Att mäta digitalisering i företag - perspektiv på digitalisering

I denna utgåva i serien Perspektiv på digitalisering beskrivs hur digitalisering följs upp i dag, samt ges förslag på förändringar som kan leda till bättre möjligheter till uppföljning av hur långt svenska företag kommit i sin digitala utveckling.

Denna rapport syftar till att, utifrån hittills genomförda undersökningar och litteratur inom området, ge förslag på relevanta områden som bör mätas och följas för att beskriva och analysera hur långt svenska företag kommit i sin digitala utveckling. Rapporten ger också förslag på hur uppföljningen av företagens digitalisering kan förbättras.

Digitalisering i företag beskrivs ofta genom användning av digitala tekniker, men det är inte tekniken i sig som är avgörande för framgångsrik digitalisering, utan snarare hur verksamheten bedrivs och utvecklas och hur digital teknik och kompetens används. Digitalt mogna företag har ändrat sin organisation och sina arbetsprocesser för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Sveriges övergripande digitaliseringspolitiska mål, att ”vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, ger ingen större vägledning avseende vad som ska följas upp gällande företagens digitalisering. Målet innebär dock att det behövs mätningar som möjliggör internationella jämförelser. EU:s mål för digital omställning av företag är betydligt tydligare än det svenska och är även kvantifierade på EU-nivå.

Under åren har ett antal undersökningar och studier genomförts, med något olika ansatser och övergripande syften, men med den gemensamma avsikten att mäta svenska företags digitala transformation och mognad. Av de återkommande mätningarna har EU-kommissionens Index för digital ekonomi och digitalt samhälle, Desi, hittills fått störst uppmärksamhet. Desi har ett stort teknikfokus och har bland annat redogjort årligen för hur unionens företag presterar mot EU:s fastställda digitaliseringsmål för år 2030. Även OECD sammanställer regelbundet indikatorer som berör företagens digitalisering. Utöver de återkommande undersökningarna redogör rapporten även för ett antal undersökningar som endast genomförts en gång.

Rapporten avslutas med ett antal slutsatser och rekommendationer avseende vilka områden som bör mätas och hur uppföljningen kan förbättras. En rekommendation är att inte bara företagens teknikanvändning, utan även företagens omställningsförmåga bör följas upp. Digital kompetens i företagen behöver också kompletteras med fler indikatorer. Desis redovisning av indikatorer i Indexet för digital intensitet (DII) bör förtydligas genom en kompletterande sammanställning av indikatorerna per mätområde, och den omfattande statistiken som finns i SCB:s och Eurostats databaser kan i större utsträckning än i dag användas för uppföljning och analys. Företagens säkerhetsarbete mäts i dag i Desi, samtidigt som nya indikatorer för företagens gröna omställning är under framtagning och bör följas.

Idag saknas både en vision och tydliga och mätbara mål för svenska företags digitalisering. Uppföljningen styrs därmed i stor utsträckning av EU:s målsättningar, som inte är anpassade efter svenska förhållanden. Vi efterfrågar en tydlig vision och uppföljningsbara nationella mål för näringslivets digitalisering. Även Desis indikatorer bör ses över och eventuellt kompletteras för att säkerställa att de på ett relevant sätt mäter utvecklingen inom olika mätområden, digital transformation i små och medelstora respektive stora företag, samt utvecklingen inom olika branscher.

En avslutande reflektion är att de återkommande mätningarna även kan användas för att öka kunskapen om både små och medelstora, respektive stora företags utmaningar och behov i digitaliseringsarbetet. Insikterna kan utgöra underlag för insatser i syfte att stödja och underlätta företagens digitalisering.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: