"Ta hand om era medborgare" – uppmaningen från EU CIO-nätverksmötet

"Ta hand om era medborgare." Det var orden som Slava Banik, chef för direktoratet för utveckling av digitala tjänster i Ukraina, valde att avsluta sin presentation vid EU Chief Information Officers´ Network Meeting, som hölls i Stockholm den 14 juni. Även om dessa ord har en särskild klang när de uttalas av en ukrainare under den pågående ryska invasionen var det också något som varje deltagare vid evenemanget kunde stå bakom: vikten av att ta hand om sina medborgare i en alltmer digital värld.

CIO-nätverksmötet är en del av arbetet inom Europeiska unionens råd, en av de sju EU-institutionerna. Ordförandeskapet i rådet, som för närvarande innehas av Sverige, växlar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. Rådet träffas för att diskutera och samordna policys och representerar alla 27 medlemsstater vid förhandlingar med institutionerna. CIO-nätverksmöten organiseras av den relevanta statliga myndigheten som hanterar digitala frågor – i det här fallet Sveriges myndighet för digital förvaltning, Digg. En del av dagens händelser var att överlämna CIO-nätverket till Spanien, som nu tar över ordförandeskapet i rådet.

Det som var tydligt, både från talare och deltagare, var känslan av brådska, särskilt med tanke på de senaste framstegen och användningarna av artificiell intelligens.

– Vi behöver springa för att hänga med, sa Veronica Gaffey, generaldirektör för DIGIT, Europeiska kommissionens generaldirektoratet för informationsteknik, vid ett tillfälle.

Anna Eriksson, Diggs generaldirektör, höll med:
– Vi måste intensifiera vårt arbete och göra mer för att nå våra mål.

Diggs generaldirektör Anna Eriksson och Miguel A. Amuito, den spanska biträdande ministern för cybersäkerhetsplanering och samordning.

Nätverkets unika roll

Anna Eriksson öppnade mötet med att berätta om de tre vägledande principer som Digg hade i åtanke när de organiserade det: transparens, kontinuitet och informellt. Hon menade att det var vid sådana här evenemang som ”nätverket verkligen kommer till sin rätt genom att dela erfarenheter och lära av varandra”.

Anna introducerade därefter Slava Banik och konstaterade att Ukrainas ”uthållighet är inspirerande och visar oss vikten av att Europa håller ihop”.

Slava Banik, chef för direktoratet för utveckling av digitala tjänster i Ukraina.

Slava Banik höll en presentation om Ukrainas användning av digitala verktyg och hur digitala medel har blivit det främsta sättet att leverera dokument och tjänster till medborgarna sedan Rysslands invasion. Deras digitala tjänst Diia består dels av en mobilapp, med 14 digitala dokument och 25 tjänster för privatpersoner och företag, dels av en webbportal med över 100 tjänster. Under det senaste året har det blivit tydligt hur den digitala kompetensen i befolkningen har ökat.

– Över 100 000 personer har ändrat sin adress, och Diia är ett effektivt verktyg för att möta dessa utmaningar.

Berlindeklarationen och förslaget till Interoperable Europe Act

Därefter pratade Veronica Gaffey om förslaget till Interoperable Europe Act och hur gränsöverskridande digitala tjänster kan underlätta för människor att bo, studera och arbeta i andra länder.

– Vi har ett val, sa Veronica Gaffey. Antingen utvecklar vi tjänster i silos eller på ett integrerat sätt. Rom byggdes inte på en dag, men det är viktigt att få några nyckelelement rätt från början. Och det är viktigt att göra detta tillsammans.

Anna Eriksson intog scenen igen tillsammans med Natalia Aristimuño Pérez, direktör för digitala tjänster på DIGIT, för att presentera rapporten om övervakningen av Berlindeklarationen.

– Den här rapporten är inte bara ett dokument, det är faktiskt en guide, sa Anna Eriksson.

Detta underströks av Natalia Aristimuño Pérez:

– Den ska inte läsas som en bok, utan du kan ha den till hands och använda den för att se om det finns erfarenheter där som du kan lära av, om du har en tjänst du vill prova.

Natalia Aristimuño Pérez lyfte några exempel från rapporten om vad olika länder hade försökt, som Österrikes råd för robotik och artificiell intelligens och Danmarks dataetiska råd.

Att omvandla principer till handling

Rundabordet-samtal följde, där mötets deltagare diskuterade huvudpunkter från Berlindeklarationen och dess framtid, särskilt med avseende på grundläggande rättigheter och demokratiska värden, stärkande och digital kompetens samt människocentrerade system inom offentlig sektor. Hur realistiskt är det som mål att 100 procent av medborgarna ska använda digitala tjänster? Borde fler tjänster vara tillgängliga på mobila enheter? Det talades också om fler transaktionsbaserade tjänster. Återkommande teman var återanvändning och att lära av varandra.

Stéphanie Schaer, chef för franska myndigheten för digitalisering, talade om Frankrikes ambition att ha en samarbetsplattform för alla deras statstjänstemän.

– Jag skulle gärna vilja veta mer om de länder som också har denna reflektion.

Ännu en gång blev känslan av brådska och viljan att samarbeta tydlig.

Runda-bordssamtal där deltagarna på CIO-mötet diskuterade tema-frågor.

Möjligheten att samtala

Under lunchen pågick många livliga diskussioner, där deltagarna verkligen tog chansen att prata med sina kollegor om gemensamma problem och lösningar.

Det var uppenbart att denna del av dagen var oerhört viktig för att dela kunskap och bygga relationer för framtiden. Ibland ser man att människor vid den här typen av evenemang använder lunchen som en möjlighet att kolla mobilen eller ta en promenad runt kvarteret. Men inte här. Här var det tydligt att deltagarna verkligen engagerade sig och interagerade med varandra. Inte ens löftet om traditionellt svensk fika i mötesrummet var tillräckligt för att avbryta deras lunchkonversationer.

Ny kunskap, delad kunskap

Efter lunchen hölls tre parallella sessioner där deltagarna fick lyssna på presentationer om relevanta ämnen, som sedan diskuterades och återrapporterades.

Claudia Barroso, enhetschef vid Portugals myndighet för modernisering av administration, berättade om hur hennes grupp hade diskuterat Data Atlas och användningen av digitala akademier, medan Antonios Stasis, generaldirektör för digital styrning från Grekland, sa ”vi insåg att vi har gemensamma problem och vill ha gemensamma lösningar” och att det fanns ”stora möjligheter för offentlig förvaltning”.

Luukas Ilves, Estlands ställföreträdande generalsekreterare för digital transformation, framhöll att tidigare hade myndigheter i regeringen legat långt efter den privata sektor, och han ville inte att det skulle upprepas, särskilt när det gäller minoritetsgrupper och personer med funktionsnedsättning.

– Vad kommer härnäst? Kanske kommer andra former av meddelandetjänster att vara mycket bättre för inkludering än mobilen är, menade Luukas Ilves.

Ingen ska lämnas utanför när vi går in i framtiden

Efter återkopplingen från de parallella sessionerna talade Miguel A. Amuito, den spanska biträdande ministern för cybersäkerhetsplanering och samordning, om Spaniens kommande ordförandeskap i rådet och ledarskapet för CIO-nätverket. Miguel nämnde att han hade varit med vid det allra första mötet i nätverket och att han var mycket nöjd med att vara här personligen på det nuvarande mötet, efter tidigare covid 19-restriktioner. På grund av den kommande spanska valkampanjen var det inte möjligt att fastställa datum eller att kommunicera prioriteringar, men han försäkrade alla att de arbetade hårt i bakgrunden för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Anna Eriksson avslutade mötet genom att betona att Berlindeklarationen handlar om värdebaserad digitalisering och att hon under dagens olika diskussioner hade hört uttrycket "lämna ingen utanför" användas, vilket var oerhört viktigt. Hon nämnde att covidpass var ett mycket bra exempel på hur samarbete kan lösa verkliga problem, men att vi behöver fortsätta arbeta tillsammans för att driva förändring, även utanför krissituationer.

Efter evenemanget sa Anna Eriksson att hon var mycket nöjd med hur dagen hade gått.

– Vi har diskuterat mycket konkreta saker, och det är fantastiskt. Och vi har verkligen delat med oss. Vi behöver återanvända det vi gör i andra länder mycket mer än vi gör idag. Jag ser fram emot att fortsätta några av de viktiga diskussioner vi har haft här under det spanska ordförandeskapet.

Tio reflektioner om dagen, nätverkets arbete och en digital framtid:

Det ukrainska folket är mycket stolta över hur vi har börjat använda digitala verktyg för statliga tjänster. De älskar det. Människor är verkligen motiverade att hjälpa till att lära sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar att använda dessa tjänster.

Slava Banik, Head of the Directorate for
the Development of Electronic Services, Ukraina

Vi kommer inte att uppnå gränsöverskridande interoperabilitet om vi inte bygger system som levererar resultat. Det handlar om ett värdeförslag.

Barry Lowry, Chief Information Officer and Head of Operations, Department of Public Expenditure and Reform, Irland

Det är viktigt att vi delar mer information. Jag är medveten om att länder talar om öppen källkod och molninfrastruktur, och jag skulle vilja se en mer formell struktur för att underlätta närmare samarbete.

Markus Richter, State Secretary, Tyskland

Vi, som ett litet land, är mest intresserade av att höra nya idéer. Det är svårt att skapa något nytt från grunden, så vi uppskattar att höra från länder med större kapacitet.

Nikola Modrusan, Deputy Secretary of State at Central state office for developing of digital Society, Kroatien

Det saknas marknadsföringskunskaper inom offentlig sektor. Vi bygger något, vi lägger ut det på nätet, men vi glömmer att förklara och marknadsföra det.

Frank Leyman, Head of International Relations,
Digital Transformation Office, Belgien

Vi använder alla så många olika system. Om vi vill ha interoperabilitet måste det komma från europeisk nivå. Vi behöver en stark strategisk vision.

Gérard Soisson, Coordinator for eInvoicing, EU Single Digital Gateway, Interoperability, Ministry for Digitalisation, Luxemburg

Det bästa med dagen har varit utbytet på personlig nivå. Med digitaliseringen är allt vi arbetar med så färskt och nytt, det finns ingen färdig plan eller utkast att följa, därför är detta utbyte på personlig nivå så viktigt.

Maria Ulmer, Director-General of Digitalisation
and eGovernment, Federal Ministry, Österrike

Jag gillar sättet som Sverige har organiserat mötet. Idag handlar allt om att lära av varandra – att brainstorma och dela idéer är verkligen viktigt. Vad som är speciellt viktigt nu är att ta de politikområden som Berlindeklarationen omfattar och omvandla dem till verkliga aktiviteter.

Luukas Ilves, Deputy Secretary for Digital Transformation, Estland

Idag är det första gången jag är på ett CIO Network-möte, det har varit mycket intressant och jag tar med mig många erfarenheter tillbaka till mitt land. För mitt land är det viktigaste av Berlindeklarationens politikområden digitalt egenmakt och digital kompetens.

Andriana Achilleos, Director at Department
of Information Technology Services, Cypern

Dessa CIO-möten erbjuder ett verkligt utbyte av erfarenheter, även de dåliga. Det är fantastiskt att vi kan mötas och prata om verkliga problem och ibland upptäcka att andra människor har samma problem, vilket vi inte förväntade oss.

Ondřej Profant, Deputy Minister for Digitalization
and Regional Development, Tjeckien

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: