Slutrapport: Rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering

Rättsligt stöd är en kärnuppgift som kommer genomsyra samtliga delar av Diggs verksamhet. Den centrala delen av det rättsliga stödet är att ta fram vägledningar och stödmaterial till offentlig förvaltning i digitaliseringsfrågor, samt att sprida kunskapen till offentlig förvaltning.

I denna rapport redogörs för utgångspunkter i etableringen av rättsligt stöd utifrån arbetssätt, spridning och kommunicering av rättsligt stöd och samverkan med andra myndigheter och aktörer. Rapporten redogör även för vissa utgångspunkter i det kommande arbete med att identifiera och analysera behov av författningsändringar för att främja digitaliseringen.

Det rättsliga stödet har flera gränsytor till våra egna tjänster och regeringsuppdrag. I arbetet med etableringen har ett behov av nära samarbete och möjligheter till kunskapsåtervinning påvisats, framför allt avseende den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.

En utgångspunkt är att samverkan med externa myndigheter och aktörer är en förutsättning för det rättsliga stödet. Samverkan kommer att utformas på olika sätt med olika aktörer, utifrån digitaliseringsfrågans karaktär, exempelvis kan Digg komma att skapa expertgrupper för att bistå med spetskompetens i en viss digitaliseringsfråga. En utgångspunkt är att samverkan sker förstärkande utifrån pågående arbeten på myndigheter och i etablerade samverkansstrukturer.

Rättsligt stöd behövs inom olika områden och på olika nivåer för att få en kompetenshöjande effekt hos den offentliga förvaltningen. Det innebär att rättsligt stöd, utifrån digitaliseringsfrågans karaktär, kommer att ges på olika sätt. Digg utvecklar just nu en digital tjänst på myndighetens webbplats för att på ett användarvänligt och tillgängligt sätt ge offentliga aktörer rättsligt stöd.

Digg kommer fortsätta etableringen med målsättning att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning under 2022, några exempel på digitaliseringsfrågor som redan nu aktualiserats för rättsligt stöd beskrivs i rapportens avslutande avsnitt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: