Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Sammanfattning

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i ineffektivitet i den offentliga sektorn.

Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har haft i uppdrag att tillsammans analysera och lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn.

Myndigheterna föreslår att det ska finnas fyra kategorier av förvaltningsgemensamma byggblock som bildar ett ekosystem i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Förslaget består av en övergripande konceptuell arkitektur, styrform och reglering av ansvar för byggblocken. De olika kategorierna i förslaget är digitala tjänster, informationsutbyte, informationshantering samt tillit och säkerhet.

För att realisera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen så prioriteras fem byggblock eftersom de bedöms vara förutsättningsskapande eller grundläggande för att etablera ekosystemet. Nästa steg i att realisera förslaget är följande åtgärder:

  • Säkerställa en nationell styrform för att kunna besluta om aktiviteter för utveckling och realisering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.
  • Nya regeringsuppdrag och förslag till finansiering för att ta fram en färdplan och analysera, utveckla och realisera de prioriterade byggblocken.
  • Digitaliseringsrättsutredningens förslag om att inrätta ett rättsligt beredningsorgan behövs för att se till att det finns rättsliga förutsättningar och för att möta behovet av anpassning av gällande rätt vid digitalisering av den offentliga förvaltningen.

Förslaget bedöms leda till stora positiva effekter för offentlig sektor och samhället i form av effektiviseringar till följd av ökad återanvändning och interoperabilitet samt stärkt styrning och samordning. Konsekvenserna bedöms små i förhållande till de potentiella nyttor och positiva samhällsekonomiska effekter som ett ökat tillgängliggörande av offentlig data kan leda till.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: