Digitala Sverige 2021

Utöver analysen av offentlig förvaltnings digitalisering innehåller denna rapport även en redogörelse av vilka områden som är lämpliga för att följa upp digitaliseringens utveckling i samhället, utifrån den rådande politiska målbilden. Där lämnas också förslag på tillgängliga data inom dessa områden.

Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för offentlig förvaltning att möta samhällsutmaningar, förenkla för användarna och effektivisera sin verksamhet. Potentialen är stor och mäts ofta i miljarder. Samtidigt har potentialen ofta visat sig svår att förverkliga. Offentlig förvaltning måste därför aktivt sträva mot att realisera potentialen som finns i digitaliseringen, vilket kräver arbete med nyttorealisering och en öppenhet både för nya arbetssätt samt nya perspektiv i utvecklingsarbetet.

För offentlig förvaltning finns en stor del av potentialen i att arbeta mer förvaltningsgemensamt. Detta kan möjliggöra dels en mer sammanhållen offentlig service, dels en offentlig förvaltning som drar nytta av stordriftsfördelar och som kan dela på kostnaderna. Detta är viktigt då flera offentliga aktörer idag har svårt att genomföra den utveckling som krävs för att leva upp till lagkraven och för att kunna erbjuda alla, oavsett förutsättningar, en likvärdig och högkvalitativ digital service.

Sveriges offentliga förvaltning är idag bra på att arbeta utifrån sin egna verksamhetslogik och utifrån sitt eget verksamhetsområde. En modern digital förvaltning kräver dock att servicen hänger ihop över organisationsgränser. Detta kräver interoperabilitet och att data kan flöda mellan aktörer på ett säkert och tillförlitligt sätt. Här sker idag framsteg i och med etablerandet av Ena, Sveriges digitala infrastruktur, och vi ser även positiv utveckling generellt vad gäller datahantering och interoperabilitet. Dock går utvecklingen långsamt och det saknas ofta incitament för gemensam utveckling.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: