Till innehållet

Digital tillgänglighet för dig som privatperson

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Här kan du som användare läsa om hur du påtalar brister för en aktör som du anser inte lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du för att påtala brister

Du bör i första hand påtala bristerna till den aktör som du anser inte lever upp till kraven. Det gör du via den tillgänglighetsredogörelse som varje aktör ska ha publicerat på sin webbplats.

Du som användare har också möjlighet att anmäla en aktör om du anser att de inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet.

Så hjälper lagen dig

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. För personer med funktionsnedsättning kan en god tillgänglighet vara avgörande för att kunna ta del av den digitala servicen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ger dig som användare möjlighet att påtala brister.

Vanliga frågor och svar

Med digital offentlig service menas tjänster och information som tillhandhålls av en offentlig aktör genom en webbplats och mobil applikation.

Tjänster och information (innehåll) som tillhandahålls genom webbplats eller mobil applikation som står under aktörens kontroll ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Innehåll som tillhandahålls av en offentlig aktör som står under tredje parts kontroll ska så långt det är möjligt följa kraven.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.