Slutrapport: Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

Enligt uppdraget ska Digg arbeta för att främja offentliga aktörers förmåga att dela och nyttiggöra data så att data frigörs för utveckling av bland annat artificiell intelligens (AI) och digital innovation. I uppdraget ingår bland annat att etablera en digital arena för att möjliggöra samverkan kring data och innovation baserad på data. Denna rapport utgör uppdragets slutredovisning.

Regeringen har den 17 juni 2021 gett Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i uppdrag att främja offentliga aktörers förmåga att dela och nyttiggöra data så att data frigörs för utveckling av bland annat artificiell intelligens (AI) och digital innovation.

Denna rapport utgör uppdragets slutrapportering. Den samlade redovisningen av uppdraget har delats in i fem delar. Den inledande delen beskriver den digitala arenan och ramar in resten av rapporten som i tur och ordning beskriver de olika komponenterna inom den digitala arenan som Digg arbetat med under uppdragstiden.

Den digitala arenan består av komponenter som har den gemensamma nämnaren att de främjar datadelning och vidareutnyttjande eller skapar möjligheter att ta del av olika digitala resurser som skapar nytta i samhället.

Under uppdragstiden har Digg vidareutvecklat Sveriges dataportal mot att bli ett nav för offentliga aktörer att nå flera av komponenterna inom den digitala arenan.

I slutet av november 2022 lanserade Digg en betaversion av Sveriges dataportal med nya komponenter. Här finns bland annat en förteckning över datamängder, API:er, begrepp och specifikationer för att kunna hitta och utforska delade data samt konkret stöd kring AI genom en guide, ett självskattningsverktyg och praktiska exempel.

Digg har genomfört tekniska förberedelser av Sveriges dataportal för att kunna importera forskningsdata och dataspecifikationer till webbplatsen. Genom en rad olika insatser har vi arbetat för att det diskussionsforum som finns kopplat till Sveriges dataportal ska vara navet för publika diskussioner kring offentliga API:er och (öppna-) data samt andra digitala resurser.

I augusti 2022 trädde lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, i kraft. Under uppdraget har Digg utrett hur lagkravet på informationsplikt, som gäller offentliga aktörer, ska kunna uppfyllas. Vi har även löpande lämnat stöd och vägledning om lagen i olika former.

Inom ramen för uppdraget har Digg genomfört flera insatser i syfte att bidra med stöd och kunskap om data, datadelning och andra digitala resurser som hjälper offentliga aktörer att utvecklas. Exempelvis har Digg samverkat med andra offentliga aktörer för att främja offentlig sektor att bli bättre på digital innovation. Vi har genomfört livesändningar för att främja datadriven innovation och utveckling samt för att öka offentliga aktörers förmåga att dela och använda data. Digg har också etablerat en utbildningsplattform där vi kommer erbjuda olika digitala utbildningar för offentliga aktörer. Ett annat sätt att bidra med kunskap och inspirera till att använda och dela data har varit att publicera artiklar, med goda exempel på vad öppna data kan leda till, på Sveriges dataportal.

För att främja kunskapsdelning och lärande ytterligare har Digg i samarbete med e-Sam, Upphandlingsmyndigheten och Västra götalandsregionen (projektet Nationell dataverkstad) tagit fram nya rekommendationer för upphandling av data. I samarbete med Ena – Sveriges digitala infrastruktur har även ett nytt metodstöd i form av en rekommendation för aggregerade data tagits fram för offentliga aktörer som tillgängliggör data antingen som öppna data eller genom kontrollerad datadelning.

Under uppdragstiden har Digg deltagit i flera olika forum, exempelvis nätverksträffar, event och konferenser, med syfte att både dela med oss av vår kunskap och erfarenhet samt för att motivera offentliga aktörer att dela sina data. Digg har även både skapat partnerskap och nätverk samt deltagit i redan etablerade nätverk för att främja datadelning och användningen av data och andra digitala resurser.

Inom ramen för uppdraget har Digg utrett hur Sverige kan anta det internationella ramverket för öppna data, International Open Data Charter (IODC) samt hur Sverige och svenska aktörer bör formera sig kring de dataområden (data spaces) som EU främjar inom ramen för Digital Europe Program (DIGITAL).

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: