Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringen gav den 4 februari 2021 Digg uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Enligt uppdraget ska Digg senast den 5 mars 2021 rapportera eventuella behov av regelförändringar och finansiering för genomförandet av projektet. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 oktober 2021.

Regeringen gav den 4 februari 2021 Myndigheten för digital förvaltning (Digg) uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Målet är att infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021. Uppdraget sker i samverkan hittills med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Enligt uppdraget ska Digg senast den 5 mars 2021 rapportera eventuella behov av regelförändringar och finansiering för genomförandet av projektet. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 oktober 2021.

Begreppet vaccinationsintyg föreslås bytas till vaccinationsbevis för att inte riskera sammanblandning med de intyg som hälso- och sjukvården har lagstadgad skyldighet att utfärda.

För en lösning på kortare sikt föreslås författningsändringar eller förslag till nya författningar, möjligen tidsbegränsade, för att kunna införa en infrastruktur för vaccinationsbevis.

  • En förordning som reglerar personuppgiftsbehandling i en ny myndighetstjänst för utfärdande och verifiering av vaccinationsbevis.
  • Om utlämnandet av uppgifter från Nationella vaccinationsregistret ska göras på grund av en uppgiftsskyldighet för Folkhälsomyndigheten (alternativ A, se avsnitt 2.6) behöver denna skyldighet regleras. Om detta lämpligast görs i lagen om nationellt vaccinationsregister behövs en lagändring. Alternativt kan uppgiftsskyldigheten regleras i en förordning, till exempel i den förordning som föreslås avseende den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att upprätta vaccinationsbevis.
  • Det kommer att behöva regleras i ansvarig myndighets instruktion att det är en uppgift för myndigheten att ansvara för en tjänst för utfärdande och verifiering av vaccinationsbevis.
    Beroende på vilken myndighet som ska ansvara för den nya tjänsten och vilka behandlingar som ska göras kan ändringar i offentlighets- och sekretesslagen behövas.
  • Förslag på regelförändringar avseende en långsiktig lösning av frågan om vaccinationsbevis finns i E-hälsomyndighetens och Folkhälsomyndighetens redovisning den 20 juni 2020 avseende regeringsuppdraget om tillgång till information om vaccinationer.

Ifråga om behovet av finansiering har en uppskattning av kostnad för utveckling, vissa följdkostnader och kostnader för att ha tjänster och verksamhet för att tillhandahålla vaccinationsbevis och driva verksamheten med denna gjorts. Kostnadsuppskattningen omfattar främst det närmaste året men ger också underlag för något längre sikt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: