Stärkt välfärd om kommuner och regioner ges ökade möjligheter att ta del av gemensam digital infrastruktur

I nära samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Digg nu lämnat en statusrapport till regeringen gällande uppdraget att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Resultatet hittills visar att det finns potential som kan frigöras om kommuner och regioner ges samma möjligheter som myndigheter att delta i det fortsatta etableringsarbetet.

Anna Eriksson, generaldirektör Digg

Anna Eriksson

– För att öka digitaliseringstakten i samhället och stärka framtidens välfärd behöver hela den offentliga förvaltningen arbeta tillsammans och kunna ta del av gemensamma lösningar, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

Digital infrastruktur till nytta för hela samhället

I uppdraget att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den gemensamma infrastrukturen står välfärden med vård, skola, omsorg samt hälso- och sjukvård i centrum. Uppdraget är relaterat till det arbete som Digg gör tillsammans med flera andra myndigheter för att etablera en hållbar digital infrastruktur till nytta för medborgare, företag och samhälle.

Ökad förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster

Den infrastruktur som nu växer fram ska vara enkel, effektiv och säker att använda och innehåller delar som skapar värde i samhället, till exempel området för digital identitet samt tjänster för digital post och ombudshantering. Resultatet av arbetet hittills visar att det finns potential som kan frigöras inom välfärden genom ökad användning, samtidigt som värdet av infrastrukturen kan öka i takt med att fler ansluter till de gemensamma lösningarna.

Behov av främjande insatser och fungerande samspel

Kommunernas och regionernas uppdrag är breda och omfattar olika delar av vårt samhälle. För att möta de varierande rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningar som finns behövs främjande insatser och fungerande samspel mellan aktörer med uppdrag att stödja digitalisering.

– På Digg pågår arbete inom många områden som främjar kommuners och regioners förutsättningar till ökad digitalisering, bland annat utveckling av en struktur för att prioritera bland behov av infrastrukturen samt insatser för att tillhandahålla rättsligt stöd, säger Anna Eriksson.

Privata aktörer inkluderas i det fortsatta arbetet

I rapporten lyfts fram att även privata aktörer av offentligt finansierad verksamhet är viktiga att inkludera, då de i allt större utsträckning tillgodoser medborgarnas behov av välfärdstjänster. Under hösten 2021 kommer den fortsatta analysen bland annat fokusera på:

  • Förutsättningar för att inkludera privata aktörer av offentligt finansierad verksamhet
  • Främjande insatser för användning av infrastrukturen
  • Säkra kommuners och regioners perspektiv i styrningen av infrastrukturen
  • Finansiering och rättsliga analyser

Bakgrund

Välfärdskommissionen beslutade den 14 maj 2020 att kommuner och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som nu etableras behöver utredas för att säkerställa kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Uppdraget rapporteras löpande till Regeringskansliet och ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: