Ordlista

Här finns förklaringar till ord vi använder på Webbriktlinjer.

A

accordion

Det dragspelsliknande designmönstret accordion skrivs ibland med fransk stavning: accordeon.

alt-text

Alt-text och alt-texter används ofta för textbeskrivning av bilder. De kommer av att textbeskrivningar av bild-element på webben (img) oftast anges i attributet alt. Det går även att använda attributen aria-label och aria-labelledby, men alt är säkrast eftersom det funnits så länge.

antikvor

Typsnitt brukar delas in i antikvor och linjärer.

Antikvor har seriffer eller ”fötter”, det vill säga de står på en liten linje. Antikvor är ofta svårlästa på bildskärmar och används därför inte gärna i löptext på en webbplats. Om webbsidorna finns i en utskriftsfunktion kan du dock med fördel använda en antikva. Exempel på sådana typsnitt är Times New Roman och Georgia.

app

Mobila applikationer kallas i dagligt tal ofta för appar. I DOS-lagstiftningen definieras en mobil applikation som en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter. Mobilanpassade webbplatser och webbappar räknas inte in i denna definition.

aria-labelledby

När en textbeskrivning ligger separat kan du knyta id-attributet för det element som innehåller beskrivningen till det som beskrivs till exempel med hjälp av aria-labelledby eller aria-describedby. En fördel med separat textbeskrivning är att den – till skillnad från alt-attribut – kan formateras och innehålla länkar. Ofta finns det möjlighet att kombinera en kort textbeskrivning genom att till exempel använda alt-attribut på en bild med en mer utförlig separat text för den som vill fördjupa sig. Använd då till exempel attributet aria-describedby för att relatera innehållet till en separat text.

assistive technologies, AT

Engelsk term för hjälpmedel.

B

biometri

Biometri handlar om att mäta och analysera människors unika biologiska eller fysiska egenskaper, till exempel för att kunna bekräfta personens identitet. Genom att mäta en persons olika biometriska egenskaper går det att identifiera denna person.

D

datorgrafik

Datorgrafik kan vara baserad på ett rutnät eller på matematiska figurer. Rutnät kallas ofta för pixelgrafik, raster eller bitmap. De matematiska figurerna kallas ofta vektor eller vektorgrafik. Se vektorgrafik

dold undertext

Dolda undertexter (closed captions) innebär att användaren själv kan bestämma om de ska visas eller inte. Alternativet är öppen undertext.

down-event

Down-event är händelser som sker när musknappen eller fingret trycks ner. Kallas även touchstart eller mousedown.

dra isär

”Spread” på engelska. På en pekskärm innebär att nypa ihop att två fingrar förs ihop. Att dra isär innebär att fingrarna istället rörs bort ifrån varandra.

Källa: Rörelser med fingrarna på mobiltelefoner (termado.com) Länk till annan webbplats.

E

etikett

Se ledtext.

extrafönster

På engelska pop-up window, pop-under window. Dessa fönster har ett begränsat antal funktioner som öppnas ovanpå eller under ett redan öppnat fönster. De ligger ofta kvar tills de stängs manuellt, men kräver ofta ingen åtgärd av användaren.

F

formulär

På engelska "form".

förloppsindikator

Förloppsindikator, på engelska "progress bar", "progress indicator" eller "progress meter" visar användaren hur mycket av en process som är genomförd genom att en list fylls allt eftersom. Ibland anges samtidigt en procentsats för att förtydliga processen. Förloppsindikatorn används ofta för att visa hur långt en nedladdning eller programinstallation har kommit.

G

grafiskt objekt

Grafiskt objekt (graphical object) används för betydelsebärande delar av bilder och diagram. I andra sammanhang förekommer termen “grafiskt element”. Ordet “element” har dock en annan innebörd i uppmärkningsspråk som html.

H

hover

Hover eller mouseover är när muspekaren flyttas över en triggerpunkt, ett objekt eller ett teckenavsnitt och utlöser en händelse.

I

infografik

Infografik (infographics) är en visualisering som ska göra det enklare att få en förståelse och överblick av information.

inforuta

Inforuta heter på engelska tooltip. Detta är en ruta med text som visas när muspekaren förs över ett område. Det kan till exempel röra sig om rutor som visar information som användaren har nytta eller behov av.

inmatningsfält

Fält där ne person antingen ska göra ett val eller fylla i information. På engelska "input" eller "input field".

innehållsöversikt

Webbplatskarta eller webbkarta. Kallas ibland även för sajtkarta eller på engelska sitemap.

K

kontextförändring

En större förändring av innehållet som kan förvirra användare som inte kan överblicka hela sidan samtidigt, om den sker utan förvarning. Exempel: nytt program öppnas, nytt fönster eller ny tabb-flik öppnas, förflyttning av fokus, förändring av innehållet som påverkar sidans betydelse.

kortkommando

Kortkommando, på engelska shortcut, kallas även för snabbkommando. Det innebär att en tangent, ensam eller i kombination med andra, ger användaren möjlighet att direkt utföra en funktion utan att leta upp den i ett menysystem. I Windows kan du till exempel använda kommandot ctrl + c för att kopiera.

L

ledtext

Kallas ibland etiketter. Kallas ofta fältetiketter när de beskriver inmatningsfält.

linjärer

Typsnitt brukar delas in i antikvor och linjärer.

Linjärer är jämnt tjocka typsnitt som inte har några seriffer, vilket gör dem lätta att läsa på en bildskärm. Linjärer används ofta till löptext på webbplatser. Exempel på linjärer är Verdana, Arial, Helvetica och Tahoma.

longdesc (attribut)

Det går även att beskriva en bild genom att använda attributet longdesc och i det attributet ange en url till en text eller annan html-sida. Vi vill dock avråda från att använda longdesc. Stödet för longdesc är bristfälligt bland webbläsare och hjälpmedel.

M

maskinläsbart namn

När vi skriver maskinläsbara namn syftar vi på det som i relevanta standarder på engelska heter accessible name Länk till annan webbplats., eller bara name Länk till annan webbplats., som i WCAG-specifikationen.

mediealternativ

Mediealternativ till text innebär exempelvis en filmversion som skapats utifrån en redan existerande text och som förmedlar samma information som texten.

modal

En modal eller en dialogruta, på engelska dialog box, är ett fönster som öppnas ovanpå användargränssnittet och hindrar annan interaktion. De innehåller ofta ett felmeddelande eller information som användaren behöver ta ställning till genom att avbryta eller stänga fönstret. Termen lightbox förekommer även.

mouseover

Mouseover eller hover är när muspekaren flyttas över en triggerpunkt, ett objekt eller ett teckenavsnitt och utlöser en händelse.

N

nypa ihop

Pinch” på engelska. På en pekskärm innebär att nypa ihop att två fingrar förs ihop. Att dra isär innebär att fingrarna istället rörs bort ifrån varandra.

Källa: Rörelser med fingrarna på mobiltelefoner (termado.com) Länk till annan webbplats.

P

pekskärm

På engelska ”touch screen”. En pekskärm är en skärm som hanteras genom att användaren vidrör skärmen med ett finger eller en särskild penna. Pekskärmar finns på till exempel smarta telefoner, surfplattor och olika former av automater i offentliga miljöer såsom informationskiosker, biljettautomater och liknande.

platshållartext

Platshållartext kallas på engelska och i html-kod för ”placeholder text”. Ibland placeras motsvarande vägledning i så kallade tooltips, det vill säga hjälptexter som visas när användaren fokuserar på ett element.

pop-up eller pop-under

På svenska "extrafönster". Dessa fönster har ett begränsat antal funktioner som öppnas ovanpå eller under ett redan öppnat fönster. De ligger ofta kvar tills de stängs manuellt, men kräver ofta ingen åtgärd av användaren.

predikativ textinmatning

Prediktiv textinmatning innebär att systemet eller webbsidan, baserat på pågående textinmatning, kan komma med förslag på fortsättning av inmatningen. Detta underlättar för den som ska fylla i till exempel sökrutor eller formulär.

R

radavstånd

Kägel inom typografin. Detta är avståndet mellan textradens baslinje och nästa textrads baslinje. Radavståndet brukar mätas i punkter.

rem

Rem är en relativ måttenhet. Även em är en relativ måttenhet, skillnaden är att rem anger ett förhållande till ett basmått för hela sidan, medan em anger ett förhållande till ett basmått för aktuellt element.

rendering

I webbsammanhang innebär rendering att webbläsaren tolkar html-koden och beräknar var olika element och liknande ska placeras eller presenteras på webbplatsen.

responsiv layout

Även responsiv design, följsam webbdesign. Även uttrycket dynamisk layout förekommer. På engelska responsive web design (RWD). När man utvecklar en webbplats skapar man ofta mellan två och fem olika anpassningar för olika skärmbredder: liten stående skärm (smartphone), liten liggande skärm, stående surfplatta, liggande surfplatta/litet fönster och fullskärm/stort fönster i en eller ett par olika upplösningar.

rullgardinsmeny

En rullgardinsmeny skapas oftast med html-elementet <select>. De kallas på engelska för ”drop-down menu”, ”dropdown list” eller liknande, och på svenska ibland för valboxmenyer. När personen aktiverar en stängd rullgardinsmeny fälls de olika valen ner som om det vore en rullgardin.

rörelsestyrning

På engelska “motion actuation”. Det innebär att funktioner kan aktiveras genom att användaren rör på enheten eller rör på sig själv. Hur en mobil enhet rör sig kan avläsas med hjälp av exempelvis ett inbyggt gyroskop. En användares rörelser kan exempelvis avläsas med bildanalys (t.ex. Kinect) eller genom att användaren håller i en fjärrkontroll (t.ex. Wii). Sensorer för rörelsestyrning finns inbyggda i många smarta telefoner och andra mobila enheter.

S

skrollning

Det engelska begreppet scroll eller scrolling kallas på svenska ofta för skrollning eller rullning. Vid interaktion med pekdon används oftast en rullningslist medan pekskärmsgränssnitt brukar kunna panoreras genom en sveprörelse med fingret (swipe).

stilmall

Typografi på webben hanteras i allmänhet i stilmallar på formatet CSS – (Cascading Style Sheets)

stängd funktionalitet

Stängd funktionalitet är när gränssnittet eller delar av det är begränsat, exempelvis om produkten som en app installeras på inte går att använda med hjälpmedel, om programvaran inte har full åtkomst till operativsystem eller tillgänglighets-API:er, eller om användarinställningarna är oåtkomliga. Se även öppen funktionalitet.

svepa

Swipe” på engelska. Översätts ofta med svajpa eller svepa. På en pekskärm innebär gesten att ett finger sätts ner på skärmen och förflyttas en kort bit innan det lyfts.

Källa: Rörelser med fingrarna på mobiltelefoner (termado.com) Länk till annan webbplats.

syntolkning

En talad röst som beskriver viktig visuell information som inte framgår av ordinarie ljud.

T

tab-ordning

Kan även stavas tabb-ordning. Det är ordningen i vilken interaktiva element får fokus när en användare navigerar med tabb-tangenten på ett tangentbord.

talsyntes

En talsyntes, eller ett text-till-tal-system (TTS), omvandlar text till tal på elektronisk väg. Talsyntes är ett tekniskt hjälpmedel för till exempel personer med syn- eller läsnedsättning. Talsyntes kan användas för att läsa upp texter på olika typer av digitala plattformar, men också för att producera färdiga produkter med tal, till exempel ljud- eller talböcker.

teckenavstånd

Teckenavstånd är avståndet mellan olika tecken i en rad med text. Inom typografi pratar man om kerning när man minskar, eller ibland ökar avståndet mellan bokstavspar för att behålla en god ordbild Länk till annan webbplats.

teckensnitt

Teckensnitt och typsnitt är likvärdiga termer. Många personer med teknisk bakgrund använder ofta teckensnitt, medan det för andra är naturligt att använda typsnitt.

Ordet font är ett engelskt lånord. På svenska använder man ordet font då man avser en teckensnittsfil i en dator, medan det på engelska även kan betyda typsnitt.

textalternativ

Se Alt-text

textvägg

Långa avsnitt med enbart text kan utgöra hinder för bland annat personer med dyslexi. Lätta gärna upp med mellanrubriker, punktlistor och bilder.

tillgänglighetsredogörelse

En tillgänglighetsredogörelse är en presentation av hur väl en digital service uppfyller de krav på tillgänglighet som finns beskrivet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den är ett lagkrav för offentliga verksamheter. Tillgänglighetsredogörelsen ska beskriva vilka kända brister som finns i den digitala servicen och ge användaren möjlighet att påpeka bristande tillgänglighet till aktören, eller anmäla till Digg – Myndigheten för digital förvaltning.

tooltip

Inforuta heter på engelska tooltip. Detta är en ruta med text som visas när muspekaren förs över ett område. Det kan till exempel röra sig om rutor som visar information som användaren har nytta eller behov av.

typsnitt

Se Teckensnitt

U

up-event

Up-event är händelser som sker när musknappen eller fingret släpps upp. Kallas även touchend eller mouseup.

V

valideringsfel

Utvecklare brukar använda engelskans "form validation" för att beskriva den process som sker när systemet kontrollerar att personen har matat in korrekt formaterad information i ett webbformulär, till exempel att det är siffror och inte bokstäver i ett fält för telefonnummer.

vektorgrafik

Vektorgrafik innebär att det finns matematiska beskrivningar av kurvor, ytor med mera. Sådan grafik kan förstoras utan att tappa kvalitet, till skillnad från bitmap-bilder som i huvudsak består av en färgangivelse för varje pixel.

Ö

öppen funktionalitet

Öppen funktionalitet är motsatsen till stängd funktionalitet. De flesta appar har öppen funktionalitet. Se även stängd funktionalitet.

öppen undertext

Öppna undertexter (open captions på engelska) syns för alla, eftersom de är ”inbrända” som en del av de rörliga bilderna. Alternativet är dold undertext (closed captions)

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: