E-legitimering och e-underskrift i den offentliga förvaltningen

I denna rapport redogörs för användning av tjänster för e-legitimering och e-underskrift inom den offentliga förvaltningen. Resultatet bygger på en enkätundersökning riktad till kommuner, regioner och statliga myndigheter som genomfördes under våren 2021.

Rapporten indikerar att användningen av e-legitimation har fortsatt att öka inom den offentliga förvaltningen, om än inte i den takt som flertalet respondenter angav i enkätundersökningen 2019.

Tjänster där enskilda kan logga in med e-legitimation är vanligare inom kommuner och regioner än vad det är på statliga myndigheter. Drygt nio av tio kommuner och regioner uppger att de har tjänster där det är möjligt att logga in med e-legitimation. Bland myndigheterna uppger 41 procent att de har sådana tjänster i dagsläget, en signifikant ökning jämfört med 2019 då motsvarande andel var drygt en fjärdedel. Enkätundersökningen visar också att BankID fortsatt är den absolut vanligaste e-legitimationen för tjänster som riktas till enskilda.

Digg anser att offentliga aktörer ska godta alla av Digg godkända e-legitimationer under förutsättning av e-legitimationen når erforderlig tillitsnivå. Enkäten visar att det är strax över hälften av de svarande organisationerna som angett att man gör en bedömning av tillitsnivåer, och av dessa svarar i genomsnitt en tredjedel av organisationerna att bedömningen inte är baserad på Diggs tillitsramverk.

Enkäten visar tydligt att e-underskrifter är ett av de områden där många organisationer uppgav att de hade behov av mer information. De upplevda problemen kopplade till e-underskrifter är flera, både juridiska oklarheter och tekniska svårigheter angavs som utmaningar. Det förefaller därför finnas ett stort behov av vägledning och stöd till de offentliga aktörerna.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: