Till innehållet

Single Digital Gateway

Med en gemensam digital ingång till Europa vill EU skapa en ingång där det ska bli enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-land. Den gemensamma digitala ingången heter på engelska Single Digital Gateway. DIGG är nationell samordnare i Sverige.

Det här är Single Digital Gateway

Informationsfilm om Single Digital Gateway

Den gemensamma digitala ingången heter på engelska Single Digital Gateway, SDG, vilket också har blivit det namn som i praktiken används även i Sverige.

Single Digital Gateway ska göra det enklare för privatpersoner och medborgare att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land, arbeta i ett annat land än där man bor eller bedriva affärsverksamhet i ett annat land än där företaget är etablerat. Allt detta ska erbjudas genom en gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje medlemsstat.

En gemensam digital ingång kommer ge privatpersoner och företag tillgång till:

 • Information om till exempel lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller när du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land.
 • Digitala tjänster för att utföra ett ärende, till exempel om du vill börja arbeta eller starta företag i ett annat EU-land.
 • Hjälp och support som gör att du får stöd om du får problem i kontakter med olika myndigheter,  regioner, kommuner eller aktör i ett annat EU-land.

Detta gäller för ett antal utvalda områden.

Så påverkas offentliga aktörer

EU-förordningen (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster antogs 2018. Eftersom en gemensam digital ingång är en EU-förordning kommer svenska myndigheter behöva följa den. För Sveriges del innebär det att främst statliga myndigheter, regioner och kommuner kommer att behöva arbeta för att säkerställa att de, och i förlängningen Sverige, lever upp till kraven.

Det kommer att innebära arbete för myndigheterna att anpassa sina webbsidor och även samverka för att hitta bra lösningar för användare. Dessutom ställer förordningen krav på väl fungerande och säkra informationsutbyten.

DIGG är nationell samordnare

Regeringen har utsett DIGG till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi är ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de aktörer som berörs av arbetet. Kommerskollegium hjälper också till i arbetet.

Tidplan

12 december 2020

Myndigheter som berörs av SDG-förordningen ska tillhandahålla information och hjälp och problemlösningstjänster via Your Europe.

12 december 2022

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information och hjälp och problemlösningstjänster via Your Europe.

12 december 2023

Förfaranden ska vara helt online och en uppgift lämnas en gång.

Vanliga frågor och svar

 • Resor inom unionen
 • Arbete och pension inom unionen
 • Fordon inom unionen
 • Bosättning i en annan medlemsstat
 • Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat
 • Hälso- och sjukvård
 • Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer
 • Konsumenträttigheter
 • Starta, driva och avveckla ett företag
 • Personal
 • Skatter
 • Varor
 • Tjänster
 • Finansiera ett företag
 • Offentlig upphandling
 • Arbetsmiljö

Myndigheter berörs på statlig, regional och kommunal nivå. Det innebär att även regioner och kommuner berörs, men kommuner har längre tid på sig i genomförandet.

Ja, DIGG är redan i full gång med att identifiera och kontakta berörda aktörer.

 • Ta del av förordning (EU) 2018/1724 för att se om myndigheten berörs. Framförallt är bilagorna 1, 2 och 3 relevanta för att avgöra om myndigheten berörs.
 • Kontakta oss på DIGG via info@digg.se om du tror att myndigheten berörs.