Slutrapport: Uppdrag att fortsatt etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Arbetet med att etablera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som getts namnet Ena – Sveriges digitala infrastruktur pågår och det finns ett stort intresse från offentlig sektor att nyttja komponenterna. För att möta behoven krävs dock en långsiktighet och gemensamt rättsligt stöd för att utföra arbetet med en finansiering som motsvarar behoven över tid. Det finns inte på plats idag.

Arbetet med att etablera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som getts namnet Ena – Sveriges digitala infrastruktur pågår och det finns ett stort intresse från offentlig sektor att nyttja komponenterna. För att möta behoven krävs dock en långsiktighet och gemensamt rättsligt stöd för att utföra arbetet med en finansiering som motsvarar behoven över tid. Det finns inte på plats idag.

Ena riktar sig till myndigheter, kommuner och regioner samt privata välfärdsaktörer för att skapa den nytta som krävs för människa och samhälle. Ena är en möjliggörare för ett säkert, enkelt och effektivt informationsutbyte inom offentlig sektor och ska även stödja den europeiska infrastrukturen för att digitala bevis och offentliga tjänster ska kunna användas över nationsgränserna.

Tidigare har arbetet till stor del handlat om att hitta sätt att myndighetsgemensamt utveckla förvaltningsgemensam infrastruktur. Under 2022 har arbetet kommit in i en fas med leveranser av konkreta och nyttoskapande komponenter. Målet är att behålla detta fokus även 2023.

Den interna styrstrukturen för arbetet med de samverkande myndigheterna, samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under året vidareutvecklats, kompletterats och förbättrats.

En bred samverkan har skett för att etablera Ena. En samverkan utifrån ett helhetsperspektiv inom livshändelser och verksamhetsområden, specifika byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Samverkan har skett med andra statliga myndigheter, kommuner och regioner, privata aktörer och civilsamhället.

Även om utvecklingen går framåt och det finns ett stort intresse från offentlig sektor så finns det frågor som kräver mer arbete för att skapa bra förutsättningar. Det handlar primärt om att ha en långsiktighet i det som nu utvecklas för att etableringen av Ena ska lyckas.

Digg föreslår därför:

  • Ett rättsligt stöd för både myndigheternas egna ansvar för olika komponenter inom Ena, inbegripet byggblock och grunddatadomäner, och för förutsättningarna att fortsatt etablera Ena i samarbete med varandra.
  • En förstärkt anslagsfinansiering för utveckling, förvaltning, styrning och användning av Ena.
  • Att regeringen verkar för en styrning mot användning av gemensamma lösningar i offentlig sektor.
  • En överenskommelse i form av en gemensam målsättning med strategi och finansiering till prioriterade områden, dels inom staten och dels mellan stat, kommun och region. Digg önskar förutsättningar för ett fortsatt förberedande arbete med detta i form av exempelvis ett regeringsuppdrag.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: