Redovisning av hur myndigheternas arbete fortgår och det svenska deltagandet i programmet för ett digitalt Europa 2023

Rapport i regeringsuppdraget att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa

Rapporten är den andra årsredovisningen för regeringsuppdraget som genomförs av Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i samverkan med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Den beskriver myndigheternas ansträngningar för att uppnå tre mål: skapa arbetsprogram i DIGITAL anpassade efter svenska behov, uppmuntra svenskt deltagande i DIGITAL-projekt, och säkerställa långsiktigt nyttjande av digital kapacitet som etableras genom dessa projekt.

Utformning av arbetsprogram: Myndigheterna har stöttat utformningen av svenska positioner och synpunkter på EU-kommissionens förslag till nya arbetsprogram för DIGITAL. Arbetsprogrammen definierar vilka utlysningar som ska genomföras i DIGITAL. Trots utmaningar som korta tidsfrister har myndigheterna lyckats ge input till arbetsprogrammen. EU-kommissionens ramar för arbetet har dock enbart gett utrymme för reaktiva synpunkter på arbetsprogrammen.

Utveckling av svenskt deltagande: På grund av minskad finansiering i regeringsuppdraget har ambitionsnivån för att främja svenskt deltagande minskat jämfört med 2022. Myndigheterna har dock genomfört olika informations- och rådgivningsinsatser. Trots dessa ansträngningar indikerar årsboken att Sverige inte uppnår målet om ett högt deltagande jämfört med liknande länder. Ett stort hinder för svenskt deltagande i DIGITAL är bristen på tillräcklig och långsiktig nationell medfinansiering. För att delta i EU-finansierade DIGITAL-projekt krävs ofta en medfinansiering på 50 procent från nationella källor. Vinnova och Digg har haft begränsade medel för detta ändamål. Det ettåriga formatet för nationell medfinansiering är inte anpassat för fleråriga DIGITAL-projekt, vilket begränsar möjligheterna för svenska aktörer att planera och delta effektivt.

Framåtblick och rekommendationer: Rapporten avslutas med att betona vikten av tillräcklig och långsiktig nationell medfinansiering för att stärka Sveriges deltagande i DIGITAL. Digg rekommenderar att regeringen ger Vinnova mandat att hantera medfinansieringen på ett mer långsiktigt sätt och ökar finansieringen för regeringsuppdragets genomförande. En samordning av rapporteringstider och en minskning av den administrativa bördan för myndigheterna föreslås också. I rapporten framhålls även vikten av att arbeta med långsiktigt nyttjande av digital kapacitet som skapas genom DIGITAL-finansierade

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: