Sveriges digitala förvaltning är bra men flera andra är bättre

En sammanställning av fem internationella jämförelser visar att Sveriges digitala förvaltning är bra, men att flera andra länder är bättre. De förändringar som skett sedan Diggs förra genomgång av mätningarna pekar också på flera utmaningar för Sveriges del.

Sverige tappar placeringar

En tydlig trend i genomgången är att Sverige visserligen genomgående får högre poäng i de senaste indexmätningarna jämfört med föregående mätning, men att vi i de flesta fall utvecklas långsammare än andra jämförbara länder. Detta resulterar i att vi som bäst behåller vår placering i rankingarna men att vi i flera fall tappar placeringar, eftersom andra länder med snabbare utvecklingstakt går om oss.

Goda förutsättningar för digitalisering

Mätningarna visar generellt att förutsättningarna för digitalisering är mycket goda i Sverige. De grundläggande förutsättningarna, såväl tekniska förutsättningar som humankapital, finns på plats. Vi har även en hög digital mognad i befolkningen och i näringslivet. Undersökningarna antyder dock att vi inte tar tillvara på dessa goda förutsättningar i lika hög grad som andra för att utveckla den digitala förvaltningen.

Kartor med sammanvägda index för digitala offentliga tjänster (vänster) och infrastruktur (höger)

Två europakartor bredvid varandra, ju mörkare grön, desto högre poäng. Ju mörkare orange, desto lägre poäng.

Kartorna illustrerar de europeiska ländernas sammanvägda poäng i OSI, eGovernment Benchmark och DESI Digital Public Services (vänstra kartan) och TII och DESI Connectivity (högra kartan). Ju mörkare grön, desto högre poäng. Ju mörkare orange, desto lägre poäng. Poängen är ett medelvärde av de olika mätningarna efter att poängen normaliserats med avseende på EU länderna + Storbritannien. Poängen varierar mellan 0 och 1 (bäst).

Resultaten mellan olika tjänster varierar

Jämfört med de toppresterande ländernas ser vi att för Sveriges del så skiljer sig resultaten oftare mellan olika tjänster inom förvaltningen. Vi presterar mer ojämnt. De mätningar vi tappat placering i (EU:s eGovernment Benchmark och FN:s E-Goverment Development Index) baseras delvis på en metod som kallas mystery shopping där poängen erhålls genom att man praktiskt testar om vissa tjänster går att utföra eller viss information går att hitta.

Jämförelse av ett urval länders resultat i eGovernment Benchmark, uppdelat på livshändelser

Spindeldiagram där Sverige jämförs med Danmark, Estland och Storbritannien. Vi får höga poäng för livshändelsen Starta företag, men däremot ligger vi efter övriga länder vad gäller att starta förenklade tvistemål, äga och köra bil, arbetslöshet och driva företag.

Sverige får höga poäng för livshändelsen starta företag, ligger relativt bra till även för flytta, studera och familjeliv men däremot ligger vi efter jämförbara länder vad gäller att starta förenklade tvistemål, äga och köra bil, arbetslöshet och driva företag.


Liksom i tidigare mätningar kan vi även konstatera att flera av mätningarna pekar på öppna data som en särskilt stor utmaning för Sverige.

En tydlig ambitionshöjning har skett

På senare tid har det skett en tydlig ambitionshöjning vad gäller den digitala förvaltningen i Sverige. Sedan bildandet av Digg år 2018 har flera större projekt initierats. Det handlar framför allt om etablerandet av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, etableringen av flera nationella grunddatadomäner och ett intensifierat arbete med öppna data.

Även styrningen av den offentliga sektorns digitalisering, som tidigare präglades av fragmentering och ett stort självbestämmande, har ändrat fokus och handlar idag mycket om att öka helhetssynen och konsolidera och standardisera de komponenter och lösningar som behövs i hela eller stora delar av förvaltningen. Denna utveckling bedöms kunna ha stor positiv inverkan på den svenska förvaltningens förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Om sammanställningen

De undersökningar som ingår i denna sammanställning bygger ofta på data insamlat under 2019. Detta innebär att det arbete som genomförts sedan dess ännu inte kunnat ge något genomslag i mätningarna.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: