Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata

Delredovisning av pågående regeringsuppdrag för etablering av ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Enligt regeringsbeslut 11 december 2019 uppdrogs åt Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen, i enlighet med de förslag som lämnats i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata. Ramverket är ett styrdokument inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Arbetet med att förvalta och utveckla ramverket kommer att ske inom kompetensområde grunddata.

Nationella grunddata är uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

De överenskomna egenskaperna är att nationella grunddata (1) produceras av offentliga aktörer, (2) används av flera konsumenter, (3) är viktiga i samhället, (4) följer överenskomna regler.

De överenskomna principerna och riktlinjerna är att nationella grunddata ska (1) ge samhällsnytta, (2) kunna nyttjas effektivt och enkelt, (3) stödja ”en uppgift en gång”, (4) följa fastställda krav, (5) vara kombinerbara, (6) beskrivas, (7) behandlas på ett säkert sätt.

Grunddatauppdraget bedöms skapa samhällsekonomiska nyttor om 900 miljoner kronor under en tioårsperiod (2022–2031) mätt i 2020 års penningvärde.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: