Konsekvenser av en ny tillsynsuppgift

Sammanfattning

Den 26 oktober 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Syftet med direktivet är att förbättra den inre marknadens funktionssätt när det gäller tillgänglighetskraven avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer för att därigenom göra dessa mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning. Webbtillgänglighetsdirektivet genomförs i Sverige genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937).

Genom förordning om tillgänglighet till digital service (SFS 2018:1938) förordnas Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att utöva tillsyn inom området. I förarbetena till lagen, framförallt utredningen Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60), gjordes en översiktlig bedömning av konsekvenserna för den blivande tillsynsmyndigheten, men eftersom EU-kommissionens genomförandebeslut, som bl.a. närmare definierar tillsynsuppdraget, inte var publicerade vid den tidpunkten blev bedömningen mycket osäker.

Digg fick därför i uppdrag av regeringen att, med utgångspunkt i de nu publicerade genomförandebesluten avseende övervakning och rapportering, genomföra en analys av konsekvenserna av tillsynsuppgiften. I uppdraget ingick att ta i beaktande Diggs uppgift enligt myndighetens instruktion1 om att främja att information och tjänster som tillhandhålls digitalt är tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga.

Analysen har genomförts under perioden 2018-12-01 – 2019-02-27. Parallellt med myndighetens egen analys har företaget A-focus AB, på uppdrag av Digg, analyserat konsekvenserna av den nya tillsynsuppgiften. A-focus analys har delvis kompletterat Diggs analys, men även fungerat som ett underlag för avstämning och verifiering. De båda analyserna ligger väl i linje med varandra, med endast mindre skillnader i bedömningen av Diggs dimensionering och resursbehov som en följd av tillsynsuppgiften.

För perioden 2019-2022 gör Digg därför den samlade bedömningen att det totala resursbehovet med avseende på tillsyn och främjande av tillgänglighet till digital offentlig service uppgår till:

2019
Totalt 11,5
Varav personal: 8,5

2020
Totalt: 16
Varav personal: 10

2021
Totalt: 14
Varav personal: 10

2022
Totalt: 14
Varav personal: 10

Skälen till uppskattat resursbehov är följande. Under framförallt 2019 och inledningen av 2020 kommer uppbyggnaden av tillsynsverksamheten att kräva stora insatser. Redan från och med den 23 september 2019 behöver Digg kunna hantera anmälningar från användare om bristande tillgänglighet hos offentlig aktörs webbplatser. Rutiner och arbetssätt behöver finnas på plats innan dess, för ett rättssäkert hanterande. Det handlar bland annat om att myndigheten behöver ha strukturer på plats för att göra bedömningar av om anmälan är grundad och om det över huvud taget rör sig om en webbsida som omfattas av kraven.

Utöver tillsyn efter anmälan behöver myndigheten även förbereda sig för den tillsyn som går under benämning övervakning (förenklad resp. ingående) och som ska genomföras enligt av EU-kommissionen fastställda rutiner för stickprov. Även i denna process finns komplexa bedömningar som behöver göras kring urval, till exempel kring spridning och representativitet. Sannolikt kan automatiska verktyg används för viss bedömning av kravuppfyllelse, men dessa kommer behöva kompletteras med manuella kontroller. En fråga som behöver besvaras på sikt är hur ett register över offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer kan skapas och upprätthållas, vilket skulle underlätta vid tillsynen.

Parallellt med uppbyggnaden av tillsynsverksamheten behöver Digg genomföra kommunikationsinsatser för att informera om kraven i lagen och för att främja en ökad tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven på att göra webbplatserna tillgängliga införs stegvis på så sätt att datumet den 23 september 2019 bara gäller för webbplatser publicerade efter 23 september 2018. För redan existerande webbplatser införs kraven ett år senare. För mobila applikationer införs kraven ytterligare ett knappt år senare. Informations- och kommunikationsinsatserna kommer därför att behöva genomföras med hög intensitet fram till och med tredje kvartalet 2020, då samtliga webbplatser ska uppfylla kraven. Ett annat sätt att få ut information brett och främja en ökad tillgänglighet generellt, är genom samverkan och allianser med andra myndigheter och intresseorganisationer och Digg kommer att arbeta aktivt med detta.

Eftersom tillsynsområdet är baserat på EU-regler finns behov av samverkan med övriga medlemsstater och med EU-kommissionen bl.a. genom den expertgrupp som inrättats (WADEX). Därtill har det inom ramen för Nordiska ministerrådet tagits initiativ till att inrätta en nordisk-baltisk arbetsgrupp för tillsynsmyndigheterna inom området. Digg ser det som viktigt att aktivt delta i dessa fora i syfte att ta del av andra länders erfarenheter så att vi kan lära av varandra. Digg avser även att vara delaktiga i utveckling av standarder inom området, men former för och omfattning av arbetet är svårt ha en tydlig bild av.

Konsekvenser av en ny tillsynsuppgift (pdf) Pdf, 632.3 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: