Öppna data, datadriven innovation och AI

Slutrapport i regeringsuppdraget att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens.

Regeringen har den 2 maj 2019 uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens.

Denna rapport utgör uppdragets slutrapportering som delas upp i fem olika arbetspaket; Strategi och uppföljning, Sveriges dataportal, Främja tillgängliggörande, Främja Vidareutnyttjande, Främja AI, samt en redogörelse av nästa steg.

I genomförandet av uppdraget har ett särskilt fokus lagts på informationssäkerhet, sekretess och integritetsskydd. Leveranser inom regeringsuppdraget är lanseringen av Sveriges dataportal med ny funktionalitet för API:er, begrepp och öppna specifikationer samt med tillhörande community. Vidare har Digg fastställt och publicerat principer, vägledningar och rekommendationer samt genomfört en rad främjande insatser i syfte att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data. Pilotverksamhet har bedrivits på challengesgov.se i samverkan mellan forskning, näringsliv och civilsamhället. Myndigheten har under uppdraget levererat underlag till regeringen Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI, Förslag till handlingsplan för tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data, samt Förvaltnings-och finansieringsförslag för dataportal.se och tillika challengesgov.se.

De sammanlagda effekterna av arbetet i detta regeringsuppdrag kan bland annat ses genom att antalet datamängder på Sveriges dataportal har mer än tredubblats. Vidare har Sverige fått en högre ranking i den senaste internationella mätningen från EU. Den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data bedöms sammantaget ha ökat genom förbättrat stöd och rekommendationer samt utvecklingen av Sveriges dataportal.

Inför det fortsatta arbetet med att öppna offentliga data och öppen och datadriven innovation ska ge ett brett samhällsvärde och bidra till välfärden, har Digg också sammanställt exempel på det arbete som behövs framgent. Behov finns av fortsatt utveckling och förvaltning av Sveriges dataportal. Fortsatta främjande insatser rekommenderas för att öka mängden användbara data från offentlig förvaltning, öka vidareutnyttjandet och nyttoskapandet i samhället. Digg ser positivt på att myndigheten rekommenderas en utökad uppgift för att främja den föreslagna nya öppna data-lagens tillämpning. En anslagsförstärkning är då nödvändig.

Arbetet med en nationell innovationsplattform rekommenderas fortsätta för att möta kvarvarande behov och kontinuerliga förändringar i samhället, för att öka innovationstakten inom offentlig förvaltning i samverkan med näringsliv, forskning och civilsamhälle. För detta krävs regeringsbeslut om fortsatt uppdrag och att medel tillsätts.

Slutligen rekommenderas flera insatser genomföras för att öka den offentliga förvaltningens egna förmåga att använda AI. Ett förordnande med tillskjutande medel är nödvändig för att Digg ska aktivt kunna medverka till detta. Bland annat verkar Digg för att det ska etableras ett nationellt center för att stödja offentlig förvaltning inom AI. Vidare rekommenderas regeringen att ge Digg i uppdrag att utveckla, skala upp och etablera en förtroendemodell för automatiserat beslutsfattande med AI.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: