E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 2019

Sammanfattning

Diggs uppgift är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. I detta ingår att ge regeringen underlag för digitaliserings­politiken, samt att följa och analysera utvecklingen inom området. I denna rapport redogörs för användning och anskaffning av tjänster för e-legitimering inom den offentliga förvaltningen, vilket är ett område där Digg har flera särskilt utpekade ansvarsområden. Resultat bygger huvudsakligen på en enkätundersökning riktad till kommuner, regioner och statliga myndigheter som genomfördes under våren 2019.

Rapporten indikerar att användningen av e-legitimeringstjänster har ökat inom den offentliga förvaltningen. Tillgänglig statistik över antalet transaktioner som genomförs med e‑legitimation uppvisar en tydlig ökning under de senaste åren, både inom offentlig sektor generellt och inom enskilda organisationer.

Tjänster där enskilda kan logga in med e‑legitimation är vanligare inom kommuner och regioner än vad det är på statliga myndigheter. Åtta av tio kommuner och regioner uppger att de har tjänster där det är möjligt att logga in med e-legitimation. För statliga myndigheter är motsvarande andel drygt en fjärdedel. I stora myndigheter som har en omfattande medborgarkontakt är andelen dock lika hög som i kommuner och regioner.

Enkätundersökningen visar att BankID är den absolut vanligaste e-legitimationen för tjänster som riktas till enskilda. Hela 94 procent av de organisationer som har tjänster som är riktade till privatpersoner, företag och föreningar medger inloggning med BankID.

Digg har till uppgift att tillhandahålla och administrera så kallade valfrihets­system inom tjänster för elektronisk identifiering. Genom dessa agerar Digg ombud mellan offentliga organisationer och leverantörer av e-legitimationer. Idag är dock få offentliga organisationer anslutna till valfrihets­systemen. En viktig förklaring till detta är att kunskapen om valfrihetssystemen är bristfällig.

Den europeiska eIDAS-förordningen innebär att det är obligatoriskt för offentliga e‑tjänster att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. Knappt fyra av tio offentliga organisationer uppger att de idag erbjuder denna möjlighet. Här finns ett stort behov av information och stöd till de offentliga aktörerna.

E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 2019 (pdf) Pdf, 793 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: