Förslag till handlingsplan för att leva upp till SDG-förordningen

Sammanfattning

EU-förordningen (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, också kallad SDG-förordningen, ställer stora krav på medlemsstaterna. Förordningen syftar till att gör det enklare för privatpersoner och medborgare att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land, arbeta i ett annat land än där man bor eller bedriva affärsverksamhet i ett annat land än där företaget är etablerat. Detta ska erbjudas genom en gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje medlemsstat. För Sveriges del innebär det att främst statliga myndigheter, regioner och kommuner kommer att behöva arbeta för att säkerställa att de, och i förlängningen Sverige, lever upp till kraven. Digg bedömer att samordning och förvaltningsgemensam utveckling kommer vara viktiga förutsättningar för Sverige att leva upp till kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är utpekad av regeringen att vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen i Sverige. En del i det uppdraget är att ta fram ett förslag på en handlingsplan för hur Sverige på ett kostnadseffektivt sätt ska uppfylla förordningens krav. Detta dokument utgör förslaget till handlingsplan.

Det pågår mycket arbete både på europeisk och på nationell nivå kopplat till SDG-förordningen. EU-kommissionen driver arbetet på EU-nivå och har även till uppgift att fatta beslut om ett flertal genomförandeakter som kommer att fastslå ytterligare detaljer i förordningens krav. I Sverige arbetar behöriga aktörer med att analysera vilka krav de omfattas av samt med att leva upp till dem. Digg, arbetar med bistånd av Kommerskollegium, med den nationella samordningen tillsammans med de behöriga aktörerna.

Digg föreslår ett antal aktiviteter för att leva upp till SDG-förordningens krav. Aktiviteterna är indelade utefter förordningens olika delar:

  • nationell samordning,
  • en gemensam ingång,
  • tillgång till information
  • tillgång till digitala förfaranden, utbyte av bevis och en uppgift en gång,
  • tillgång till hjälp- och problemlösningstjänster, samt
  • användarstatistik och användaråterkoppling.

Olika aktörer kommer att behöva genomföra olika aktiviteter och när i tid de genomförs behöver anpassas utefter när kraven i förordningen börjar gälla (vilket skiljer sig åt) samt när nödvändiga detaljerade krav från främst kommissionen är beslutade. Eftersom att de ännu inte är beslutade finns det i vissa avseenden fortfarande möjlighet att påverka kommissionen och andra medlemsstater. Alla förordningens krav ska vara uppfyllda senast den 12 december 2023 men Digg bedömer att det fortsatt kommer att krävas insatser för att förordningen ska få avsedd effekt.

Förslag till handlingsplan för att leva upp till SDG-förordningen (pdf) Pdf, 576.6 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: