Myndigheters digitala mognad och it-kostnader

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har under vintern 2019–2020 genomfört en enkätundersökning bland statliga myndigheter gällande deras digitala mognat och nyckeltal över it-kostnader. Enkätundersökningen har sin utgångspunkt i det regeringsuppdrag som Ekonomistyrningsverket (ESV) haft under många år gällande att följa myndigheters it-användning och mognad.

Enkäten skickades ut till 175 respondenter. På delen av enkäten som gäller mognad svarade 114 respondenter. På den del av enkäten som handlar om it-användning svarade 96 myndigheter. De som tidigare ingick i ESV:s urval är kraftigt överrepresenterade bland de svarande. Resultaten presenteras i föreliggande rapport.

Mognadsmätningen visar att myndigheter kommit olika långt i sin mognadsgrad. De nytillkomna respondenterna som är relativt sett små myndigheter gällande både verksamhetens omfattning och antal anställda är generellt mindre mogna utifrån de förutsättningar som mäts. Verksamheter är dock olika och behovet av att vara digitalt mogen kan variera med typ av verksamhet. Precis som i tidigare mognadsmätningar skiljer sig myndigheternas mognadsbedömning betydligt mellan olika mätområden. Myndigheterna skattar sin mognadsnivå högst när det gäller arbetet med it-förvaltning, informationssäkerhet och projektstyrning. Lägst skattar myndigheterna sin mognadsgrad när det gäller arbetet med nyttorealisering, att göra kostnadsjämförelser med andra är också ett område som är eftersatt.

Sedan 2017 har it-kostnader som andel av verksamhetskostnader sjunkit. Det gäller på totalen såväl som för de som ingick i urvalet vid föregående undersökning. Även it-investeringar som andel av verksamhetskostnader har sjunkit sedan 2017.

Både vad avser mognadsmätningen och nyckeltalen finns problem med mätmetoden. Det som var en lämplig mätmetod för de myndigheter som ingick i ESV:s tidigare urval är inte nödvändigtvis bästa sättet att följa den offentliga förvaltningens, eller ens statliga myndigheters, digitalisering. Hos Digg pågår ett arbete med att utveckla ett ramverk för att följa offentlig förvaltnings digitalisering. Digg anser också att it-kostnader är en viktig del i att följa offentlig förvaltnings digitalisering, men att det finns stora problem med dagens metod. Digg anser därför att det behövs ett utvecklingsarbete gällande nyckeltal för att dels förenkla för myndigheter med inrapportering och dels för att nå jämförbarhet mellan myndigheter.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: