten i sitt beslut angett att kortare tid ska tillämpas på grund av att förändring uppenbart är av ringa betydelse eller på grund av allvarliga säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl.

Samråd

5 § Innan Myndigheten för digital förvaltning beslutar om en ändring av eller ett tillägg till reglerna eller om en annan viktigare förändring av tjänster och avtal för e-legitimering, ska myndigheten på eget initiativ samråda med berörda parter.

Om synnerliga skäl föranleder det, får Myndigheten för digital förvaltning dock besluta om ändring och verkställa sitt beslut innan myndigheten har fullgjort sin samrådsskyldighet.

Utöver samråd enligt ovan ska Myndigheten för digital förvaltning samråda med berörda parter i viss fråga, om fler än en av de parter som tecknat avtal med Myndigheten för digital förvaltning om tjänster och avtal för e-legitimering så begär.

6 § Samråd enligt 5 § sker efter kallelse från Myndigheten för digital förvaltning. Kallelse lämnas genom att den publiceras på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats digg.se i god tid före det att samrådet ska äga rum. Kallelsen ska innehålla för samrådet nödvändig information.

7 § Myndigheten för digital förvaltning bestämmer om formerna för samråd enligt 5 §, vilka parter som ska ha tillträde och hur många representanter respektive part får närvara med

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: