Strategiska prioriteringar för digitaliseringspolitiken 2025–2030 - Mot ett digitalt Sverige 2030

Rapporten Mot ett digitalt Sverige 2030 är en delrapport som svarar på ett uppdrag från regeringen för att ge underlag till att skapa bra förutsättningar för digitaliseringen av Sverige.

I denna delrapport lämnar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, underlag till regeringens strategiska prioriteringar för digitaliseringspolitiken 2025–2030. Samtliga förslag har inte samma nivå av genomarbetning och vissa får anses som preliminära med behov av vidare precisering och genomarbetning i samverkan med berörda aktörer under uppdragets återstående del. Uppdraget ska slutredovisas 31 oktober 2024.
Utifrån Diggs nulägesanalys och på grundval av myndighetens tidigare analyser av samhällets digitalisering, delas de strategiska prioriteringarna in i fyra områden: behovet av en sammanhängande digital offentlig sektor, människan i det digitala samhället, det digitala näringslivet och digital kompetens.

Behovet av en sammanhängande digital offentlig sektor handlar om interoperabilitet. Interoperabilitetsutredningens förslag bör tas vidare tillsammans med upprättandet av en handlingsplan för att säkra framdriften. Det finns även stor nyttopotential i att öka användningen av gemensamma digitala lösningar. Slutligen bör regeringen etablera en process för att tillgängliggöra värdefulla data, där nya datamängder löpande tillgängliggörs.

I ett digitalt samhälle, med digital samhällsservice, är mötet mellan medborgaren och det offentliga centralt. Ett principbeslut bör därför fattas om att utveckla ett samlat digitalt kundmöte som adresserar viktiga livshändelser och behov hos medborgarna och företagarna och som underlättar enkel navigering till rätt tjänst eller service. Det viktigaste för att åstadkomma detta är att använda gemensam och öppen infrastruktur, så att data kan utbytas säkert och effektivt inom den offentliga sektorn.

Sverige står inför ett antal stora samhällsutmaningar där förmågan till lyckad omställning är beroende av svenska företags framgångar i att nyttja digitaliseringens möjligheter för ökad innovations- och konkurrenskraft. Sverige behöver därför bland annat motverka innovationshämmande regelverk, samordna datadelning mellan myndigheter för att bättre kunna motverka cyberkriminalitet och verka för en grön och digital omställning.

Slutligen är digital kompetens en förutsättning för den digitala samhällsomvandlingen och för Sveriges förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter och bör, som helhet, vara ett strategiskt prioriterat område för digitaliseringspolitiken. Här behövs satsningar på de grupper som idag har halkat efter för att öka samhällets grundläggande färdigheter. Det behövs också satsningar för att stärka näringslivets tillgång till digital spetskompetens.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: