Andra lagkrav

Det finns många lagar som berör webbplatser och andra digitala kanaler. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) är bara en av många lagar att ta hänsyn till.

Webbriktlinjer beskriver kortfattat DOS-lagen och hur du ska arbeta med tillgänglighet på webbplatser och andra digitala tjänster, men du behöver även ta hänsyn till exempelvis språk, personuppgiftsbehandling, upphandling, kakor och andra områden som berör tillgänglighet.

Bevarande och gallring

Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma lagstiftning som andra allmänna handlingar. Det innebär bland annat att myndigheten ska bevara sina webbplatser eftersom de liksom andra allmänna handlingar utgör en del av myndighetens arkiv.

Riksarkivet ansvarar för bevarande och gallring

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

Föreskrifter och regler (riksarkivet.se) Länk till annan webbplats.

Klarspråk

Myndigheter, kommuner, regioner och offentliga aktörer ska följa Språklagen. Det innebär att både det skriftliga och muntliga språket i offentlig verksamhet ska vara enkelt, vårdat och begripligt. Det kravet gäller alla språk som används på webbplatsen, inte bara svenska.

Enligt Språklagen är myndigheter skyldiga att kommunicera på enkel och begriplig svenska i både direkt kommunikation och allmän information.

Institutionen för språk och folkminnen (Isof) ger stöd i frågor om klarspråk, minoritetsspråk, flerspråkighet och svenskt teckenspråk

På Isofs webbplats finns information om:

Kakor (cookies)

Alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om att webbplatsen innehåller kakor, vem eller vilka som information utbyts med och ändamålet med användningen av kakorna. Presentera detta i anslutning till informationen eller tjänsten, så att personen kan se detta innan hen börjar använda tjänsten.

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för kakor (cookies)

PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Information om kakor (pts.se) Länk till annan webbplats.

Personuppgifter och GDPR

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hanteringen av deras personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ansvarar för dataskyddsförordningen

Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller någon annan typ av verksamhet.

Dataskydd (imy.se) Länk till annan webbplats.

Digital arbetsmiljö

Digitala arbetsmiljöproblem kan leda till stress, besvär i nacke/axlar och andra negativa hälsoeffekter. Otillgängliga system ökar belastningen på alla medarbetare, och kan utgöra hinder för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljöfrågor

Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en bra arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Ansvaret ligger på arbetsgivaren och andra så kallade skyddsansvariga.

Tillgänglig arbetsmiljö (av.se) Länk till annan webbplats.

Diskriminering

Den som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa vissa krav på tillgänglighet i olika verksamheter. Och den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att göra den tillgänglig.

I diskrimineringslagen benämns en särskild diskrimineringsform som ”bristande tillgänglighet”. Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Utgångspunkten för vad som är skäliga åtgärder är de bestämmelser som finns i lagar, förordning eller annan författning om tillgänglighet i Sverige och EU.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för diskrimineringsfrågor

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet.

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för upphandlingsfrågor

Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling och statsstöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder.

Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla (upphandlingsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: