Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys SDK

Denna analys av Säker Digital Kommunikation (SDK) ämnar redogöra för den nytta infrastrukturen SDK skapar i form av kostnadsbesparingar för samhället i stort, samt för offentliga aktörers kostnader att anpassa sina verksamheter till SDK. Infrastrukturen SDK ska möjliggöra säker kommunikation och delning av känslig information mellan offentliga aktörer.

Frågor och svar

Denna analys av Säker Digital Kommunikation (SDK) ämnar redogöra för den nytta infrastrukturen SDK skapar i form av kostnadsbesparingar för samhället i stort, samt för offentliga aktörers kostnader att anpassa sina verksamheter till SDK. Infrastrukturen SDK ska möjliggöra säker kommunikation och delning av känslig information mellan offentliga aktörer.

Den första delen av analysen redovisar anpassningskostnader för infrastrukturen SDK.

De totala anpassningskostnaderna för nio utvalda myndigheter uppskattas till 9-27 MSEK medan den totala kostnaden för samtliga kommuner uppskattas till 18-52 MSEK. Inom ramen för analysen har det inte varit möjligt att uppskatta anpassningskostnaderna för regioner. Kostnaderna har beräknats utifrån information som erhållits genom intervjuer och skriftlig kommunikation med kommuner, regioner och statliga myndigheter, samt andra aktörer involverade i utvecklingen av SDK, under tidsperioden 3/12-21 till 4/2-22.

Den andra delen av analysen beskriver genom sju fallstudier kostnadsbesparingar infrastrukturen SDK skapar för samhället i stort. Inom ramen för denna analys identifierades initialt en bruttolista av processer inom vilka offentliga aktörer utbyter känsliga uppgifter med varandra. Utbytet av information inom dessa processer sker i dagsläget med hjälp av olika digitala och analoga lösningar. Utifrån bruttolistan identifierades sedan sju processer för att exemplifiera informationsutbyten som i stället skulle kunna ske genom SDK. Samtliga identifierade processer innefattar en omfattande eller komplex delning av känsliga uppgifter mellan olika aktörer inom offentlig sektor och svensk välfärd.

Analysen av de sju processerna baseras främst på en omfattande intervjustudie med cirka 50 representanter från 30 olika kommuner, regioner och statliga myndigheter under tidsperioden 4/10-21 till 23/11-21. Samtliga intervjupersoner har djup förståelse för hur de specifika processerna ser ut i dagsläget, samt vilka utmaningar och kostnader de medför. Intervjuerna har över lag visat att det finns ett stort behov för en gemensam digitala infrastruktur för informationsutbyte av känsliga uppgifter mellan offentliga aktörer. Kostnadsbesparingar som identifierats relaterat till de sju processerna är primärt i form av eliminering av ineffektiv arbetstid.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: