Perspektiv på digitalisering - Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter

I detta första nummer i serien Perspektiv på digitalisering ligger fokus på att lyfta diskussionen kring digitaliseringens nettoeffekt när det gäller klimat- och miljöfrågor.

Vi lever i en tid av stor och genomgripande omställning, en sammansmältning av framstegen inom artificiell intelligens (AI), robotteknik, sakernas internet (IoT), 3D-utskrift, genteknik, kvantdatorer och andra teknologier. Utvecklingen kräver att data i olika former kan lagras, färdas genom nätverk och alltid vara tillgänglig. Detta kräver enorma mängder energi där klimat- och miljöeffekterna av digitaliseringen inte alltid har uppmärksammats på samma sätt som inom andra industrier. En anledning kan vara att det så kallade ”molnet” associeras mer med något fritt flytande och näst intill eteriskt snarare än den fysiska och ofta koldrivna infrastruktur som utgör detta ”moln”.

Olika mätningar och uppskattningar av hur mycket av alla växthusgaser som är resultatet av digitaliseringsprocesser visar att andelen av globala utsläpp som skapas av den informationsteknik som används för att hantera och underhålla digitala tjänster uppgår till mellan 2 och 3 %. Det är dock svårare att beräkna vilka effektiviseringar som digitalisering, maskininlärning med mera har medfört inom olika industrier, branscher och sektorer. Vi känner med andra ord inte till nettoeffekten av digitaliseringens klimatavtryck.

I denna rapport har vi valt att ge en överblick över områden som Digg bedömer har relevans för frågan om dessa nettoeffekter. Betydande uppmärksamhet tillägnas avsnittet med omvärldsexempel om moln och datahallar eftersom det är viktigt att förstå dessas roller i omställningen mot en mer hållbar, och i slutänden, cirkulär ekonomi globalt. Utöver energimixens betydelse för datahallars utsläpp belyser rapporten även möjliga lösningar för minskad klimatpåverkan såsom till exempel att placera datahallar i kallare klimat eller använda vattenkylning snarare än luftkonditionering. Vi konstaterar även att för varje lösning finns det andra och nya potentiella problem som behöver belysas.

Rapporten lyfter också andra aspekter av digitaliseringens klimat- och miljöeffekter än bara energiförbrukning för drift av elektroniska apparater och datahallar. eAvfall är till exempel ett växande problem och har en central roll i den cirkulära ekonomins växande fokus på livslängdshantering och spårning av materialinnehåll, vilket inkluderar miljövänligare utvinning av råmaterial, transport samt bättre återvinningsprecision och möjlighet till ökat återbruk genom sekundära användningsområden. Avslutningsvis tar rapporten även upp kommande reglering och uppföljning via europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarder samt möjligheten att nyttja kodningspolicy för att åstadkomma grönare, mer resurseffektiv kodning.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: