Ökad andel e-fakturor – 25 myndigheter uppnår 90 procent

Digg följer årligen upp införande och utvecklingen av e-handel inom statliga myndigheter, varav andelen elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor) är en del. Resultatet visar på en ökad andel med 9 procentenheter jämfört med föregående år. I undersökningen sticker 25 myndigheter ut med en andel på eller över 90 procent.

Anna Ågren, leveransledare på Digg, ler mot kameran

Anna Ågren

Fler fakturor inkommer elektroniskt

Uppföljningen, avseende helår 2020, visar att hela 84 procent av leverantörsfakturorna till statliga myndigheter inkommer elektroniskt, en ökning med 9 procentenheter sedan 2019. Nästan alla myndigheter uppnår en nivå där mer än hälften av fakturorna är e-fakturor.

– Det är glädjande att så många övergått till ett strukturerat elektroniskt flöde av fakturor. En e-faktura som dessutom kan matchas mot en elektronisk order eller ett abonnemang kan hanteras automatiskt av e-handelssystemet, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar samt positiva miljöeffekter, säger Anna Ågren, leveransledare för digital post och e-handel på Digg.

Många har kommit långt

I undersökningen utmärker sig 25 myndigheter, med en andel e-fakturor på eller över 90 procent, något som Digg anser är ett mycket gott resultat.

– Att uppnå en så hög nivå av e-faktura är ofta ett kvitto på ett starkt engagemang och strategiskt arbete. Effektivare myndighetsprocesser möjliggör hemtagning av stora nyttor. Dessa 25 myndigheter har presterat fantastiskt bra, vi hoppas att de kan vara en inspiration för fler att fortsätta jobba för att öka andelen e-faktura, säger Anna Ågren.

Myndigheterna med över 90 procent e-fakturor

 • Arbetsförmedlingen
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Brottsförebyggande rådet
 • Domstolsverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Institutet för rymdfysik
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Tillväxtverket
 • Transportstyrelsen
 • Skatteverket
 • Statens skolinspektion
 • Statens Skolverk
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Statistiska centralbyrån
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Södertörns högskola
 • Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk
 • Trafikverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten

Om uppföljningen

Uppföljningen utförs genom en enkät som skickas till statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter som lyder under förordning 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och Diggs föreskrifter till förordningen; Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte (MDFFS 2021:1). Enkäten avseende helår 2020 sändes till 160 myndigheter varav 152 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 95 procent.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: