Miljarder anledningar att använda Sveriges digitala infrastruktur

Enkla transparenta tjänster för privatpersoner och företagare. Effektiva lösningar som minskar den administrativa bördan för offentlig förvaltning. Det är några av de nyttor som beräknas frigöra närmare 10 miljarder kronor för samhället – om Sveriges myndigheter, kommuner och regioner använder den gemensamma digitala infrastruktur som nu etableras.

Stora samhällsekonomiska nyttor

I två år har Digg, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Nyligen lämnades en rapport in till regeringen, innehållande bland annat nyttoanalyser för hur infrastrukturen kan användas och skapa värde - för den offentliga förvaltningen och samhället i stort. Analyserna visar att infrastrukturen beräknas kunna skapa nyttor till ett samhällsekonomiskt värde på närmare 10 miljarder kronor under en tioårsperiod.

Viktoria Hagelstedt, leveransledare på Digg. Hon bär en orange mönstrad blus och ler mot kameran.

– Det finns enorma vinster med att använda gemensamma digitala lösningar. Men många aktörer behöver kliva på tåget för att de nyttor vi ser ska bli verklighet. Därför kommer vi att lägga stort fokus på att både informera brett och stötta i det praktiska arbetet framåt, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare på Digg.

Enkla, säkra och effektiva lösningar

Med gemensam digital infrastruktur kan den offentliga förvaltningen effektiviseras genom bland annat minskad administration och säkrare handläggning av olika tillstånd och bidrag. Den som ansöker ska också kunna följa sitt ärende digitalt, vilket ökar transparensen och känslan av kontroll hos individen.

Tack vare infrastrukturen kan antalet myndighetskontakter minimeras för privatpersoner och företagare, en uppgift ska till exempel bara behöva lämnas en gång. I förlängningen ska det även bli enklare för EU-medborgare att flytta mellan medlemsländer för att exempelvis arbeta eller studera. Detta då uppgifter så som folkbokföring, betyg och andra bevis säkert ska kunna verifieras och distribueras digitalt inom EU.

Frigör händer inom skola, vård och omsorg

Något som påverkar många människor i samhället är välfärdens digitalisering där skola, vård och omsorg står i centrum. I ett relaterat analysuppdrag som Digg genomfört under året står det klart att kommuner, regioner och privata aktörer bör ges samma möjligheter som myndigheter att ta del av den digitala infrastruktur som nu växer fram. Detta för att både frigöra resurser och säkerställa välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

– De händer vi har i välfärden skulle behöva slippa hantera onödig administration och istället finnas på plats där de verkligen behövs; hos elever, patienter och brukare, säger Viktoria Hagelstedt.

Ökad effekt när delar interagerar

Vissa delar i den digitala infrastrukturen används på bred front redan idag, så som digital post och e-legitimationer. Dessa lösningar vidareutvecklas samtidigt som andra ligger i planen för att lanseras. En del av infrastrukturen som snart möter marknaden är exempelvis Mina Ombud, som hanterar digitala fullmakter för när en företagare behöver företrädas av någon annan i en digital tjänst.

Varje del i infrastrukturen skapar nytta var och en för sig, men de största effekterna uppstår när lösningar byggs ihop och interagerar med varandra som en gemensam digital infrastruktur. Något som särskilt klargörs i rapportens användarscenarion. Här lyfts fem exempel fram på hur privatpersoner, företagare och myndighetsutövare med olika behov kan använda infrastrukturens och digitaliseringens möjligheter.

Bakgrund

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. Sedan slutet av 2019 har Digg, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata. Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering.

Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade Digg in två slutrapporter till Regeringskansliet. Här ges bland annat förslag på hur etableringen av infrastrukturen nu kan fortsätta inom ramen för de ansvariga myndigheternas ordinarie verksamheter.

Samverkande myndigheter

Arbetet har genomförts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Digg - Myndigheten för digital förvaltning, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksarkivet, Skatteverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Trafikverket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: