Tekniska förutsättningar för öppna data

En analys över tekniska förvaltningsgemensamma förutsättningar för tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen.

En analys av tekniska förvaltningsgemensamma förutsättningar för tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen.

Data är i centrum av den digitala strukturomvandlingen och avgörande för att nå regeringens uppsatta mål. Förvaltningsövergripande och sektoriella insatser pågår för att effektivisera datahantering, informationsutbyte och digital infrastruktur i syfte att utöka delning och nyttiggörandet av data som strategisk resurs.

Den nationella datastrategin har som mål att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation och därför har Digg identifierat behov av konkreta insatser för att öka den institutionella förmågan att dela data. Analysen är avgränsad till att hantera behov som relaterar till förvaltningsgemensamma tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra och vidareutnyttja data och API:er genom Sveriges dataportal.

En central teknisk förmåga för att tillgängliggöra data är att; lagra och publicera data, samt generera och publicera maskinläsbara metadata enligt tekniska krav.

Idag läggs ett stort ansvar på enskilda dataproducenter att etablera dessa tekniska förmågor själva. Sverige saknar till skillnad från andra länder inom EU stöd för att möjliggöra olika alternativa publiceringsprocesser som förenklar processen att dela data utifrån dataproducenters olika behov och digital mognad. Digg bedömer att det hindrar utvecklingen eftersom det kräver ett arbete och investeringar som sammantaget inte är förenliga med de incitament som specifikt relaterar till själva tillgängliggörandet av data.

Diggs bedömning är att det bör införas möjlighet och ge stöd till enkla alternativa tekniska publiceringsprocesser, som kan tillhandahållas genom Sveriges dataportal. Organisationer som vill och kan tillgängliggöra sin data, bör kunna göra det även utan djupare förkunskaper eller investeringar. En guidad process (t.ex. genom en ”wizard” eller smart formulär) för dataproducenter med möjlighet att lagra och publicera sin data och metadata direkt, skulle komplettera den modell idag, som går ut på att automatiskt inhämta informationen från dataproducenters egna tekniska miljö.

Sådana alternativ skulle förenkla för dataproducenter som vill tillgängliggöra sina data att komma igång att göra det utan djupare förkunskaper eller investeringar, och kan lägga desto fokus på att till exempel arbeta med att förbereda informationsmängden för användning, öka datakvalitet och säkerställa informationssäkerheten.

Utöver behov av en visst utökad funktionalitet för att stödja fler publiceringsprocesser, skulle förslaget innebära för Sveriges dataportal ett större ansvar för drift, förvaltning och support. Det finns behov av att fortsätta arbetet med att närmare detaljera tekniska och funktionella krav, likväl för att utreda rättsliga och organisatoriska förutsättningar för att kunna realisera lösningarna som föreslås.

För det fortsatta arbetet avser Digg att fortsätta med kravarbete, i den mån det är lämpligt inom myndighetens uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data. Digg avser att inkomma med underlag till regeringen inom ramen för den Digitala Arena som myndigheten har i uppdrag att etablera, ifall den fortsatta utredningen visar på behov av en mer dedikerad satsning och finansiella förutsättningar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: