Digg får i uppdrag att lämna förslag för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis

Uppdraget innebär att Digg ska titta närmare på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system ska gå till.

Till följd av SDG-förordningen finns behov av att utreda och lämna förslag på kompletterande bestämmelser med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Den aktuella frågan bereds nu inom Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Parallellt med detta har Digg fått ett eget utredningsuppdrag som innebär att vi ska titta närmare på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis ska gå till.

Om uppdraget

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Digg ska också analysera och redovisa vilka kostnader som kan uppstå för den tekniska anslutningen i Sverige, utifrån principen att förvaltningsgemensamma lösningar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, samt lämna förslag på finansiering.

Anslutningen bör ske genom en eller flera förmedlingsplattformar, exempelvis genom att nya plattformar upprättas, som blir en del av den befintliga förvaltningsgemensamma infrastruktur som Digg ansvarar för, eller genom anslutning till redan befintlig centraliserad infrastruktur som i dag används i annat syfte, t.ex. betygsdatabasen BEDA som Universitets och högskolerådet tillhandahåller för att underlätta ansökningar till svenska lärosäten (se t.ex. Diggs rapport Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen [12021/01595]).

Vid valet av plattform ska E-hälsomyndighetens redovisning av uppdraget att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården och omsorgen (S2023/02107) beaktas. Vid bedömningen av hur anslutningen till det tekniska systemet bör utformas bör även Diggs befintliga ansvar för den svenska delen av anslutningen beaktas och analyseras.

Digg ska vi genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från berörda myndigheter.

Tidplan

Digg ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet, Finansdepartementet, senast den 31 oktober 2024.

Utifrån den nu kända tidsaspekten siktar vi på att kunna gå i produktion med tekniskt system för bevisutbyte under andra delen av 2025.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: