Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Delredovisning av pågående regeringsuppdrag för etablering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Syftet med denna delredovisning är att lämna förslag på en lämplig struktur för arbetet med den förvaltningsgemensamma infrastrukturen för informationsutbyte, förslag på författning som reglerar myndigheternas uppgifter och ansvar, en långsiktig plan för arbetet samt redovisning av arbetet med enskilda byggblock. Regeringsuppdraget genomförs tillsammans av Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Digg Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Riksarkivet samt Skatteverket i bred samverkan med både utpekade och frivilliga samverkansaktörer. Parallellt med detta regeringsuppdrag genomförs även regeringsuppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Styrningen av båda dessa uppdrag sker med en gemensam styrgrupp.

Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen stärker det offentligas förmåga att leverera effektiv, säker och innovativ digital service. Infrastrukturen leder till minskad suboptimering i offentlig förvaltning, vilket skapar nyttor brett i samhället för offentlig sektor, för medborgare och för företag.

Försörjning av grunddata tillsammans med informationsutbyte genom en förvaltningsgemensam digital infrastruktur kan med tiden antas bli alltmer kritiskt för samhällets effektivitet, funktionalitet och säkerhet. Krav för att kunna hantera såväl skyddet av den personliga integriteten, fredstida kriser och störningar samt totalförsvarsplanering och ett läge av höjd beredskap behöver vara dimensionerande faktorer för det fortsatta arbetet.

Det pågående arbetet kan förenklat delas in i två olika områden: utveckla de konkreta byggblocken med därtill kopplade produkter och tjänster samt utveckla förmågan att styra och stödja. Etableringen av strukturen för styrning balanseras i takt med utvecklingen av byggblocken och grunddatadomäner. Delredovisningen innehåller en långsiktig plan som omfattar planerade milstolpar för hur detta ska genomföras.

Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen utgörs av olika byggblock som vart och ett skapar nytta genom att skapa förutsättningar för annan digital utveckling. Byggblocken delas in i fyra olika kategorier. Utvecklingen av respektive byggblock drivs framåt genom de olika aktörer som har tagit på sig ett utrednings- eller utvecklingsansvar. Arbetet delas in olika faser. Fem byggblock finns i den tidiga idéfasen. Sex byggblock finns i analys och krav-fasen. I utvecklingsfasen finns tre byggblock. Redan sedan tidigare finns två byggblock i fasen förvaltning. I uppdraget ingår att påbörja framtagningen av minst tre byggblock vilket bedöms vara uppfyllt.

Infrastrukturens utveckling och förvaltning behöver struktur för styrning. En infrastrukturansvarig leder det strategiska arbetet i samråd och samverkan med andra. Olika kompetensområden samlar expertkompetenser som stödjer arbetet. Även den fortsatta styrningen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddatadomäner inklusive ramverket för grunddata föreslås ske med gemensam styrningsstruktur.

För att infrastrukturen ska vara säker och hållbar över tid krävs styrning av och arbete med informationssäkerhet. Uppdraget har tagit fram en plan och arbetar med de första stegen för införande av ett fullt utvecklat systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. En första styrning kopplad till krav och säkerhetsåtgärder har tagits fram för att stötta i uppdraget och en första modell och metod för genomförande av riskvärdering har tagits fram och testats. Som ett resultat av detta har slutsatser om det fortsatta arbetet kunnat dras.

För att ge rättsliga förutsättningar förslagen i denna delredovisning har ett förordningsförslag tagits fram. Förordningen syftar till att ge en rättslig grund för samverkansarbetet och enskilda ansvar inom infrastrukturen. Myndigheterna i uppdraget lämnar också förslag på att en statlig utredning bör tillsättas för att utreda behovet av en sammanhållen lagstiftning inom området för informationsöverföring inom förvaltningen.

Utveckling, förvaltning, styrning och användning av infrastrukturen behöver finansieras, vilket främst föreslås ske genom anslag. Anslagsfinansiering bedöms skapa bättre förutsättningar för att hantera förvaltningsgemensamma byggblock på ett långsiktigt och stabilt sätt. Det i sin tur ökar även möjligheterna och incitamenten för att infrastrukturen och grunddata ska användas på ett sådant sätt som är avsett.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: