Den årliga uppföljningen av myndigheternas e-handel är nu publicerad

Digg följer årligen upp införande och utveckling av e-handel inom statliga myndigheter och publicerar nu analys och nyckeltal för senaste uppföljningen avseende 2020. Det har skett stora förbättringar inom alla områden men det finns fortfarande myndigheter som inte påbörjat sitt e-handelsinförande.

Nyckeltal som följs upp årligen är andel elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor), andel matchade fakturor och antal elektroniska order per 100 årsarbetskrafter (ÅA). Resultatet redovisas både på totalnivå som per respondent. I årets enkät följdes även hanteringen av elektroniska beställningar och utgående fakturering upp. Myndigheterna fick också frågan om vilket stöd som de önskar i sitt e-handelsarbete.

84 procent leverantörsfakturor inkommer elektroniskt

Enkäten visar att hela 84 procent av leverantörsfakturorna till statliga myndigheter inkommer elektroniskt. Det är en ökning med 9 procentenheter sedan föregående år. En bidragande orsak till den stora ökningen anses vara e-fakturalagen som trädde i kraft 1 april 2019 där alla offentliga upphandlingar enligt LOU, LUF, LUFS och LUK som påbörjats från och med 1 april 2019 ska faktureras elektroniskt.

Matchade fakturor ökar

Under 2020 ökade även andelen matchade fakturor med 13 procentenheter till 38 procent. Detta innebär att mer än var tredje faktura matchas, antingen mot en elektronisk order (e-order) eller ett abonnemangsregister i e-handelssystemet.

773 000 e-order

Under 2020 lades drygt 773 000 e-order hos de myndigheter som besvarat enkäten. Det är drygt 60 000 fler än året innan och motsvarar en 8 procent ökning. Respondenterna har över 190 000 anställda vilket leder till ett nyckeltal på 407 e-order per 100 ÅA för de svarande myndigheterna som helhet.

Många vinster med e-handel

Många myndigheter har kommit långt med sitt e-handelsarbete och kan därmed inhämta identifierade vinster med e-handel såsom tidsbesparingar genom bland annat ökad automatisering, ökad intern kontroll och ökad avtalstrohet, men det finns fortfarande en stor potential för förbättring på området.

Om uppföljningen

Uppföljningen utförs genom en enkät som skickas till statliga myndigheter med fler än 50 ÅA och som lyder under förordning 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och tillhörande föreskrifter. Enkäten avseende helår 2020 sändes till 160 myndigheter varav 152 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 95 procent. Nytt för i år är att inhämtad data för nyckeltalsberäkningarna publiceras som öppna data på dataportalen.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: