Delrapport: Rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering

I flera tidigare utredningar och rapporter har det konstaterats att det finns många rättsliga utmaningar och en brist på juridisk kompetens som försvårar för förvaltningens digitalisering. Som ett svar på detta har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ett uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering. I denna delrapport beskriver Digg hur offentliga aktörers behov av rättsligt stöd ser ut.

Digg gör bedömningen att det finns ett behov av rättsligt stöd inom ett brett spektrum av olika rättsområden. De behov som kommuner, regioner och statliga myndigheter lyfter i vår intervjustudie överensstämmer i hög grad med de behov som har identifierats i tidigare utredningar och rapporter. Flera av dessa behov ligger inom ramen för andra myndigheters ansvarsområden, vilket gör det nödvändigt för Digg att samverka med dessa vid ett eventuellt erbjudande av rättsligt stöd inom de områdena.

Offentliga aktörer har olika förutsättningar i sitt digitaliseringsarbete, exempelvis saknar små aktörer ofta egen juridisk kompetens när det gäller digitaliseringsfrågor. Digg bedömer därför att stöd inte bara behövs inom olika rättsområden, utan även behöver utformas på olika sätt utifrån mottagarens behov. Små aktörer behöver ofta grundläggande stöd, exempelvis tydliga svar på konkreta frågor eller mallar och riktlinjer att förhålla sig till vid verksamhetsutveckling. Många aktörer, men i synnerhet de som har egen juridisk kompetens, efterfrågar snarare ett stöd i form av samordning av digitaliseringsrättsliga frågor. I behovsinventeringen påvisades också ett behov av att driva rättsutveckling inom digitaliseringsområdet.

Det rättsliga stödet ska riktas mot förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor och det ska vara just ett stöd för de offentliga aktörernas egna arbete. Digg gör bedömningen att en av de viktigaste effekterna av stödet är att minska osäkerheten som är ett av de största hindren för digitalisering. Det rättsliga stödet är en möjlighet att motverka och minska detta genom att höja kompetensen i offentlig förvaltning. Det rättsliga stödet bör även användas strategiskt genom att riktas mot det område där det bedöms finnas störst nytta för förvaltningen som helhet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: