Förslag till långsiktig samverkansstruktur för DIGITAL

I mars 2021 beslutade regeringen att ge Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Uppdraget innebär att för programmet vara nationellt kontaktorgan, främja och analysera det svenska deltagandet samt samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet. I uppdraget ingår även att redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.

Programmets karaktär, fem specifika mål, tvååriga arbetsprogram och en bred inriktning, gör sannolikt att aktörer kommer att gå in i och ut ur samverkans-strukturen under programperioden. Den samverkansstruktur som redogörs för i detta dokument fokuserar därför på struktur, snarare än på att identifiera enskilda aktörer.

Samverkan inom ramen för DIGITAL utgår från tre syften:

  1. Arbetsprogram som utformats genom att i hög utsträckning beakta svenska färdigheter och behov
  2. Ett högt svenskt deltagande i de olika projekten inom DIGITAL
  3. Ett långsiktigt nyttjande av den digitala kapacitet som etablerats som stimulerar utveckling och digitalisering av privat och offentlig sektor

För att nå framgång inom de tre syftena har fyra typer av aktörer identifierats:

  • Aktörer med angränsande eller kompletterande program eller initiativ
  • Aktörer med specifik kunskap eller uppdrag inom ett av DIGITALs specifika mål
  • Aktörer med särskild förmåga att nå en, för samverkans syften, central målgrupp
  • Aktörer med mandat att utforma och styra DIGITAL

De två bärande elementen i samverkansstrukturen är en central kärna och ett antal kluster av samverkande aktörer. Organisationerna i kärnan fokuserar på samverkan och koordinering på programnivå, medan klustren samverkar kring specifika områden. De olika aktörerna kommer att ha olika roller i samverkans-strukturen utifrån samverkans syfte och typ av aktör.

Initialt har, utöver Digg, MSB, PTS, Vinnova, Tillväxtverket och Vetenskaps-rådet identifierats som centrala för samverkan och som permanenta i kärnan. Dessa myndigheter har utpekade ansvar relaterat till DIGITAL eller till andra EU-program, särskild kompetens inom ett eller flera av målområdena samt förmåga att nå centrala målgrupper.

I klustren samverkar aktörer inom tematiska områden, till exempel datautrymmen eller hälsa. Klustren kommer att baseras på de specifika målen och innehåll i arbetsprogrammen. Respektive kluster bör samordnas av en aktör, sannolikt en aktör ingående i samverkansstrukturens kärna.

Digg gör bedömningen att samverkan ska kunna ske inom ramen för berörda myndigheters befintliga uppdrag och uppgifter. Den faktiska arbets- och ansvarsfördelningen kan regleras genom frivilliga, bilaterala överenskommelser, i den mån de bedöms nödvändiga. Det kan dock inte uteslutas att förordnings-ändringar eller ytterligare regeringsuppdrag kommer att vara nödvändiga under programperioden.

I såväl kärnan som i klustren är det av yttersta vikt att aktörer inom näringsliv och akademi finns representerade för att främja det svenska deltagandet. Inledande diskussioner har startat med flera organisationer avseende intresse och former för samverkan.

I arbetet med att utforma en samverkansstruktur har ett antal områden, centrala för DIGITAL, som inte ligger inom ramen för Diggs uppdrag eller hos annan myndighet identifierats. Bland uppgifterna finns granskning eller kvalificering av ansökningar, utställande av finansieringsgaranti och samordning av olika EU-program och finansieringsinstrument. I den mån uppgifterna inte ryms inom Regeringskansliets löpande verksamhet bör uppdrag skyndsamt ges till myndighet.

Programmets konstruktion kräver en fortsatt proaktiv samordning och koordinering inom Regeringskansliet, bland annat med hänvisning till de uppgifter som nämnts ovan. För att omfattningen av och resultaten från DIGITAL i så hög utsträckning som möjligt ska gagna svenska intressen krävs dessutom långsiktig politisk inriktning och prioritering inom de olika områden programmet omfattar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: