Testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning

Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har i samverkan utfört regeringsuppdraget om att testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning. Målen med uppdraget var att utforska hur det offentligas processer och rutiner kan effektiviseras genom automatisering, med bibehållen eller ökad kvalitet, samtidigt som transparensen bakom beslutsfattande bibehålls eller ökar.

Samtidigt med detta uppdrag pågår en accelererad digitalisering driven av en pandemi. Den offentliga förvaltningen har på mycket kort tid genomgått en mycket stor förändring avseende arbetssätt där digitala stöd, arbeten och möten används utanför traditionella kontorsmiljöer och med stora inslag av innovation och ny teknik. Denna stora utveckling har än mer visat på behov att stärka och vidmakthålla förtroende i den digitala världen. Uppdragets syfte har därmed blivit än mer aktuellt.

För uppdraget har särskilt utpekats att nya tekniker och tillväxtteknologier (emerging technologies) som artificiell intelligens (AI) och blockkedjeteknik är teknikområden som förutses vara drivande för automatisering. Inom AI finns tillämpningar i form av produkter och tjänster som kan användas för att automatisera och skapa kundnytta genom effektivisering och kvalitetshöjning även för offentlig förvaltning. Detta har bland annat redovisats i Diggs delrapport ”Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI”. Även om det också finns mycket att fortsätta utforska och utveckla inom AI-området så är det en vedertagen och mycket sannolik uppfattning att AI kan vara en avgörande faktor som bidrar till avsevärda förbättringar, genom bland annat automatisering i offentlig förvaltning.

Blockkedjetekniken (ibland benämnt blockchain eller distributed ledger technology) är som ny teknik relativt väl etablerad och känd, tillgänglig och möjlig att tekniskt utveckla, implementera och förvalta i offentlig förvaltning. Det finns dock utmaningar och frågeställningar kring ansvar och ägarskap, förvaltning och utveckling och annat som relaterar till att det handlar om distribuerade systemlösningar. Regelverk, organisationer, administration och verksamheter är vanligtvis styrda utifrån ett centraliserat perspektiv. Detta har inneburit att vi ännu inte sett så många tillämpningar i samhället vid sidan om kryptovalutor eller digitala valutor samt vissa exempel från logistikindustrin.

Det finns flera faktorer som kan verka begränsande för en snabbare digitalisering och automatisering. Att juridiken inte utvecklas i takt med tekniken, att det saknas resurser och kompetens att utveckla och att politiken inte bidrar är några argument som nämns inom myndigheter när digitalisering diskuteras. I detta uppdrag har resultatet tagit sikte på att främst möta ett behov av att skapa förtroende för offentlig förvaltnings användning av ny teknik, och då främst vid automatisering. Ny teknik är av naturen oprövad och med den komplexitet som viss teknik har så kan otydlighet och okunskap skapa misstroende och rädsla. Just AI och svårigheten att förklara hur det fungerar har skapat debatt och diskussion kring transparens, förklarbarhet och etik.

Resultatet av uppdraget är kompetens, insikter, erfarenheter samt ett koncept på en förtroendemodell för automatisering i offentlig förvaltning. Modellen bygger på insyn och förståelse för att säkerställa tillit och förtroende vid automatisering inom den offentliga förvaltningen med hjälp av bland annat AI. Konceptet har testats på en verksamhet i Lantmäteriet och är generiskt för att kunna användas inom hela den offentliga förvaltningen. Modellen förklaras och illustreras med exempel i rapporten och dess bilagor. I denna första version är den framtagen främst för användningen av AI för automatisering. Modellen är dock möjlig att anpassa för även andra digitala stöd för automatisering. Förtroendemodellen bygger på ett antal förtroendemekanismer, eller förtroendeingivande faktorer som kan sammanfattas till:

  • transparens till hur ett system för automatiserade åtgärder är uppbyggt genom
  • tydlighet i form av en deklaration av det automatiserade systemets beståndsdelar och dess förmåga att utföra uppgifter, eller kompetens, på ett riktigt, rättssäkert och effektivt sätt och
  • en strukturerad, säker och öppen logg över systemets och komponenternas identiteter och versioner, innehåll med koppling till specifika ärenden eller åtgärder som utförts.

Lantmäteriet och Digg ser att förtroendemodellen för automatiserat beslutsfattande med AI kan vara en viktig del för att bibehålla förtroende och tillit till den svenska offentliga förvaltningen men också till den europeiska/globala digitaliserade offentliga förvaltningen. Lantmäteriet och Digg rekommenderar regeringen att ge Digg i uppdrag att utveckla, skala upp och etablera modellen i Sverige och EU.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: