Sveriges digitala förvaltning 2020

Digg har i sitt regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag att lämna en årlig samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. Denna ska utgå från myndighetens uppgifter och baseras på den uppföljning och analys som myndigheten genomfört, samt de särskilda regeringsuppdrag som myndigheten har redovisat under året.

Digitalisering handlar till stor del om data. Hanteringen av data är därför avgörande för förvaltningens digitalisering. Arbetet med grunddata, öppna data, Sveriges dataportal och förhållningssättet att arbeta med data som en strategisk resurs är alla viktiga pusselbitar för utvecklingen framöver och det pågår redan mycket arbete inom dessa områden. För att utveckla förvaltningens dataarbete ytterligare bör regeringen arbeta för att principen om ”en uppgift en gång” ska vara utgångspunkten inom Sveriges förvaltning och på olika sätt främja arbetet med öppna data. Även avgiftsfrihet är en viktig fråga. Detta innebär i många situationer ett intäktsbortfall. Beslut måste därför fattas på politisk nivå om hur detta ska hanteras.

Diggs bedömning är att den gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige länge varit eftersatt, men att Sverige nu är på rätt spår med goda förutsättningar för att komma ikapp andra jämförbara länder. Etableringen har dock precis påbörjats och det är mycket arbete kvar innan Sverige når hela vägen fram.

Regeringen har höjt ambitionsnivån och fokus i digitaliseringspolitiken ligger nu i högre grad på att öka helhetssynen och konsolidera och standardisera de komponenter och lösningar som behövs i hela eller stora delar av förvaltningen. Denna utveckling bedöms kunna ha stor positiv inverkan på den svenska förvaltningens förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

För att svensk förvaltning ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen prioriteras. Särskilt viktigt är att styrningen av denna kommer på plats tidigt för att underlätta för det fortsatta arbetet. Regeringen måste också se till att alla som behöver har tillgång till en e-legitimation, eftersom detta är en viktig förutsättning för att få tillgång till digital offentlig service.

Genom att peka ut ett digitaliseringsansvar inom fler sektorer, sakområden eller livshändelser kan regeringen också underlätta den digitala transformationen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: