Hack for Sweden 2020

Den 26 mars 2020 tilldelade regeringen Digg uppdraget att vara projektledare för Hack for Sweden med slutredovisning den 31 januari 2021. Denna rapport är uppdragets slutredovisning av erfarenheter och slutsatser från arbetet med Hack for Sweden under, i huvudsak, 2020.

Uppdragets initiala fokus skulle vara de samhällsutmaningar som skapats till följd av covid-19. Resultatet av den första delen blev Hack the Crisis Sweden, som lockade 7400 deltagare och resulterade i 521 lösningsförslag. I samverkan med offentlig förvaltning och privat sektor skapade Hack the Crisis ett stort samhällsengagemang både nationellt och internationellt.

Projektledarskapet skulle verka för att Hack for Sweden utvecklas från ett årligt event till ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del i den offentliga verksamheten. Från och med den 18 augusti 2020 påbörjades därför en andra del i uppdraget där Digg tillsammans med 15 aktörer från offentlig förvaltning samverkat med syfte att prova ett nytt koncept kallat Hack for Sweden 365.

Konceptet innebar en form av en ständigt pågående verksamhet med fokus på att skapa nytta för den offentliga förvaltningen och därmed samhällsnytta. Det nya konceptet för Hack for Sweden samlade offentliga och privata organisationer behovsägare, mentorer och utvecklare kring en specifik utmaning för att generera lösningar som har stor potential att realiseras. Det nya konceptet kan vara en metod att använda för att kontinuerligt öka innovationsförmågan med öppna data som en integrerad del inom offentlig förvaltning.

Hack for Sweden har utvecklats så att kompetens att nyttja offentliga data har ökat och arbetet med att öka diversifieringen i deltagandet har fortsatt. Vikten av att öppen och datadriven innovation främjas på lokal, regional och nationell nivå har beaktats. Utvecklingen av ett nytt koncept har också samordnats med arbetet med Sveriges dataportal och innovationsplattformen challengegov.se.

I genomförandet av uppdraget har Digg också verkat för att finna synergier med myndighetens befintliga ansvarsområde och det som finns i andra pågående och avslutade regeringsuppdrag. Digg arbetar fortfarande med att utveckla konceptet Hack for Sweden som en beständig komponent av flera i ett innovationssystem som främjar öppen och datadriven innovation, användandet av öppna offentliga data och i synergi med övriga delar av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. En avgörande förutsättning för att skapa en varaktig verksamhet med konceptet Hack for Sweden 365 är att Digg får tillskjutande medel om 4,5 mkr årligen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: