Digg lanserar verktyg som stöd för att beräkna nyttor och kostnader vid investeringar

Överstiger nyttan investeringskostnaden? En vanlig fråga när organisationer i offentlig sektor står inför större investeringar. Diggs nylanserade beräkningsverktyg för nyttor och kostnader hjälper dig att få ett svar på frågan.

Nyligen publicerade Digg ett beräkningsverktyg för nyttor och kostnader. Verktyget är tänkt att ge ett stöd för att identifiera, beskriva och värdera nyttor och kostnader när en organisation står inför en större investering eller förändring. Verktyget togs fram på uppdrag från regeringen.

Två versioner av verktyget

Beräkningsverktyget finns i två versioner. Ett webbaserat verktyg i beta-version där fokus legat på att få ett lättanvänt och överskådligt verktyg men som ännu har vissa begränsningar. Det finns också i Excel-format som erbjuder större flexibilitet och bättre möjlighet till att visualisera resultaten i form av olika former av diagram som man sedan kan spara. En funktion som ännu saknas i den webbaserade varianten.

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader är främst tänkt för offentliga sektorn. Det kan handla om organisationer som är anslutna till byggblock och grunddatadomäner inom Ena, men också andra projekt eller regeringsuppdrag, berättar Peter Rosenback, analytiker på Digg och en av de som ligger bakom verktyget.

Uppdraget från regeringen grundar sig i en önskan om att bättre kunna jämföra nyttan mellan olika investeringar eller förändringsinitiativ. Man såg också ett behov av att skapa ett lättanvänt, transparant och lättbegripligt verktyg som stöd för investeringar, med krav på att resultaten ska vara jämförbara under förutsättning att samma indata, antaganden och förutsättningar använts.

att verkligen identifiera, specificera och värdera såväl nyttor som kostnader med en investering

Eftersom offentlig sektor finansieras med skattemedel så behöver nyttan överstiga kostnaden på samhällsnivå. Förhoppningen är att verktyget kan användas under analysfasen i ett projekt för att hjälpa ansvariga att verkligen identifiera, specificera och värdera såväl nyttor som kostnader med en investering, och det innan själva utvecklingen påbörjas. Med verktygets hjälp kan man konstatera att de sammantagna nyttorna är större än de totala kostnaderna, säger Ann Söderström Johansson, samhällsekonom på Digg.

Beräkningsverktyget utvecklas vidare

Det beräkningsverktyg för nyttor och kostnader som nu lanserats är som tidigare nämnts en beta-version, och man ser stora möjligheter när det gäller fortsatt utveckling av verktyget.

Vi har tankar på att tillföra stöd för att identifiera genomförbarhet, angelägenhet, risk- och hinderanalys i likhet med Ekonomistyrningsverkets (ESV) Business case. Vi har också fått önskemål om att komplettera med värdering av svårkvantifierbara nyttor såsom hållbarhet (klimat och social), trygghet, säkerhet och tillgänglighet, säger Ann Söderström Johansson.

Lär dig mer

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: