Uppdrag att stödja kommuners användning av artificiell intelligens inom socialtjänsten

Socialtjänsten, som ska finnas där för de som behöver stöd, står inför flera utmaningar, exempelvis kompetensförsörjning och ansträngd ekonomi. I detta uppdrag har Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i samverkan med SKR sammanställt material och kunskap i syfte att öka förståelsen för och användningen av AI inom socialtjänsten.

I detta uppdrag (Fi2023/02301) har Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i samverkan med SKR sammanställt material och kunskap i syfte att öka förståelsen för och användningen av AI inom socialtjänsten.

Socialtjänsten står inför flera utmaningar, t.ex. kompetensförsörjning och ansträngd ekonomi, för att kunna finnas där för de som behöver stöd. För att öka sina förutsättningar att möta dessa utmaningar har kommuner bl.a. börjat utforska och använda artificiell intelligens (AI).

Under uppdragstiden har vi konstaterat att i princip alla initiativ med AI inom socialtjänsten är i en utforskande fas. På grund av det initiala skedet saknas utvärderingar av effekter på kort och lång sikt och det är för tidigt att uttala sig om initiativen är kostnadseffektiva och ändamålsenliga, så som efterfrågas i regeringsuppdraget.

Vi har identifierat och samlat befintligt stöd som redan är tillgängligt för socialtjänsten samt delat exempel som beskriver hur olika kommuner för närvarande utforskar och använder AI på olika sätt för att hitta lösningarna på de utmaningar de står inför. Exempelvis har kommunerna utforskat AI-lösningar som kan underlätta vid schemaläggning, ge stöd med att hitta bland en stor mängd rutiner, förutse individers framtida behov av vård och omsorg samt minska antalen fallolyckor inom äldreomsorgen.

En webbplats aisocialtjanst.digg.se har tagits fram för att samla befintliga exempel, verktyg och stöd. Målet är att höja kunskapsnivån i kommunerna och ge konkret hjälp för att komma igång med AI som en del av digitaliseringen inom socialtjänsten. Vi har även hållit ett webbinarium för att sprida resultatet av uppdraget, presentera webbplatsen och ge grundläggande information om AI samt dela erfarenheter från kommuner och forskare. Webbinariet hade ett maximalt antal på 1000 deltagare och det taket nådde vi några veckor innan sändningen, där hela 91 procent av Sveriges 290 kommuner var representerade. Detta visar på stor efterfrågan på kunskap och behov av kompetenshöjande insatser inom AI.

Det finns ett fortsatt behov av samverkan och erfarenhetsdelning mellan kommuner, med olika aktörer och olika nivåer inom offentlig sektor. Detta utifrån bakgrunden att kommunerna är i starten av sin AI-resa. Det är en utforskande resa med många inslag. Förutom tekniken behöver kommunerna stöd i hur de bäst tar sig framåt och går tillväga. Där finns det en efterfrågan på gemensamma lösningar, riktlinjer och rekommendationer för att undvika dubbelarbete och underlätta kostnadseffektivisering. Här kommer till exempel de juridiska frågorna in, samt frågor om etik och informationssäkerhet.

Vi ser att det behövs mer arbete inom detta område för att stötta kommunerna i deras fortsatta resa med att använda AI inom socialtjänsten. Detta för att åstadkomma en ökad användning som är kostnadseffektiv och ändamålsenlig för den interna verksamheten, den enskilde och samhället i stort. Det är viktigt att verksamhetsutvecklingen först landar i behovet och den utmaning som verksamheten står inför och involverar de som berörs för att sedan identifiera möjliga lösningar där AI kan vara ett av alternativen. För varje alternativ behöver man belysa konsekvenser och nyttor ur olika perspektiv. Till exempel hur lösningen kan bidra till ökad nytta för de enskilda samtidigt som det skapar en bättre verksamhet.

Webblatsen AI för socialtjänsten

Webbplats som tagit fram inom uppdraget för att stödja socialtjänsten. Innehåller introduktion till AI, stöd och exempel på olika initiativ för att använda AI inom socialtjänsten.

AI för socialtjänsten

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: