Tjänstespecifikation för fristående underskriftstjänst

Detta dokument är en del av "Normativ specifikation för fristående underskriftstjänst".

Versionshantering

 • Version 1.00 (2013-10-30, E-legitimationsnämnden): Första fastställda versionen av specifikationen.
 • Version 1.10 (2013-08-26, E-legitimationsnämnden): Ändringar i avsnitten 3.2 (språkrättelse), 4.5 (Stöd för SHA-1 borttaget) samt 4.3.1.3 (otillåten tidpunkt för underskrift).
 • Version 1.20 (2015-09-15, E-legitimationsnämnden): Tillägg av krav för hantering av underskriftsmeddelanden.
 • Version 1.30 (2018-08-01, E-legitimationsnämnden): Knytningar till Svensk e-legitimation borttaget och ersatt med eID-systemet där det är lämpligt samt följdändringar med anledning av detta. Uppdatering av standarder för underskrifts­certifikat i avsnitt 4.13. Lagring av information i databas är ändrat genom att ordet databas är borttaget. Krav på underskrift enligt PAdES i avsnitt 4.4.1.4 har tillkommit. Beskrivning av hur eIDAS tillitsnivåer hanteras infogat i avsnitt 4.8. Krav på stöd för Signature Activation Protocol i avsnitt 4.8.2. Dessutom har ett antal språkliga justeringar är gjorda.
 • Version 1.40 (2020-04-22, DIGG): Dokumentet inlagt i DIGGs dokumentmall och E‑legitimations­nämnden ändrat till DIGG. Underskriftstjänst ändrat till fristående underskriftstjänst. Definition av fristående underskriftstjänsten samt underskriftsprocess tillagda. Anpassningar gjorda till den senaste versionen av DIGGs tekniska ramverk. Avsnitt 4.3 Anslutning till Sweden Connect har lagts till.

1. Inledning

1.1 Tjänsten i sitt sammanhang

Fristående underskriftstjänst ger möjlighet att med hög säkerhet genomföra elektronisk underskrift med stöd av e-legitimationer.

Genom att ansluta en fristående underskriftstjänst till en e‑tjänst kan e-tjänsten låta en användare skriva under en elektronisk handling med avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift. Användarens elektroniska underskrift samt användarens tillhörande underskriftscertifikat skapas av fristående underskriftstjänst efter det att användaren accepterat att skriva under och genom att legitimera sig i samband med att underskriften genomförs. Endast ett kondensat[1] av handlingen som ska skrivas under sänds till den fristående underskriftstjänsten, det vill säga själva handlingen sänds inte till tjänsten.

Fristående underskriftstjänst som den beskrivs i detta dokument befinner sig inom ramen för ett eID-system där det finns en legitimeringstjänst där användare kan legitimera sig och som ställer ut identitetsintyg. Det tekniska protokoll som tillämpas är direkt anpassat för att legitimering ska kunna utföras av extern leverantör i enlighet med SAML 2.0. Underskrifts­funktionaliteten som den beskrivs kan även användas i andra sammanhang med stöd av lokal anpassning, till exempel där kunden har egna interna mekanismer för att identifiera en användare. Det senare scenariot specificeras inte här.

Fotnot [1]: Termen ”kondensat” används här som en förenklad teknisk beskrivning och avser en hashsumma som tagits fram genom en matematisk operation som utförts på den handling som ska undertecknas. Varje signaturstandard har sin egen mängd data som representerar ett dokument samt förutsättningar under vilka dokumentet undertecknas. För vidare detaljer hänvisas till refererade tekniska specifikationer.

1.2 Omfattning

Detta dokument är en del av den normativa specifikationen för fristående underskriftstjänst vilken sammantaget omfattar de krav som ställs på fristående underskriftstjänst.

Den normativa specifikationen för fristående underskriftstjänst omfattar följande dokument:

 • Normativ specifikation fristående underskriftstjänst (huvuddokument)
 • Policy fristående underskriftstjänst
 • Tjänstespecifikation fristående underskriftstjänst (detta dokument)
 • Icke funktionella krav fristående underskriftstjänst

1.3 Syfte

Syftet med fristående underskriftstjänst är att tillhandahålla en tjänst, en infrastrukturkomponent, som på ett effektivt, standardiserat och säkert sätt kan anropas av e-tjänster för att möjliggöra elektronisk underskrift av elektroniska handlingar med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift.

1.4 Mål

Målet med fristående underskriftstjänst är att den håller hög kvalitet, är säker och att det är enkelt att tillföra ny funktionalitet samt att den kan tillhandahållas kostnadseffektivt. För dem som ska använda fristående underskriftstjänst ska den vara enkel att integrera mot på ett standardiserat sätt.

1.5 Förväntade effekter

Att fristående underskriftstjänst används av alla e-tjänster där det finns behov av underskrift. Det ger en likformning av hur elektroniskt underskrivna handlingar är uppbyggda och ser ut.

1.6 Styrande förutsättningar

Följande styrande förutsättningar ligger till grund för utformning av fristående underskriftstjänst:

 • Att lösningar framtagna med stöd av denna kravspecifikation ska vara tekniskt, funktionellt och säkerhetsmässigt kompatibla till den grad att interoperabilitet kan uppnås mellan organisationer och myndigheter som använder tjänster från olika leverantörer.
 • Att handlingar som undertecknas inte ska skickas till fristående underskriftstjänst.
 • Att fristående underskriftstjänst används i sammanhang där e-tjänsten som begär underskrift säkerställer att användaren kunnat granska och samtycka till det som ska undertecknas samt är införstådd med innebörden av att skriva under handlingen.
 • Att fristående underskriftstjänst i så liten utsträckning som möjligt ska spara och logga information relaterat till utförda underskrifter, utan att sådan information så långt som möjligt ska kunna signeras elektroniskt och överföras till den som begärt underskrift.
 • Att underskriftscertifikat utfärdas för varje underskriftstillfälle efter att användaren har legitimerat sig med en giltig e-legitimation för att styrka sin identitet.
 • I samband med underskrift legitimeras användaren elektroniskt i enlighet med krav som specificeras vid begäran om underskrift. Vid legitimering bekräftar användaren sin avsikt att skriva under, samt om så begärs, bekräftar information om vad som skrivs under.

1.7 Avgränsningar

Följande ingår inte, eller specificeras inte i denna kravspecifikation:

 • Tjänster för validering av elektroniska underskrifter.
 • Elektroniska tjänster för att lämna in begäran om revokering av underskriftscertifikat. I det fall detta förekommer förutsätts detta vara en manuell procedur som utförs av lokal administratör hos fristående underskriftstjänst, och då endast i undantagsfall.
 • De delar av den övergripande underskriftsprocessen som hanteras av anslutna e‑tjänster som till exempel att föra en dialog med användaren om att göra en underskrift.
 • Stödtjänster som används av e-tjänster för att hantera handlingar för att skapa och signera ett meddelande (sign request) som sänds till fristående underskriftstjänst samt för att ta emot meddelande (sign response) från fristående underskriftstjänst och sätta ihop det till en undertecknad handling.
 • Funktioner för elektronisk legitimering (se nedan).

1.8 Elektronisk legitimering

I samband med elektronisk underskrift genom fristående underskriftstjänst måste användaren legitimeras samt deklarera sin avsikt att skriva under genom att bekräfta ”jag skriver under” eller motsvarande, med lämplig metod. E-tjänsten som begär underskrift ställer krav på legitimering i det signerade ”sign request” som skickas till fristående underskriftstjänst som bland annat innefattar:

 • Krav på tillitsnivå i enlighet med DIGGs Tillitsramverk för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation [DIGG-Tillit].
 • Information som användaren ska bekräfta i samband med legitimering för underskrift.
 • Eventuell begäran av Signature Activation Data (SAD) i enlighet med Deployment Profile for the Swedish eID Framework [Eid-Depl-Prof] avsnitt 7.2.2.

2. Funktionell beskrivning

2.1 Sammanfattning

Fristående underskriftstjänst (i det följande även benämnt underskriftstjänsten) implementeras i anslutning till en e-tjänst genom vilken användare kan skriva under elektroniska handlingar med stöd av en e‑legitimation. Underskriftstjänsten är i detta sammanhang en del av det funktionella flöde som inbegriper följande funktioner och aktörer:

Beskrivning av funktioner och aktörer

Funktion/aktör

Beskrivning

Användare

Fysisk person som nyttjar en e-tjänst. I samband med fristående underskriftstjänst, fysisk person med e-legitimation som nyttjar e-tjänst i syfte att skriva under elektronisk handling.

E-tjänst

Webbtjänst som användaren besöker och där användaren begär att få underteckna en elektronisk handling, till exempel underskrift av självdeklaration i Skatteverkets e‑tjänst.

eID-system

Ett antal tjänster och funktioner som samverkar och kommunicerar med varandra på ett ordnat sätt. Det är tjänster och funktioner som e-tjänster, legitimeringstjänster, utfärdare av e-legitimationer, underskriftstjänster med flera.

Underskriftsprocess

En antal samverkande delar som gör att användaren kan skriva under en elektronisk handling. Processen startar med att användaren kommer in i den delen av e-tjänsten som initierar underskrift och slutar med att underskriften är genomförd och den handling som skrivits under är sammanfogad med underskriftscertifikatet på ett kontrollerat sätt.

Fristående underskriftstjänst

Fysiskt avskild del i underskriftsprocessen där användaren kan skriva under en elektronisk handling med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift. I den fristående underskriftstjänsten signeras ett kondensat av den handling som skrivs under på ett säkert sätt och ett underskriftscertifikat ställs ut. Vid underskrifts­tillfället sker legitimering av den fysiska personen i en fristående legitimeringstjänst. Engelska: Sign Service.

Stödtjänst

En tjänst eller funktioner som ingår i underskriftsprocess med funktioner som krävs för att förbereda underskrift och skriva under med stöd av fristående underskriftstjänst samt för att kunna kontrollera och hantera underskrivna elektroniska handlingar.

Sign request, Underskriftsbegäran samt Begäran om underskrift

Ett elektroniskt signerat meddelande som skickas från e-tjänst som begär underskrift, via användarens webbläsare, till fristående underskriftstjänst.

Sign response samt Underskriftssvar

Ett elektroniskt signerat meddelande som returneras från fristående underskriftstjänst, via användarens webbläsare, till den e-tjänst som begärde underskrift, innehållande resultatinformation för begärd underskrift.

Det grundläggande flödet vid underskrift illustreras enligt följande figur.

Figur 1: Olika delar och aktörer vid underskrift, se beskrivning i text nedan.

Klicka här för att förstora bilden grundläggande flödet vid underskrift

Användaren är inloggad i en e-tjänst och har nått den punkt där användaren behöver skriva under en elektronisk handling, till exempel en självdeklaration i Skatteverkets e-tjänst.

Användaren skriver under den elektroniska handlingen genom följande förfarande:

 • E-tjänsten presenterar den handling som användaren ska skriva under. Detta kan ske genom att e-tjänsten tillhandahåller funktioner genom vilka användaren kan kontrollera samtliga lämnade uppgifter. Användaren väljer att skriva under handlingen.
 • E-tjänsten, eventuellt i samverkan med en stödtjänst, skapar och signerar en begäran om underskrift (sign request) enligt protokoll som specificeras i avsnitt 3.1 och överför användaren till underskriftstjänsten med denna begäran bifogad enligt protokoll som specificeras i avsnitt 3.1.
 • Underskriftstjänsten kontrollerar inkommen begäran om underskrift.
 • Underskriftstjänsten överför användaren till användarens legitimeringstjänst (samma legitimeringstjänst som användaren använde för att logga in till e-tjänsten) för legitimering.
 • Användaren legitimerar sig i legitimeringstjänsten med sin e-legitimation (Autentisering) och bekräftar att underskrift görs genom en text motsvarande ”jag skriver under …”. Normalt visas även ett meddelande (sign message) i legitimeringstjänst som anger i vilket sammanhang underskriften görs.
 • Legitimeringstjänsten utfärdar ett identitetsintyg och returnerar användaren till underskriftstjänsten med identitetsintyget bifogat.
 • Underskriftstjänsten kontrollerar identitetsintygets äkthet samt användarens identitet och avsikt att skriva under som fastställts vid legitimering.
 • Underskriftstjänsten skapar användarens elektroniska underskrift samt tillhörande underskriftscertifikat.
 • Underskriftstjänsten skapar ett underskriftsvar (sign response) där all relevant information om underskriften ingår enligt protokoll som definieras i avsnitt 3.1 och överför användaren till e-tjänsten med svaret bifogat enligt protokoll som definieras i avsnitt 3.1.
 • E-tjänsten, eventuellt med stöd av stödtjänst, tar emot svaret från underskriftstjänsten gör en äkthetskontroll och fogar samman underskriftssvaret med handlingen till en undertecknad elektronisk handling.
 • E-tjänsten bekräftar underskriften för användaren.
 • Underskriftscertifikatets giltighet kan efter fullbordad underskrift kontrolleras mot spärrlista som tillhandahålls av underskriftstjänsten.

Vid förfarandet ovan skapar underskriftstjänsten ett nyckelpar för användaren samt det underskriftscertifikat som kan användas för att verifiera underskriften. Ett nytt nyckelpar och ett nytt certifikat skapas vid varje underskriftstillfälle. Eftersom underskrift endast kan ske med stöd av ett giltigt identitetsintyg som i sin tur kräver en giltig e-legitimation, så kan underskrift inte ske med stöd av en spärrad e-legitimation eller med stöd av en e-legitimation vars giltighetstid löpt ut. Spärrning av e-legitimation innebär att denna inte längre kan användas vid underskrift. Det finns därför få skäl att spärra ett underskriftscertifikat eftersom underskriftsnyckeln raderas så fort den har använts och underskriftscertifikatet är utställt.

Tekniska lösningar och standarder för verifiering av certifikat kräver dock tillgång till aktuell spärrinformation, även om listan över spärrade certifikat är tom. Vid varje tillfälle en underskrift verifieras måste därför underskriftstjänsten tillhandahålla aktuell spärrinformation.

2.2 Ingående funktioner

Följande funktioner ingår i underskriftstjänsten.

Funktioner som ingår i underskriftstjänsten

Funktion

Beskrivning

Mottagning och kontroll av underskriftsbegäran

Funktion för att ta emot och kontrollera inkommande begäran om underskrift (sign request).

Kontroll av data som ska undertecknas


Funktion för att kontrollera den data som ska undertecknas för att så långt som möjligt säkerställa att den är korrekt i förhållande till den underskrift som skapas.

Användargränssnitt för underskrift

Funktion för interaktion med användaren via dennes webbläsare för presentation av vissa felmeddelanden.

Överföring av användaren till legitimeringstjänst

Funktion för att överföra användare till legitimeringstjänst med begäran om legitimering samt att säkerställa att användaren bekräftat avsikt att skriva under. Normalt sänds även ett underskriftsmeddelande med till legitimeringstjänsten som beskriver i vilket sammanhang underskriften görs.

Kontroll av identitetsintygets äkthet

Funktion för att kontrollera äktheten i det identitetsintyg som kommer från legitimeringstjänsten.

Kontroll av legitimerad användares identitet

Funktion för att kontrollera användarens identitet efter legitimering i förhållande till den begäran om underskrift som mottagits.

Generering av nycklar

Funktion för generering av privata underskriftsnycklar.

Certifikatutfärdande

Funktion för utfärdande av underskriftscertifikat i samband med underskrift.

Underskrift

Funktion för att skapa elektronisk underskrift i enlighet med begäran om underskrift.

Underskriftssvar

Funktion för att skapa underskriftssvar (sign response) samt att överföra användaren med detta svar till den e‑tjänst som begärt underskrift.

Lagrad information om uppdraget

Funktioner för lagring av information relaterat till pågående och behandlade underskriftsuppdrag.

Behörighetskontrollfunktion och behörighetsregister

Funktion och tillhörande behörighetsregister över e‑tjänster som är behöriga att skicka begäran om underskrift.

Spärrning av underskriftscertifikat

Funktion för att kunna spärra underskriftscertifikat.

Distribution av spärrinformation

Funktion för distribution av spärrinformation för utfärdade underskriftscertifikat.

Funktionernas inbördes relation vid underskrift illustreras av följande skiss:

Figur 2: Funktionella delar i underskriftstjänsten, se beskrivning i text nedan.

Klicka här för att förstora bilden funktionernas inbördes relation vid underskrift

Ovanstående skiss illustrerar följande steg i en underskriftsprocess sett från underskriftstjänstens perspektiv:

 1. Underskriftstjänsten tar emot begäran om underskrift (Sign Request). Begäran om underskrift skickas via användarens webbläsare från den e-tjänst som begär underskrift. Överföring av användare med bifogad begäran om underskrift beskrivs närmare i avsnitt 3.1.
 2. Inkommen begäran om underskrift kontrolleras. Om begäran om underskrift är OK, skapas ett underskriftsuppdrag. Uppgifter om uppdraget lagras under uppdragets livslängd och den tid efter genomfört uppdrag som krävs för att nödvändiga kontroller, spårning och uppföljning ska kunna genomföras.
 3. Autentiseringsmodulen begär legitimering av användaren genom att överföra användaren till den legitimeringstjänst som angetts i mottagen begäran om underskrift.
 4. Autentiseringsmodulen tar emot och verifierar äktheten på identitetsintyget från legitimeringstjänsten. Om kontrollen lyckas, överförs användaren till underskriftstjänstens funktioner för underskrift och certifikatutfärdande.
 5. Underskriftstjänsten kontrollerar att användarens styrkta identitet överensstämmer med inkommen begäran om underskrift med stöd av den lagrade informationen om uppdraget. Om kontrollen lyckas, skapas nycklar och tillhörande underskriftscertifikat och användarens elektroniska underskrift skapas.
 6. Underskriftstjänsten skapar ett underskriftsvar (Sign Response) och returnerar användaren till e-tjänsten som begärt underskrift med detta svar.

Notera att denna process illustrerar ett exempel på ett felfritt typflöde. Flödet illustrerar inte eventuella felsituationer där någon av kontrollerna ovan leder till att underskriftsprocessen avbryts. Motsvarande resultat kan uppnås av en systemdesign som på olika sätt avviker från beskrivningen ovan så länge det uppnådda resultatet är detsamma.

2.3 Multipla instanser av underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten tillämpar en rollfördelning där e-tjänsten tillhandahåller funktioner gentemot användaren för att visa och hantera dokument samt sända och ta emot signeringsmeddelanden till underskriftstjänsten. Underskriftstjänsten agerar i detta avseende som underleverantör till e-tjänsten. Underskriftstjänsten ställer ut underskriftscertifikat och tillhandahålla bland annat funktioner för spärrinformation gentemot förlitande part.

Underskriftstjänsten registreras i metadata som en tjänst som tillhandahålls av e-tjänstens organisation. Detta gör att underskriftstjänstens metadata innehåller information till stöd för grafiska gränssnitt vid legitimering för underskrift som är knutet till e-tjänsten som användaren nyttjar och som presenterar den information som användaren ska underteckna. Den legitimeringstjänst som legitimerar användaren för underskrift kan därmed avgöra, genom underskriftstjänstens metadata, vilken organisations e-tjänst som begär underskrift.

En underskriftstjänst kan betjäna ett flertal e-tjänster genom separata logiska instanser där varje logisk instans betjänar en organisations e-tjänster. När så sker så representeras underskriftstjänsten med en EntityDescriptor i metadata för varje instans av underskriftstjänsten. Se vidare kraven på logiska instanser i avsnitt 4.2.

2.4 Beskrivning av funktioner

Detta avsnitt ger en övergripande beskrivning av samtliga ingående funktioner. Krav som dessa funktioner ska uppfylla redovisas i avsnitt 4 samt i tillämpliga delar i avsnitt 5.

2.4.1 Mottagning och kontroll av underskriftsbegäran

Sign request som inkommer till underskriftstjänsten kontrolleras för att säkerställa:

 • Att samma underskriftsuppdrag inte betjänas mer än en gång.
 • Att begäran om underskrift inkommit från behörig avsändare och är korrekt undertecknad.
 • Att begäran om underskrift inkommit inom den tidsperiod då den är giltig.
 • Att begäran om underskrift innehåller all nödvändig information i enlighet med ställda krav på innehåll i avsnitt 4.

2.4.2 Kontroll av data som ska undertecknas

De data som ska undertecknas inkommer till underskriftstjänsten i form av underskriftsdata i enlighet med [Eid-DSS].

Den information som utgör underskriftsdata är utformad i enlighet med det dokument och underskriftsformat som tillämpas för respektive underskrift.

För XML underskrift utgörs dessa data av elementet <ds:SignedInfo> och vid PDF underskrifter utgörs detta av ASN.1 kodad data (SignedAttrs) som bl.a. innehåller en hash över dokumentet som ska undertecknas samt uppgift om tidpunkt för underskrift.

Kontroll av data som undertecknas innefattar kontroller av strukturerad information om underskriften om sådan bifogats begäran om underskrift samt att det hashvärde som ska undertecknas har en korrekt struktur och innehåll som är förenligt med de underskriftsalgoritmer som specificeras.

2.4.3 Användargränssnitt för underskrift

Underskriftstjänst enligt denna tjänstespecifikation tillhandahåller inget gränssnitt mot användaren i samband med underskrift. [2]

Underskriftstjänsten tillhandahåller endast gränssnitt gentemot användare i händelse av fel i sign request som gör det omöjligt för underskriftstjänsten att returnera användaren till e‑tjänsten som begärt underskrift. Denna situation kan uppstå om underskriftstjänsten inte kan verifiera signaturen på inkommen sign request, eller om denna inte innehåller information om e-tjänst som begärt underskrift samt en retur-URL till vilken användaren ska returneras efter underskrift.

Protokollet för begäran om underskrift enligt [Eid-DSS] ger möjlighet för den tjänst som begär underskrift att skicka med ett meddelande till användaren som fristående underskriftstjänst kan visa upp i ett användargränssnitt.

2.4.4 Legitimering av användare för underskrift

Användare som ska skriva under överförs till en legitimeringstjänst för legitimering. Legitimeringstjänstens identitet (entityID) hämtas från den sign request som betjänas. Om specifik legitimeringstjänst specificeras så används denna vid legitimering för underskrift.

Om begäran om underskrift innehåller underskriftsmeddelande (sign message) som ska visas för användaren så inkluderas detta i begäran om legitimering till legitimeringstjänsten.

Vid begäran om kvalificerad underskrift, samt i övrigt när underskriftstjänsten anser att detta är befogat, skickas även en begäran om Signature Activation Data (SAD) med i begäran om legitimering.

Identitetsintyg som returneras från legitimeringstjänsten äkthetskontrolleras vid mottagandet. Underskriftstjänsten kontrollerar användarens identitet som säkerställts genom legitimering uppfyller ställda säkerhetskrav samt innehåller nödvändiga uppgifter som krävs för att skapa en underskrift.

Vid begäran om legitimering specificeras krav på legitimeringsprocessen (legitimeringskontext) genom en URI identifierare (AuthnContextClassRef) som definierar krav på legitimeringsprocessen i enlighet med [Eid-Registry].

En underskriftstjänst som mottar en begäran om underskrift som innehåller underskriftsmeddelande, kontrollerar om angiven legitimeringstjänst kan visa underskriftsmeddelande. Om så är fallet så begärs alltid legitimering med krav på visning av underskriftsmeddelande.

2.4.5 Kontroll av legitimerad användares identitet

Den relevanta information om användarens identitet samt avsikt att skriva under som underskriftstjänsten tar emot via autentiseringsmodulen jämförs med information om användaren som ingår i den begäran om underskrift som betjänas.

Underskriften skapas endast om denna information stämmer och unikt identifierar samma användare samt att användaren har godkänt att skriva under i enlighet med begäran om legitimering.

2.4.6 Generering av nycklar

Nycklar för att generera underskrifter skapas och används i en särskild hårdvarumodul, s.k. HSM (Hardware Security Module).

Ett unikt nyckelpar genereras för varje underskriftstillfälle. Detta nyckelpar kan genereras direkt vid underskriftstillfället eller kan vara en förproducerad nyckel som skapats i förväg under perioder då underskriftstjänsten har låg belastning. Användning av förproducerade nycklar möjliggör snabbare svarstider för underskriftstjänsten och möjliggör även en jämnare belastning på hårdvarumodulen vid stora volymer underskrift under kort tid. För att tillgodose behovet av stora volymer av förproducerade nycklar så kan förproducerade nycklar även lagras i krypterad form utanför HSM modulen enligt förfarande som gör att nycklarna endast kan dekrypteras och användas i HSM modulen.

Varje underskriftsnyckel raderas direkt efter att den använts för underskrift och den tillhörande publika nyckeln lästs ut och inkluderats i ett underskriftscertifikat.

2.4.7 Certifikatutfärdande

Underskriftscertifikat utfärdas för varje underskrift och certifierar den publika nyckel som ingår i det nyckelpar som skapas unikt för varje underskrift.

Dessa certifikat tillsammans med de CA-certifikat som krävs för att verifiera underskriftscertifikatet, upp till ett självsignerat rotcertifikat inkluderas i den sign respons som returneras till e-tjänsten som begärt underskrift.

2.4.8 Underskrift

En elektronisk underskrift skapas med stöd av användarens privata nyckel, underskriftscertifikatet, en signeringsalgoritm, samt i enlighet med det signaturformat som begärts.

2.4.9 Underskriftssvar

Underskriftssvar returneras till adress som specificeras i den sign request som betjänas. Detta gäller oavsett om underskriften genomförs eller avbryts.

Undantag för denna regel är om mottagen sign request inte innehåller information om returadress. Om så är fallet, överförs användaren till ett generellt felmeddelande.

2.4.10 Lagrad information om uppdraget

Följande information lagras om uppdraget:

 • Information om underskriftsuppdrag lagras minst under den begränsade maximala giltighetstid som konfigurerats för underskriftsuppdrag i underskriftstjänsten. Denna information lagras för att kunna hantera uppdragen under dess giltighetstid men samtidigt för att kontrollera att ett uppdrag inte betjänas två gånger, samt i den mån informationen behövs för att möta kraven på underskriftstjänsten vad gäller lagring av bevismaterial.
 • Information om utfärdade certifikat som krävs för att kunna spärra enskilda certifikat under dess giltighetstid.

Uppgift om inkomna och behandlade underskriftsuppdrag lagras minst så länge som krävs för att kunna kontrollera att ett underskriftsuppdrag aldrig betjänas två gånger. Detta är ett viktigt skydd mot återuppspelning av underskriftsuppdrag mot underskriftstjänsten. Den lagrade informationen om underskriftsuppdraget innehåller därför information om det tidsfönster inom vilket underskriftsuppdraget får betjänas samt vilka processteg underskriftsuppdraget slutfört. Den lagrade informationen om underskriftsuppdraget kan tas bort först en tid efter det att giltighetstiden för tillhörande sign request löpt ut. Den lagrade informationen ska skyddas avseende tillgänglighet och integritet.

2.4.11 Behörighetskontrollfunktion och behörighetsregister

Underskriftstjänsten kontrollerar att den som begär underskrift är en behörig e-tjänst.

För detta behöver underskriftstjänsten ett behörighetsregister där alla behöriga e-tjänster är registrerade samt möjlighet att lokalisera den publika nyckel som ska användas för att autentisera behörig e-tjänsts underskrift på mottagen sign request.

Kontroll av att e-tjänst som begär underskrift är registrerad i behörighetsregistret och accepterad av underskriftstjänsten är en viktig kontroll eftersom e-tjänsten tillhandahåller viktiga användargränssnitt för användarens granskning av handling som ska undertecknas samt för användarens acceptans att skriva under. Det är därför viktigt att inte acceptera en sign request från en fientlig webbtjänst som kanske lurar användaren att skriva under information ovetandes eller på felaktiga grunder.

Nyckel som används för att autentisera sign request från e-tjänsten hämtas från metadata om inte en specifik nyckel för e-tjänsten konfigurerats i behörighetsregistret.

2.4.12 Spärrning av certifikat

Spärrning av certifikat antas endast ske i undantagsfall med stöd av manuella processer efter det man kunnat konstatera att ett certifikat måste spärras.

2.4.13 Distribution av spärrinformation

Spärrinformation publiceras alltid som CRL (Certificate Revocation List enligt RFC 5280). Andra protokoll för tillhandahållande av spärrinformation, ex OCSP, eller för validering av certifikat, ex XKMS, får tillhandahållas.

3. Beskrivning av gränssnitt

3.1 Tekniska gränssnitt

Tekniskt gränssnitt för begäran om underskrift till, samt underskriftssvar från underskriftstjänsten specificeras i [Eid-DSS-Prof].

Certifikat som utfärdas av underskriftstjänsten i samband med underskrift utformas i enlighet med [Eid-Cert-Prof].

3.2 Grafiska gränssnitt

Det grafiska gränssnittet designas för att kunna lämna felmeddelande enligt vad som framgår av avsnitt 4.12.

4. Funktionella krav

I de funktionella kraven som omgärdar behandling av underskriftsuppdrag ingår konfigurerbara parametrar som sammantaget utgör en policy för underskriftstjänsten vilket framgår av dokumentet Policy fristående underskriftstjänst.

4.1 Gränssnitt

Gränssnitt ska utformas i enlighet med avsnitt 3.

4.2 Representation i metadata

Underskriftstjänsten ska vara representerad i metadata i enlighet med metadatakraven i deployment-profil [Eid-Depl-Prof] så att den bland annat kan identifieras som underskriftstjänst genom att specificera tjänstekategorin http://id.elegnamnden.se/st/1.0/sigservice, samt innefatta alla uppgifter som krävs för att understödja legitimeringstjänsternas grafiska användargränssnitt i samband med legitimering för underskrift.

Bland annat följande entitetskategorier (se [Eid-EntCat]) ska anges i metadata i enlighet med tjänstens roll och avtal:

 • Deklaration av om tjänsten representerar publik eller privat aktör (För att möjliggöra användning mot den svenska eIDAS-noden). Exempelvis:
  • http://id.elegnamnden.se/st/1.0/public-sector-sp
 • Deklaration av ”service entity category” som bl.a. avgör vilka attribut som returneras från legitimeringstjänst.
  • Ex: http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/loa3-pnr
   - För legitimering mot legitimeringstjänster inom valfrihetssystemet.
  • http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/eidas-naturalperson
   - För legitimering mot den svenska eIDAS-noden.
  • http://id.swedenconnect.se/ec/sc/uncertified-loa3-pnr
   - För legitimering mot andra legitimeringstjänster inom Sweden Connect som myndigheten har avtal med.

Underskriftstjänsten ska kunna fungera i multipla logiska instanser där varje logisk instans tillhandahåller underskriftstjänst till en organisations e-tjänster. Varje logisk instans av underskriftstjänsten ska representeras av ett separat EntityDescriptor-element i metadata, där varje sådant element anger den organisation som avropat underskriftstjänsten (d.v.s. identifierar den organisation som tillhandahåller de e-tjänster som begär underskrift) och där varje logisk instans innehåller data till stöd för grafiska gränssnitt (MDUI-element) som kopplar underskriftstjänsten till avropande organisations e-tjänst(er).

Underskriftstjänsten ska använda ett unikt nyckelpar per SAML-instans, nyckelmaterial mellan olika logiska SAML-instanser ska således inte delas.

Underskriftstjänsten ska kunna hantera begäran om legitimering av användare på ett sådant sätt att det framgår vilken logisk instans av underskriftstjänsten (representerat av unik entityID i metadata) som begär legitimering för underskrift.

4.3 Anslutning till Sweden Connect

Underskriftstjänsten ska i samverkan med respektive till underskriftstjänsten ansluten e-tjänst publicera SAML metadata för underskriftstjänsten till Sweden Connect-federationen.

Underskriftstjänstens SAML-instans ska periodiskt ladda ned giltig metadata från Sweden Connect-federationen och använda denna information vid kommunikation med legitimeringstjänster inom Sweden Connect.

Underskriftstjänsten ska inte vara beroende av manuell uppdatering av SAML metadata.

4.4 Kontroll av inkommande sign request

Inkommande sign request ska kontrolleras noggrant i enlighet med följande steg:

 1. Kontroll av unik sign request id. En unik referens till inkommande sign request ingår som parameter i den HTTP POST som inkommer till underskriftstjänsten där sign request ingår. Denna referens ska kontrolleras mot de underskriftsuppdrag som för närvarande behandlas. Inkommande request ska inte betjänas om den unika referensen redan förekommer i den lagrade informationen om uppdraget. Den unika referensen är inte krypterad eller undertecknad och utgör endast ett första skydd mot ofrivillig upprepning (ex, genom omladdning av sidan).
 2. Kontroll av underskrift. Sign request ska vara signerat av behörig e-tjänst och ska kunna verifieras av den nyckel som lokaliseras eller identifieras genom underskriftstjänstens behörighetsregister. Om underskriften inte kan verifieras som giltig och skapad av behörig e-tjänst, får ingen information från denna sign request användas av underskriftstjänsten.
 3. Kontroll av giltighetstid. Den giltighetstid som anges i sign request-meddelandet ska kontrolleras. Meddelandet ska inte behandlas om det inte är inom sin aktuella giltighetstid. Längden på giltighetstiden ska kontrolleras. Giltighetstiden får inte överstiga konfigurerad maximal giltighetstid. Detta för att sign request-meddelandet ska kunna raderas inom rimlig tid utan att detta innebär risk för återuppspelning av gamla request till underskriftstjänsten. Sign request med för lång giltighetstid ska inte betjänas.
 4. Kontroll av signerad sign request id samt status. Sign request-meddelandets unika identitet hämtas från verifierat request och jämförs mot underskriftsuppdrag i den lagrade informationen om underskriftsuppdrag. Sign request-meddelandet ska inte betjänas om dess unika identitet representerar ett existerande underskriftsuppdrag. Samtidigt ska den unika identiteten kontrolleras med avseende på entropi. Underskriftsuppdraget ska inte accepteras om den unika identiteten representeras av mindre än 64 bitars data.
 5. Kontroll av datainnehåll. Sign request-meddelandet kontrolleras så att det innehåller nödvändiga data för att kunna fullfölja underskriftsuppdraget.

Den returadress som specificeras i sign request och som utgör den URL hos begärande e‑tjänst till vilken sign response ska returneras, får endast användas om sign requesten klarar kontrollerna 1-4. Om någon av kontrollerna 1-4 misslyckas, så returneras användaren inte tillbaka till e-tjänsten, utan får istället ett felmeddelande direkt från underskriftstjänsten.

4.4.1 Kontroll av data som ska undertecknas

4.4.1.1 XML Signatur enligt XML DSig

Underskrift med XML signatur enligt XML DSig [XML-Dsig] ska stödjas. Underskriftstjänsten ska kontrollera att samtliga hashvärden över data som ingår i referenser till signerade objekt, är skapade med samma hash algoritm som underskriftstjänsten använder för att utföra själva underskriften.

4.4.1.2 XAdES Signatur

Underskriftstjänsten ska stödja underskrift enligt XAdES BES [ETSI EN 319 132].

Underskriftstjänsten ska kontrollera att eventuellt bifogat XAdES objekt är kompatibelt med XAdES standardens XML schema.

4.4.1.3 PDF Signatur

Underskriftstjänsten ska stödja underskrift av PDF dokument [PDF].

Underskriftstjänsten ska kontrollera att den tidpunkt för signering som anges i SignedAttrs [CMS] överensstämmer med den tidpunkt då signaturen skapas med acceptans av tidsavvikelse som ska vara konfigurerbar.

Om tidpunkt för underskrift som anges i signed attributes (OID 1.2.840.113549.1.9.5) inte är acceptabel, så ska fristående underskriftstjänst inte genomföra underskrift av detta dokument utan ska istället returnera ett felmeddelande till e-tjänst som begärt underskrift.

CMS Algorithm Protection signed attribute (OID 1.2.840.113549.1.9.52) enligt RFC 6211 som ingår i sign request skall stödjas och införas i signaturen under förutsättning att deklarerade algorithmer är i överensstämmelse med skapad underkrift. Detta attribut bör alltid införas i signed attributes i skapad underskrift även om det inte skickades med i sign request.

4.4.1.4 PAdES Signatur

Underskriftstjänsten ska stödja underskrift av PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) i enlighet med standarden ETSI EN 319 142.

För PAdES gäller samma krav på signed attributes som för PDF signatur med undantag för tidpunkt för underskrift som inte får inkluderas som signed attribute i PAdES signaturer enligt ETSI EN 319 142.

4.5 Lagring av användarrelaterad data

4.5.1 Underskriftsuppdrag och sign request

Underskriftstjänsten ska endast lagra information relaterat till användares genomförda underskrifter, och endast under den tid, som krävs för att genomföra underskriften och klara ställda säkerhetskrav.

Information om underskriftsuppdrag inklusive tillhörande sign request som lagras i underskriftstjänsten enligt avsnitten 2.4.10 och 4.3 ska raderas så snart detta är möjligt i enlighet med kraven som framgår av dokumentet Policy fristående underskriftstjänst.

4.5.2 Certifikat

Underskriftstjänsten ska lagra uppgifter om utfärdade certifikat som gör det är möjligt med spärrning av certifikat.

Förutom detta ska tjänsten, då underskrift med kvalificerade certifikat erbjuds, lagra information om utfärdade kvalificerade certifikat och uppgifter i övrigt som krävs för att uppfylla eIDAS krav på utfärdande av kvalificerade certifikat.

Lagring av certifikat ska ske i enlighet med kraven som framgår av dokumentet Policy fristående underskriftstjänst.

4.6 Signeringsalgoritmer

Underskriftstjänsten ska kunna stödja signering med de algoritmer som framgår av avsnitt ”Godkända signeringsalgoritmer” i dokumentet Policy fristående underskriftstjänst:

Underskriftstjänsten ska kunna konfigureras med avseende på vilka signeringsalgoritmer som får användas.

Om den sign request som ligger till grund för underskrift innehåller uppgift om begärd signeringsalgoritm, så ska denna signeringsalgoritm tillämpas om den stöds av underskriftstjänsten. Om sådan algoritm inte stöds av underskriftstjänsten så ska ingen underskrift skapas utan ett felmeddelande ska istället returneras till e-tjänsten som begärt underskrift.

Om den sign request som ligger till grund för underskrift inte innehåller uppgift om begärd signeringsalgoritm ska den algoritm som framgår att avsnitt Standardalgoritmer för underskrift i dokumentet Policy fristående underskriftstjänst användas. Detta förval ska kunna konfigureras som en del av underskriftstjänstens policy.

4.7 Användargränssnitt

Underskriftstjänsten tillhandahåller inget gränssnitt mot användare förutom i händelser av fel i sign request som gör det omöjligt för underskriftstjänsten att returnera användaren till e-tjänsten som begärt underskrift. Se vidare avsnitt 3.2.

4.8 Legitimering av användare

Användare ska legitimeras av den legitimeringstjänst som är angiven i tillhörande sign request.

Underskriftstjänsten ska ha en konfigurerbar policy som anger såväl lägsta som normal tillitsnivå med vilken användare legitimeras vid underskrift.

Legitimering vid underskrift ska ske med normal tillitsnivå om inte annat anges i den sign request som ligger till grund för underskriften.

Legitimering vid underskrift får aldrig ske med tillitsnivå som understiger konfigurerad lägsta tillitsnivå.

Om sign request anger en högre tillitsnivå för legitimering vid underskrift så ska denna högre tillitsnivå tillämpas. Om detta inte är möjligt, så ska underskrift inte genomföras.

Då en legitimeringsbegäran skapas till en Identity Provider som annonserar i metadata att denne vill ta emot PrincipalSelection-extension ska denna extension användas enligt kapitel 7.2 [Eid-Depl-Prof]. Se också [Eid-Princ-Select].

Underskriftstjänsten ska endast begära legitimering om den har förutsättningar för att inhämta de identitetsattribut för användaren som e-tjänsten som begärt underskrift krävt i sin sign request. Underskriftstjänsten får använda attributstjänster för att uppfylla kraven på användarattribut.

Om sign request innehåller underlag för att skapa mer än en underskrift så ska det räcka med en legitimering som stöd för att skapa samtliga begärda underskrifter. D.v.s. användaren ska inte legitimeras en gång per begärd underskrift utan endast en gång per sign request.

4.8.1 Underskriftsmeddelande

Om sign request innehåller ett underskriftsmeddelande (sign message) så bör underskriftstjänsten säkerställa att angiven legitimeringstjänst stödjer visning av underskriftsmeddelande. Kontroll ska också göras att begärd tillitsnivå stöds.

Om underskriftsmeddelandet har attributet MustShow satt till true ska underskrift endast genomföras om det är säkerställt att användaren förevisats och godkänt meddelandet i samband med legitimering för underskrift. Förfarande för att säkerställa detta vid legitimering enligt SAML 2.0 är specificerat i [Eid-Depl-Prof].

Om legitimeringstjänsten inte stödjer visning av underskriftsmeddelande och underskriftsmeddelandet har attributet MustShow satt till true, så ska användaren inte legitimeras. Underskriften ska då istället returnera användaren med ett felmeddelande till e-tjänsten som begärt underskrift.

Legitimering utan visning av underskriftsmeddelande får endast göras i följande fall:

 • Sign request saknar <SignMessage>
 • Sign request innefattar <SignMessage> element med attributet MustShow satt till false.

Notera: De specifika “Sign Message Authentication Context” URI:er som tidigare användes för att indikera krav på visning av underskriftsmeddelande och som bevis på visat meddelande ska inte längre användas. Se kapitel 7.2.1 av [Eid-Depl-Prof] och kapitel 2.1.3.8.2 av [Eid-DSS-Prof].

4.8.2 Signature Activation Protocol

Underskriftstjänsten ska stödja Signature Activation Protocol (SAP) enligt [Eid-SigAct] samt enligt [Eid-Depl-Prof] avsnitt 7.2.2.

Underskriftstjänsten ska (in enlighet med [Eid-Depl-Prof]) skicka begäran om Signature Activation Data (SAD) i begäran om legitimering (AuthnRequest) till legitimeringstjänsten när den underskrift som ska skapas är en kvalificerad underskrift (”QC/SSCD”). Underskriftstjänsten bör dock alltid begära SAD från en legitimeringstjänst som i sin metadata deklarerat stöd för SAP, även om underskriften inte är en kvalificerad underskrift.

4.8.3 Legitimering med utländsk e-legitimation enligt eIDAS

Legitimering ska kunna ske med utländsk e-legitimation via den svenska eDIAS-noden. Detta förfarande skiljer sig från legitimering med svensk e-legitimation enligt följande.

 • Andra tillitsnivåer än vad som specificeras i tillitsramverket [DIGG-Tillit] tillämpas. De tillitsnivåer som tillämpas för eIDAS legitimering finns specificerade i [Eid-Registry].
 • Legitimerad identitet innehåller normalt andra attribut än vad som tillhandahålls av en svensk legitimeringstjänst. Detta gäller speciellt attribut för unik identifierare som anges i sign request.

Vid legitimering med utländsk e-legitimation ska e-tjänsten som begär underskrift specificera vilken tillitsnivå som ska tillämpas för att undvika att underskriftstjänsten tillämpar en ”default” tillitsnivå som inte är avsedd för internationell legitimering.

4.9 Kontroll av identitet samt avsikt att skriva under

Användarens identitet som autentiserats genom legitimering ska kontrolleras mot uppgift om användare som specificerats i sign request.

Legitimering av användare accepteras endast om samtliga användarattribut och dess värden som specificerats i sign request-meddelandet bekräftats genom legitimering samt att identitetsintyget är utfärdat för den tillitsnivå och legitimeringsprocess som specificerats i begäran om legitimering som AuthnContextClassRef URI.

Om SAD begärts från legitimeringstjänsten så ska denna kontrolleras i enlighet med [Eid-SigAct].

4.10 Kontroll av CertRequestProperties

Om begäran av underskrift angivit en begärd lägsta tillitsnivå så ska underskriftstjänsten kontrollera om detta är förenligt med konfigurerad policy. Om så inte är fallet, ska underskrift inte skapas.

Underskriftstjänsten ska inte utföra legitimering med lägre tillitsnivå än vad som begärts i underskriftsbegäran.

Övriga parametrar kontrolleras i enlighet med [Eid-DSS-Prof]

4.11 Underskrift

Underskriftstjänsten ska stödja underskrift enligt vad som framgår av avsnitt 4.4.1.

Underskrift ska ske genom signering av de data som tillhandahålls i begäran om underskrift i enlighet med [Eid-DSS-Prof].

Om underskriften är av typen XAdES ska elementet <ds:SignedInfo> uppdateras med referens till signed attributes i det XAdES object som innehåller en hash över underskriftscertifikatet. Såväl signatur, som <ds:SignedInfo> som XAdES objekt innehållande hash över användarens underskriftscertifikat, ska returneras i sign response.

Underskriftstjänsten ska stödja sign request som innehåller begäran om en eller flera underskrifter. Om mer än en underskrift begärs i sign request, så ska samtliga begärda underskrifterna om möjligt returneras i sign response. Om en eller flera underskrifter inte kan skapas enligt begäran i sign request, så ska inget underskriftscertifikat utfärdas och inga underskrifter ska returneras i sign response. Samtliga returnerade underskrifter ska kunna verifieras med det underskriftscertifikat som returneras i sign response.

4.12 Felmeddelanden

Om underskrift inte kan genomföras som begärts ska om möjligt en sign response returneras med lämpligt felmeddelande i enlighet med [Eid-DSS-Prof].

Felmeddelande som lämnas av underskriftstjänsten direkt till användare ska vara begränsat till ett generellt felmeddelande om att begäran om underskrift misslyckades utan närmare precisering av orsak (för att ge så lite information som möjligt till någon som attackerar systemet).

En användare ska inte få ett felmeddelande direkt från underskriftstjänsten om samtliga följande krav är uppfyllda:

 • Sign request är utställt av behörig e-tjänst som angett en retur URL i enlighet med [Eid-DSS-Prof].
 • Sign request är unik och har aldrig behandlats tidigare av underskriftstjänsten.
 • Tidsangivelser samt giltighetstid för sign request överensstämmer med uppställda regler och krav.
 • Sign request är avsett för och adresserat till den aktuella underskriftstjänsten.

Om dessa krav är uppfyllda ska användaren returneras till e-tjänsten med sign response som innehåller relevanta felkoder och felmeddelanden.

4.13 Utfärdande av certifikat

Underskriftscertifikat ska utfärdas i enlighet med [Eid-Cert-Prof].

Underskriftstjänsten ska erbjuda underskriftscertifikat i form av PKC (public key certificate) enligt [Eid-Cert-Prof], d.v.s. icke kvalificerade certifikat. Underskriftstjänsten kan erbjuda kvalificerade certifikat som option.

Underskriftstjänsten ska stödja lagring av utökad autentiserings­information (element <sacex:ExtAuthInfo>) enligt kapitel 2.3.2.1 [Eid-Cert-Prof]. Det ska vara möjligt för en given e-tjänst att konfigurera vilken information som skall ingå i utökad autentiseringsinformation.

Oberoende av vilken instans som används för att skapa underskrift, så kan certifikaten utfärdas av samma certifikatutfärdare under en gemensam utfärdaridentitet. Dock ska kvalificerade och icke kvalificerade certifikat utfärdas med olika utfärdarnycklar under olika utfärdaridentiteter. Underskriftstjänsten ska svara för den certifikatutfärdarfunktion som utfärdar underskriftscertifikat. Underskriftscertifikatens utfärdarfält (issuer) ska identifiera antingen den organisation som levererar underskriftstjänsten eller en organisation som utfärdar certifikat på uppdrag av den organisation som levererar underskriftstjänsten.

4.13.1 Utfärdarrutiner

Underskriftscertifikat som utfärdas av underskriftstjänsten skall tillämpa certifikatpolicy i enlighet med dokumentet Policy fristående underskriftstjänst, avsnitt 2.3.

4.14 Certifikathierarki

Utfärdade certifikat ska kunna verifieras av ett CA-certifikat som ingår i en certifikathierarki, d.v.s. CA-certifikatet som medföljer underskriften får inte vara självsignerat utan måste i sin tur vara utfärdat av en annan CA som i sin tur antingen är självsignerat (rotcertifikat) eller signerat av annan CA.

Om underskriftstjänsten byter rotcertifikat ska detta meddelas anslutna e-tjänster i förväg.

4.15 Sign response

Efter fullgjord underskrift, eller för det fall underskrift inte fullföljts trots mottagandet av en autentiserad sign request från behörig e-tjänst, ska underskriftstjänsten returnera en sign response i enlighet med [Eid-DSS-Prof].

4.16 Spärrning av certifikat

Underskriftstjänsten ska tillhandahålla administratörsgränssnitt för spärrning av certifikat.

Spärrning av certifikat ska kunna ske baserat på de uppgifter som lagras om certifikatet i underskriftstjänsten.

Leverantören av underskriftstjänst ska tillhandahålla det certifikat som används för att signera ett signeringssvar (sign response) via säkra kanaler till ansluten e-tjänst. Om underskriftstjänsten uppdaterar eller byter detta certifikat ska det meddelas anslutna e-tjänster i förväg.

4.17 Distribution av spärrinformation

Certifikatutfärdarfunktionen ska tillhandahålla spärrinformation. Minimikravet är att tillhandahålla en spärrlista (CRL) i enlighet med RFC 5280 [RFC5280].

Spärrlistan som är relevant för ett certifikat ska göras tillgänglig i enlighet med information i underskriftscertifikatets CRL Distribution Point extension (RFC 5280).

Spärrlistan får inte utfärdas som en delta CRL eller som en indirekt CRL utan ska vara undertecknad med samma nyckel som används för att signera de certifikat som kontrolleras genom spärrlistan.

Spärrlistan ska innehålla en Issuing Distribution Point extension som anger samma publicerings URL som anges i en CRL Distribution point extension som ingår i de underskriftscertifikat som kontrolleras genom spärrlistan.

4.18 Algoritmer

Vid legitimering av användare i samband med underskrift ska underskriftstjänsten följa och stödja de algoritmer som framgår av kapitel 8 ”Cryptograhic Algorithms” [Eid-Depl-Prof], det gäller även de algoritmer som är valbara (optional).

Dessa krav gäller även val av algoritmer för signering av sign response, sign request samt för annan signering och kryptering av protokollelement så som sign message eller Signature Activation Protocol (SAP) data.

Krav på algoritmer som tillämpas för elektroniska underskrifter skapade med underskriftstjänsten ska följa de krav som specificeras i dokumentet Policy fristående underskriftstjänst.

5. Icke funktionella krav

Icke funktionella krav framgår av dokumentet Icke funktionella krav fristående underskriftstjänst.

6. Användningsfall och sekvensdiagram

Följande sekvensdiagram illustrerar ett typexempel på användning av underskriftstjänsten:

Figur 3: Sekvensdiagram över användning av underskriftstjänst, se beskrivning i text nedan.

Klicka här för att förstora bilden sekvensdiagram

Figur: Sekvensdiagram över användning av underskriftstjänst.

Följande steg illustreras:

 • Användaren (Client web browser) hämtar en webbsida (index.jsp) från e-tjänsten (Web application).
 • Webbsidan returneras till användarens webbläsare.
 • Webbläsaren visar webbsidan som innehåller funktioner för att skriva under en elektronisk handling.
 • Användaren accepterar att skriva under vilket i detta exempel resulterar i en form POST till e-tjänsten med innebörden att användaren vill skriva under.
 • E-tjänsten har i exemplet knutit till sig en stödtjänst för underskrift (Central signing support service) och skickar handlingen som ska skrivas under till stödtjänsten tillsammans med nödvändiga uppgifter som krävs för att skapa en sign request.
 • Stödtjänsten skapar en sign request som returneras till e-tjänsten i form av en XHTML sida i enlighet med [Eid-DSS-Prof] och returnerar denna till e-tjänsten.
 • E-tjänsten returnerar XHTML sidan till användarens webbläsare.
 • Användarens webbläsare renderar XHTML sidan. Denna innehåller ett JavaScript som skickar sign requesten genom en HTML form POST till underskriftstjänsten (Central signing service).
 • Underskriftstjänsten betjänar mottagen sign request, legitimerar användaren och skapar därefter underskrift och underskriftscertifikat.
 • Underskriftstjänsten skapar en sign response som returneras till användaren inbakat i en XHTML sida.
 • Användarens webbläsare renderar XHTML sidan. Denna innehåller ett JavaScript som skickar sign response genom en html form POST till e-tjänsten.
 • E-tjänsten vidarebefordrar sign response till stödtjänsten.
 • Stödtjänsten fogar samman ett underskrivet dokument utifrån sign response i kombination med data som mottogs vid skapandet av tillhörande sign request.
 • Det undertecknade dokumentet returneras till e-tjänsten.
 • En webbsida med bekräftelseinformation returneras till användaren.
 • Användaren använder eventuella funktioner i bekräftelsesidan för att få tillgång till undertecknad handling, visuell representation av den undertecknade handlingen, information om underskriftens giltighet mm.

7. Referenser

7.1 Normativa referenser

Normativa referenser innehåller information som utgör krav för att kunna uppfylla specificerade krav i tjänstespecifikationen. Kraven i denna tjänstespecifikation styr vilka delar i dessa normativa dokument som måste tillämpas.

Om ett krav i denna tjänstespecifikation i något avseende avviker från något av nedanstående normativa dokument, är kravet i denna tjänstespecifikation överordnat.

För referenser som är angivna utan versionsnummer gäller att det är senaste publicerade versionen av referensen som gäller. Referenser med ett Eid-prefix är specifikationer som är en del av DIGG:s tekniska ramverk.

Referenser

Referens

Dokument

[DIGG-Tillit]

Tillitsramverk för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Länk till annan webbplats.

[Eid-Cert-Prof]

Certificate Profile for Certificates Issued by Central Signing Services. Länk till annan webbplats.

[Eid-Registry]

Swedish eID Framework - Registry for identifiers. Länk till annan webbplats.

[Eid-Depl-Prof]

Deployment Profile for the Swedish eID Framework. Länk till annan webbplats.

[Eid-DSS]

DSS Extension for Federated Central Signing Services. Länk till annan webbplats.

[Eid-DSS-Prof]

Implementation Profile for using OASIS DSS in Central Signing Services. Länk till annan webbplats.

[Eid-Princ-Select]

Principal Selection in SAML Authentication Requests. Länk till annan webbplats.

[Eid-SigAct]

Signature Activation Protocol for Federated Signing. Länk till annan webbplats.

[Eid-EntCat]

Entity Categories for the Swedish eID Framework. Länk till annan webbplats.

[EN319411-1]


Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements

[EN319411-2]

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates

[ETSI Algo]

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites. Länk till annan webbplats.

[ETSI EN319132]

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures

[ETSI EN319142]

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures

[PDF]

Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 1.7, ISO 32000-1:2008

[CMS]

R. Housley. Cryptographic Message Syntax (CMS), IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 5652, September 2009

[RFC5280]

Cooper, D., Santesson, S., Farrell, S., Boeyen, S., Housley, R., and W. Polk, "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile", RFC 5280, May 2008

[RFC 6211]


J. Schaad, "Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithm Identifier Protection Attribute”, RDC 6211, April 2011

[SP800-131]

NIST Special Publication 800-131A Transitions: Recommendation for Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths. Länk till annan webbplats.

[XML-Dsig]

D. Eastlake et al, XML-Signature Syntax and Processing, W3C Recommendation, February 2002.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: