Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Digg har i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdraget att analysera förutsättningar för kommuner och regioner att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata. Syftet är att stärka välfärdens digitalisering och förmåga att tillhandahålla framtidens välfärd. Uppdraget är nära relaterat till arbetet som Digg gör tillsammans med andra myndigheter för att etablera infrastrukturen till nytta för medborgare, verksamhet och samhälle.

Resultatet stärker bilden av att ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga bidrar till digital omställning och stärkt välfärd. Det finns potential som kan frigöras inom välfärden genom ökad användning av infrastrukturen, samtidigt som värdet ökar i takt med fler anslutna. För det behövs att den offentliga förvaltningen arbetar mer tillsammans, och att kommuner och regioner ges samma möjligheter som statliga myndigheter. Det behöver i sin tur förenas med ett behovsdrivet arbete, där kommuner och regioner tar ansvar för att identifiera och förmedla sina behov. Med 290 kommuner och 21 regioner behövs en samlad behovsbild som kan ingå i prioriteringen av infrastrukturens utveckling. Här har SKR en avgörande roll för att i nära kontakt med sina medlemmar identifiera, samla ihop och förmedla behovsbilden.

I analysarbetet har det identifierats ett antal framgångsfaktorer för att stärka deltagande och användning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Dessa kan användas såväl i utvecklingen av infrastrukturen som av olika aktörer i deras utvecklingsinsatser.

Privata aktörer som helt eller delvis bedriver offentligt finansierad verksamhet behöver få tillgång till och användning av infrastrukturen för att öka den samlade förmågan i välfärden. Här föreslår Digg en rad åtgärder för att möjliggöra användning av byggblock och grunddata, samt att målgruppens aktörer bidrar med ett aktivt engagemang. Vidare förordar Digg en översyn för att vidga begreppet offentliga aktörer ytterligare i syfte att nå fler värdeskapande digitala informationsutbyten.

För att säkerställa en behovsdriven utveckling av infrastrukturen behöver kommuner, regioner och privata aktörer tillsammans med statliga myndigheter bidra i utveckling och styrning. Efter genomförda analyser konstateras att den styrstruktur som finns för infrastrukturen inkluderar kommuner och regioner, med SKR som samlande och koordinerande part. Nu återstår arbete med att ytterligare bepröva strukturen för att öka användning och nytta, samt vidareutveckla infrastrukturen efter de behov som finns. För det behövs ett fortsatt engagemang från alla ingående parter, där Digg som infrastrukturansvarig fastslår principer som stödjer inriktning för styrning.

Det finns behov av en gränsöverskridande samverkansstruktur som involverar fler aktörer utanför infrastrukturen i syfte att enhetliggöra riktning och målbilder, fånga upp gemensamma intressen och motverka utveckling av redundanta, sektorsvisa lösningar. Sådan samverkan behöver ske i nära relation till styrsignaler som kommer från exempelvis regeringen. Digg ser det naturligt i sitt uppdrag att samordna och stödja förvaltningsgemensam digitalisering att ta ett fortsatt övergripande ansvar för samverkan, och identifiera lösningar för den samverkan som efterfrågas. Det förutsätter i sin tur att aktörer inom kommun- och regionsektorn deltar aktivt och skapar förutsättningar för det.

Stabila, långsiktiga och förutsägbara finansiella förutsättningar är en central fråga både för infrastrukturen och den offentliga förvaltningens användning. Diggs rekommendation till regeringen är att infrastrukturen bör ses som samhällsinvestering och finansieras genom anslag. Att använda avgifter som finansieringskälla riskerar att motverka anslutning och användning, särskilt mot bakgrund av kommuners och regioners varierade förutsättningar att kunna digitalisera sin verksamhet och därmed nyttiggöra sig infrastrukturen.

Uppdraget att analysera förutsättningar för kommuner och regioner att ta del av infrastrukturen har bidragit med konkreta aktiviteter i pågående etablering, bl. a. rörande deltagande i kompetensområden och byggblockens utveckling.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: