Uppdrag om förberedande åtgärder med anledning av e-fakturalagen

Sammanfattning

Digg bedömer att offentlig och privat sektor har god kännedom om lagkravet på e-faktura. Möjligheterna att hantera e-faktura är, enligt Diggs uppskattning, troligen större inom offentlig sektor än hos de varu- och tjänsteleverantörer inom privat sektor som också de berörs av lagkravet. Delvis beror detta på att många småföretag har en del återstående förberedelsearbete kvar. I det arbetet förväntas dock många parter inom offentlig sektor stödja småföretagen med information, dialog och möjligheter att erbjuda fakturering via så kallade fakturaportaler.

Uppdraget att förbereda och informera alla intressenter inleddes av Ekonomistyrningsverket under hösten 2017 och togs över av Digg från den 1 september 2018. Samverkan kring informations- och kunskapsspridningen har varit en avgörande del i arbetet. En rad branschorganisationer har varit behjälpliga med att sprida informationen vidare till sina medlemmar samt ordnat särskilda forum för kunskapsutbyte. Flera olika myndigheter har haft särskild information om lagkravet i sin egen kommunikation till olika intressenter via digitala kanaler eller utskick. Samtliga samverkansparter har också använt sig av den information som Digg publicerat på webbplatsen digg.se.

Andra exempel på Diggs stödjande åtgärder är tryckt informationsmaterial, föreläsningar, informationsfilm, webbTV-sändningar samt löpande hantering av frågor via e-post och telefon. Diggs kommunikation har även resulterat i ett antal artiklar i olika facktidskrifter och tidningar.

Digg har i arbetet tagit fram ett föreskriftsförslag om fakturamottagning inom PEPPOL för offentliga sektorn.

Värt att framhålla är också Diggs informativa och stödjande arbete inom exempelvis SFTI, NEA och OpenPEPPOL som har resulterat i ökad kunskap och samordnat stöd för e-fakturering.

I takt med att lagkravet vinner mark ser Digg med optimism fram emot en alltmer digitaliserad inköpsprocess. E-fakturan, om än en mindre del av inköpsprocessen, har kommit för att stanna och kommer fullständigt att dominera faktureringsflödena 2020 och därefter.

Uppdrag om förberedande åtgärder med anledning av e-fakturalagen (pdf) Pdf, 768.5 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: